Aktuellt

Flera byggritningar
Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2022.01.26

Kan intrång och skador prövas inom bygglovsärenden?

Högsta domstolen har nyligen meddelat dom i ett mål där en central fråga var beaktande av annans rätt vid prövning av ett bygglov. Det aktuella bygglovet skulle innebära skada på en grannfastighet och frågan i målet var vilken betydelse detta har. Våra jurister Caterina Carreman och Sara Eriksson redogör här för Högsta domstolens avgörande.

Affärsjuridik, Entreprenad, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2021.11.09

Vi bjuder på kunskap i advent

Med start fredag den 26 november bjuder vi på kunskap varje fredagsmorgon i advent i form av webinarier mellan klockan 8.30-9.15.

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2021.10.12

HD klargör ansvaret för skada inom grannfastighet p.g.a. oaktsam underlåtenhet

I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen anses en bostadsrättsförening ersättningsansvarig för vatteninträngningar som en trasig dagvattenanläggning orsakat på en intilliggande fastighet.

Entreprenad, Plan- och bygglovsfrågor2021.10.08

Överinformation – hindrar det användandet av digitala modeller?

Svaret är nej enligt Eva Westberg Persson, advokat och expert inom entreprenadrätt på Foyen Advokatfirma och Johannes Ris, projektledare för digitala arbetssätt på Byggstyrning. Tvärtom ger digitala modeller många möjligheter - exempelvis att man tydligare kan definiera gränsdragningar mellan entreprenader.

Plan- och bygglovsfrågor2021.06.10

Vad händer med fordringar om slutbesiktning uteblir?

Det naturliga steget när en entreprenad färdigställts är att slutbesiktiga utfört arbete. En genomförd slutbesiktning får rättsverkningar som bl.a. innebär att krav måste framställas inom viss tid. Men vad händer om slutbesiktning inte genomförs?

Plan- och bygglovsfrågor2021.05.26

MKB-direktivet leder till förslag om förtydliganden i PBL

I ljuset av den kritik som EU-kommissionen framfört mot Sveriges implementering av MKB-direktivet föreslår regeringen nu flera ändringar i plan- och bygglagen. Ändringarna syftar till att tydliggöra när och hur miljöbedömningar ska genomföras inom ramen för vissa plan- och lovprocesser samt förstärka allmänhetens tillgång till information under detaljplaneprocessen. Dessutom utvidgas miljöorganisationernas rätt att överklaga. Foyens advokater Pia Pehrson och Caterina Carreman gör här en kort genomgång av lagförslaget.

Plan- och bygglovsfrågor2021.05.20

Översiktsplanens plats i intresseavvägning för bygglov

Kan skrivningar i översiktsplanen påverka om bygglov får ges utanför detaljplanerat område? Ett bolag har ansökt om att få bygga en radiomast i närheten av ett större naturreservat där det redan finns radiomaster. Översiktsplanen hade angett att åtgärder som är främjande för friluftslivet får utföras. Kan lov beviljas för en radiomast under dessa omständigheter? Högsta domstolen har försökt reda ut frågan i en nyligen avkunnad dom.

Plan- och bygglovsfrågor2021.04.13

Innebär förslaget om privat initiativrätt vid detaljplanearbete verkligen någon privat rätt till initiativ?

Regeringen överlämnade nyligen propositionen ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” till riksdagen. Foyens experter Pia Pehrson och Mikael Jonasson sammanfattar och kommenterar kort lagförslaget som är tänkt att ge privata aktörer möjlighet att hjälpa kommuner att få fram nya detaljplaner snabbare och därmed möjliggöra förenkling av byggandet i Sverige.

Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2021.03.22

Källare, vind eller våning? Dom från MÖD ger vägledning

Vad är det som avgör om ett plan i ett hus är en våning? När är en våning en källare och när är det en vind – och varför spelar det någon roll överhuvudtaget? Den 29 januari 2021 meddelande Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i ett mål rörande definition av våningar som innebar vissa förtydliganden i frågan.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.