Aktuellt

Personer som arbetar på en entreprenad
2023.12.11

Ett avtal är bara bra om det går att använda och dessutom används

Entreprenadavtal baseras i regel på AB 04 eller ABT 06 (”AB-avtalen”) och är ofta omfattande och komplexa. Därutöver upprättas projektspecifika villkor, villkor som ofta innebär ändringar av bestämmelserna i AB-avtalen. Här är några medskick att tänka på vid ändring och utformning av villkor för entreprenadprojekt.

Mark och miljö2023.12.05

Foyen rådgivare till Sveriges Vindkraftkooperativ ek.för. vid förvärv av Dragalidens vindkraftpark från Enercon

Foyen har agerat rådgivare åt Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för. vid förvärv av Dragaliden Vind AB från Enercon.

Offentliga affärer2023.11.24

Ändra ett upphandlat kontrakt – när är det möjligt?

Offentligt upphandlade kontrakt skiljer sig på många plan från kontrakt som ingåtts i privat sektor. Vid offentlig upphandling fastställs kontraktsvillkoren ensidigt. Vidare får det som regel inte göras väsentliga ändringar av ett upphandlat kontrakt, för att undvika otillåten direktupphandling.

Fasader på två hus i en snöig stad
Fastighet2023.11.23

Bostadsrätterna som försvann

Sveriges finansmarknad vilar på en tillgång som kan försvinna utan att det märks.

2023.11.23

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2023

Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Johanna Svensson, med uppsatsen ”Riksintressanta kulturmiljöer och vindkraft – en analys av hur riksintresseregleringen tillämpas i tre domar (Stockholms universitet)”.

Färgglad sekelskiftesbyggnad
Mark och miljö2023.11.21

Byte av fönster ansågs förvanska gammal byggnad – Nytt avgörande från MÖD

Den 27 oktober 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dom i mål M P 9002-22. Domen är en av flera domar från de senaste åren som behandlar frågan om hur fönsterbyte i flerfamiljshus förhåller sig till bygglovsplikt samt varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen (2010:900) (”PBL”)

Mark och miljö2023.11.17

EU:s nya dricksvattendirektiv – ny svensk lagstiftning på gång

År 2020 beslutade EU om ett nytt direktiv om dricksvatten, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 november 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) ”Dricksvattendirektivet”. Direktivet ersätter det tidigare direktivet, Rådets Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten från år 1998. Det nya direktivet är ett resultat av ett europeiskt medborgarinitiativ, Right2water, som krävde att EU skulle implementera den mänskliga rättigheten tillgång till rent vatten och sanitet.

Ett vindkraftverk och blå himmel
Mark och miljö2023.11.07

Nya steg framåt för EU:s direktiv om förnybar energi

Den 9 oktober 2023 meddelades att Europeiska rådet hade antagit ett nytt direktiv om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning. Bakgrunden till direktivet är det så kallade 55 %-paketet, som uppställer en målsättning att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. Det nya direktivet ska hantera energiaspekterna av EU:s klimatomställning. Direktivet ändrar nuvarande direktiv (EU) 2018/2001 samt genomför mindre ändringar av förordning (EU) 2018/1999 och direktiv 98/70/EG.

Mark och miljö2023.11.06

Efterlängtat klargörande från MÖD avseende tillämpningen av miljöbalkens försämringsförbud för vattenmiljö

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har genom dom meddelad den 25 oktober 2023 klargjort flertalet frågor om tillämpningen av försämringsförbudet för vattenmiljö i 5 kap. 4 § miljöbalken, i synnerhet vad som utgör en otillåten försämring enligt bestämmelsen. Genom avgörandet kan vi framöver förvänta oss en mer stringent rättstillämpning. MÖD ger sökanden Ragn-Sells grönt ljus till att fortsätta tillståndsprocessen för sitt återvinningsprojekt i Helsingborg.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.