Aktuellt

2023.06.02

Foyen biträder vid investering i Zparq

Foyen har biträtt Zparq AB i en såddrunda om 2,5 miljoner euro som leds av den spanska storbanken Santander och Almi Invest Green Tech, tillsammans med befintlig investerare InnoEnergy.

Färgglad sekelskiftesbyggnad
Fastighet2023.06.02

Behövs det fler bostadsformer?

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika formerna fyller olika funktioner på bostadsmarknaden och kan komplettera varandra genom konjunkturcykler.

Closeup shot of two businesspeople filling in paperwork in an office
Tvistlösning2023.06.02

Verkställighet av dom

Efter att en process i exempelvis domstol avslutas kan känslan av ett avslut i frågan infinna sig. I denna artikel görs en ansats till en övergripande genomgång av vad som kan ske om en part ålagts en skyldighet, i exempelvis en dom, men denna inte fullgörs och hur processen för att framtvinga fullgörande är tänkt att fortlöpa.

Mark och miljö2023.05.25

EU-direktiv riskerar att slå mot den gröna omställningen och framtida arbetstillfällen

Den gröna omställningen med fokus på förnybar energi såsom vindkraft och det alltmer digitaliserade samhället leder till en högre efterfrågan på en rad olika mineral, till exempel litium, kobolt, koppar, nickel, aluminium och fosfor. Mot den bakgrunden var 16 mars 2023 ett viktigt datum. Då publicerade nämligen EU-kommissionen ett förslag till förordning för säkerställandet av en säker och hållbar försörjning av så kallade kritiska råmaterial (CRM). Förordningsförslaget är en viktig pusselbit för omställningen inom Europa. Samtidigt ser vi stora risker med ett kolliderande direktiv som kan komma att bromsa utvecklingen av framtidens hållbara samhälle.

Mark och miljö, Miljö2023.05.19

HD fastställer skogsägares rätt till ersättning när avverkning hindras av artskyddsskäl

Mark och miljö2023.04.20

Förslag om tillfälliga miljötillstånd under exceptionella omständigheter

Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap kom 24 februari 2023 med sitt delbetänkande Tillfälligt miljötillstånd för samhällsviktig verksamhet – för ökad försörjningsberedskap, SOU 2023:11. Utredningens uppdrag har varit att ta fram ett förslag på lagstiftning som ger regeringen möjlighet att under exceptionella omständigheter fatta beslut om tillfälliga tillstånd enligt miljöbalken (MB) och om undantag från bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap.

Offentlig upphandling2023.04.19

Utebliven vägledning från kammarrätten avseende hyresundantaget – färskt beslut från Kammarrätten i Stockholm

I november 2022 underkände Kammarrätten i Stockholm Polismyndighetens affärsupplägg vilket innebar att två polishus skulle uppföras för att sedan hyras av Polismyndigheten genom tillämpning av hyresundantaget i 3 kap. 19 § LOU (Kammarrätten i Stockholm mål nr. 9369-21 och 9370-21). Polismyndighetens affärsupplägg innebar att ett projekteringsavtal, ett genomförandeavtal och ett hyresavtal ingicks med hyresvärden utan att konkurrensutsättas medan byggentreprenadavtalet skulle konkurrensutsättas i ett senare skede. Kammarrätten bedömde att de tre avtalen som inte konkurrensutsatts var upphandlingspliktiga.

Om Foyen2023.04.13

Foyen topprankas av Legal 500 för sjunde året i rad

Legal 500 rankar årligen världens främsta advokater och advokatbyråer. Det Londonbaserade rankinginstitutet är erkänt som världens största juridiska guide vars underlag bygger på fler än 300 000 intervjuer och uteslutande baseras på meriter.

Entreprenad2023.04.12

Mildra konsekvenserna vid entreprenörens konkurs

Osäkerheten inför och under entreprenaden har redan påverkats på grund av pandemi och Rysslands krig mot Ukraina. Utöver det har elkris, räntehöjningar och inflation skapat ännu större osäkerheter i entreprenadbranschen. För såväl beställaren som entreprenören är det av stor vikt att säkra sina rättigheter om motparten försätts i konkurs eller hamnar på obestånd. Hur kan beställaren agera för att försöka mildra konsekvenserna av entreprenörens konkurs?

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.