Aktuellt

Entreprenad2022.10.20

Entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång

Huvudregeln enligt såväl AB 04 som ABT 06 är att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid, men vad händer om ett fel framträder efter garantitiden? Det är många beställare som inte känner till att entreprenören faktiskt har ett ansvar för fel även efter garantitiden. I denna artikel går Eva Westberg Persson och Ragnar Morin igenom de grundläggande förutsättningarna för entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång.

Entreprenad2022.06.15

Foyen medverkar som sakkunnigt stöd till den tredje upplagan av AB 04 – En kommentar

Boken AB 04 - En kommentar är författad av professor Per Samuelsson, och är den mest uppdaterade och heltäckande kommentaren till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Entreprenad2022.05.31

Missnöjd med ett besiktningsutlåtande?

Ett besiktningsutlåtande har stor betydelse som bevismedel för entreprenadens skick och utgör ofta underlag vid förhandlingar mellan parterna om förekomsten av fel. Det är därför viktigt att en part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande har möjlighet att få detta omprövat. Foyens experter på entreprenad Eva Westberg Persson och Ragnar Morin redogör för när en omprövning, en s.k. överbesiktning, kan begäras och hur det fungerar i praktiken.

Entreprenad2022.05.20

När ABT 06 möter konsumenttjänstlagen

Det finns ingen regel som säger vilket avtal som måste användas i ett särskilt byggprojekt. För att öka tydligheten och undvika missförstånd mellan avtalsparterna finns det goda anledningar att använda sig av standardavtal särskilt framtagna för byggprojekt. Det hindrar däremot inte annan lagstiftning från att träda in i avtalsrelationen mellan en beställare och en entreprenör. Så är exempelvis fallet när beställaren är en konsument.

Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Entreprenad2022.05.03

Avhjälpande av fel i entreprenader – vad ska beställaren tänka på?

Det är inte sällan det föreligger fel i entreprenader. Har parterna avtalat om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ska gälla är entreprenören som huvudregel skyldig att rätta till felen utan kostnad för beställaren. Det är däremot inte helt ovanligt att entreprenören, av olika skäl, inte följer sin skyldighet. Beställaren får då som huvudregel avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad och kan sedan kräva entreprenören för kostnaderna. Som framgår av en dom från Svea hovrätt måste beställaren, för att kunna få framgång med ett krav mot entreprenören, tydligt kunna redovisa vilket fel som avhjälpts och kostnaden härför.

Entreprenad2022.04.26

Partnering och samverkan

Vill du lära dig mer om hur du blir riktigt bra på att upphandla partneringprojekt? Ta då tillfället i akt och lyssna på Upphandlingspodden där vår advokat och delägare John Hane intervjuas. John guidar dig igenom de olika faserna i partneringprojekt, möjliga kombinationer av byggregelverk, tips och fallgropar med olika ersättningsregler och hur man kommer fram till om partnering är rätt för det enskilda projektet.

Entreprenad2022.04.25

Möjliga konsekvenser och åtgärder för den svenska byggbranschen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Den ryska invasionen av Ukraina kan komma att medföra en rad konsekvenser för den svenska byggbranschen. Pågående projekt riskerar att drabbas av förseningar och kostnadsändringar. Fråga är inte enbart vilka konsekvenser som kriget kommer att medföra utan även vilka åtgärder byggbranschens aktörer därmed har möjlighet att vidta med anledning av kriget.

Entreprenad, Tvistlösning2022.04.02

Oenighet om vad som ska göras? – Tre snabba vägar mot en lösning

Under en entreprenad kan oenighet uppkomma hur entreprenaden ska utföras. Det kan handla om tolkning av vad som gäller enligt kontraktshandlingarna eller oenighet huruvida den tekniska lösning som entreprenören tänker använda i en totalentreprenad uppfyller avtalad funktion. Här ger vi några råd hur man utan stora tidsmässiga konsekvenser kan agera för att lösa en sådan situation.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.