Aktuellt

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.10.20

Ny praxis som begränsar leverantörers rätt att ansöka om överprövning enligt LOU

Som grundkrav för att förvaltningsrätt efter ansökan från en leverantör ska besluta om att en upphandling ska göras om eller rättas gäller att den upphandlande myndigheten dels har brutit mot någon bestämmelse i LOU, dels att det har medfört att leverantören ifråga har lidit eller kan komma att lida skada. I en dom som meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) i juli i år klargjordes att en leverantör inte kan anses ha lidit skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav än just det krav som den upphandlande myndigheten har bedömt inte vara uppfyllt.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.09.09

LOU eller LUF – vad händer om myndigheten väljer fel?

En leverantör begärde överprövning av en upphandling bland annat på grund av att den upphandlande myndigheten tillämpat lagen om offentlig upphandling (”LOU”) i stället för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”). Men vad händer egentligen om en upphandlande myndighet tillämpar fel lag vid upphandling? Alexandra Lindberg besvarar och förklarar detta.

Offentliga affärer2022.09.08

Förenklade regler i LOU – juridiska tjänster får direktupphandlas upp till 7,8 miljoner kronor

Från och med 1 februari 2022 gäller nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv, det vill säga upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Offentlig upphandling, Offentliga affärer2022.06.28

Hur skyddar man affärshemligheter i en offentlig upphandling?

Handlingar som inkommer till en svensk myndighet är allmänna. Om man lämnar anbud i en upphandling är alltså anbudet en allmän handling. Betyder det att konkurrenterna kan få reda på alla affärshemligheter? Så är det naturligtvis inte men var går egentligen gränsen mellan offentlighetsprincipen och skyddet för de enskildas affärshemligheter och hur gör man för att skydda sina affärshemligheter när man deltar i en offentlig upphandling?

Offentliga affärer2022.06.18

Nu är det dags igen – den 1 juli får vi ännu fler nya upphandlingsregler

1 februari 2022 fick vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, dvs. upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster (däribland advokattjänster). Den 1 juli 2022 kommer vi nu att få nya regler avseende överprövningar. Advokat Ann Garmland berättar här i korthet vad de nya reglerna innebär.

Offentliga affärer2022.02.13

HFD klargör om takvolym och sammanbinder anbudsgivarens agerande med skaderekvisitet i LOU

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i domstolens två första upphandlingsrättsliga domar för året satt ner foten i fråga om krav på angivande av takvolymer vid upphandling av ramavtal.

Offentliga affärer2022.02.12

Nya upphandlingsregler

Från och med 1 februari 2022 har vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området. Det gäller för upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster. Bland dessa tjänster återfinner vi den juridiska rådgivningen som Foyen tillhandahåller.

Entreprenad, Offentliga affärer2022.02.11

Skadestånd och upphandlingsfel – när kan en entreprenör få rätt till ersättning?

Alla gör någon gång fel, det gäller även upphandlande myndigheter i upphandlingar där entreprenörer medverkar (eller leverantörer som entreprenörer kallas för i upphandlingssammanhang). Detta kan dock få relativt stora konsekvenser för leverantörer som till följd av felet förlorar en upphandling och/eller går miste om att tilldelas ett kontrakt.

Offentliga affärer2021.12.13

Tekniskt hinder hos domstolen gick på avsändarens risk

Kan en ansökan om överprövning av en upphandling anses giltig om den skickats in i tid men fastnat i mottagarens skräppostfilter? I en dom från Kammarrätten i Sundsvall prövades nyligen frågan vem som bär ansvar för att ansökan inkommer till domstolen i tid.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.