Aktuellt

Offentliga affärer, Student2021.11.25

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom offentlig upphandling 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom offentlig upphandling heter Nina Linder, med uppsatsen ”Takvolymer i ramavtal - En tolkning av Coopservicedomen”.

Affärsjuridik, Entreprenad, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2021.11.09

Vi bjuder på kunskap i advent

Med start fredag den 26 november bjuder vi på kunskap varje fredagsmorgon i advent i form av webinarier mellan klockan 8.30-9.15.

Offentliga affärer2021.10.15

Kan en statlig myndighet köpa tjänster av en annan statlig myndighet, och ska det i så fall upphandlas?

I juni 2021 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 4998-20) dom i fråga om det upphandlingsrättsliga regelverket är tillämpligt på en upphandling där den upphandlande myndigheten respektive anbudsgivaren i fråga båda utgörs av två statliga förvaltningsmyndigheter. Högsta Förvaltningsdomstolen hade i sammanhanget även att pröva huruvida en statlig myndighet har rätt att ansöka om överprövning av en annan statlig myndighets upphandling.

Offentliga affärer2021.10.14

Direktupphandling för att täcka behov under överprövningsprocess

I en dom från Kammarrätten i Stockholm[1] prövades nyligen vad som kan anses utgöra synnerliga skäl för att direktupphandling ska vara tillåtet. I det aktuella målet hade en kommun genom direktupphandling träffat ett avtal för att täcka sina behov under tiden den ordinarie upphandlingen genomgick överprövning.

Offentliga affärer2021.09.07

Nytt avgörande från EU-domstolen gällande ramavtal

Det har gått närmare tre år sedan EU-domstolen meddelade sitt avgörande i målet C-216/17 Coopservice (”Coopservice”). Sedan dess har målet kommit att diskuteras och analyseras flitigt inom upphandlingsvärlden och resulterat i ett flertal olika uppfattningar om hur det ska tolkas och tillämpas. Den 17 juni meddelade EU-domstolen ett nytt avgörande i målet c-23/20 Simonsen & Weel A/S, som likt Coopservice behandlar frågan om ramavtal.

Offentliga affärer2021.09.05

Ramavtalet var exklusivt

Ramavtal måste fylla en förnuftig funktion. Högsta domstolen har nu slagit fast att - det aktuella - ramavtalet var exklusivt och beställaren skulle begå avtalsbrott om sådana tjänster som det omfattar köps av annan.

Offentliga affärer2021.06.09

Nytt avgörande från EU-domstolen om upphandlingsplikt för hyreskontrakt

Den 22 april 2021 kom ett avgörande från EU-domstolen gällande upphandlande myndigheters och enheters eventuella upphandlingsplikt vid ingående av hyresavtal, efter några års stiltje i frågan. Vår advokat Per-Ola Bergqvist redogör för målet som utgör ett välkommet tillskott till nuvarande rättspraxis.

Offentliga affärer2021.06.08

Ramavtal med optionsklausul hade inget tak – tilldelningen står fast

Sedan nu gällande LOU trädde ikraft 1 januari 2017 finns det en uttrycklig reglering i vilken mån ett kontrakt eller ramavtal får ändras utan att en ny upphandling behöver genomföras. En av möjligheterna för att få ändra ett kontrakt eller ett ramavtal är genom en ändrings- eller optionsklausul. Kraven som uppställs i LOU för att tillämpa en ändrings- eller optionsklausul är dock högt ställda. Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 7414-20 prövat ett ramavtal med angiven optionsklausul och dess förenlighet med upphandlingsreglerna och om en leverantör lidit eller kan komma att lida skada med anledning av detta.

Offentliga affärer2021.05.06

Godtagbara bevis vid krav på kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

Det är vanligt förekommande att upphandlande myndigheter i sina upphandlingar ställer krav på att anbudsgivare ska ha kvalitets- och miljöledningssystem. Kraven kan ställas som kvalificeringskrav men också som särskilda kontraktsvillkor. Men vilka bevis ska anbudsgivare lämna in för att visa att kraven är uppfyllda? Advokat Johanna Hellström redogör för rättsläget och den senaste praxisen inom området.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.