Aktuellt

Entreprenad, Tvistlösning2023.09.25

Vad tjänar du på en tvist i domstol?

En av de vanligaste frågorna en advokat får är om klienten borde gå till domstol.

Entreprenad2023.09.11

Kort analys av den avtalsrättsliga lojalitetsprincipen

Tanken på avtalsparters lojalitetsplikt som en allmän avtalsrättslig princip är relativt ny inom svensk rätt. Principen är inte heller helt klart definierad. Foyens advokater Johan Bengtsson och Linnéa Svedberg redogör i korthet för lojalitetsprincipens innebörd samt två rättsfall från Högsta domstolen som berör ämnet. Slutligen analyseras principens eventuella påverkan på entreprenadbranschens standardavtal.

Entreprenad2023.08.30

Guide: Konkurs och obestånd i entreprenad

Hur kan man som beställare eller entreprenör säkra sina rättigheter om motparten går i konkurs eller hamnar på obestånd?

Entreprenad2023.04.12

Mildra konsekvenserna vid entreprenörens konkurs

Osäkerheten inför och under entreprenaden har redan påverkats på grund av pandemi och Rysslands krig mot Ukraina. Utöver det har elkris, räntehöjningar och inflation skapat ännu större osäkerheter i entreprenadbranschen. För såväl beställaren som entreprenören är det av stor vikt att säkra sina rättigheter om motparten försätts i konkurs eller hamnar på obestånd. Hur kan beställaren agera för att försöka mildra konsekvenserna av entreprenörens konkurs?

ÄTA-guiden om ÄTA-arbeten visas på en ipad
Personer som skakar hand
Entreprenad2022.10.20

Kan AB 04 och ABT 06 bli tillämpliga utan åberopande?

I juni i år meddelade Högsta domstolen (HD”) ett beslut som har fått namnet ”Speditörpanten”. Den underliggande frågan handlade huruvida det förelåg panträtt i vissa varor för en speditör och om reglerna i Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser 2015 (”NSAB”), som medger panträtt i den uppkomna situationen, var tillämpliga trots att ingen av de berörda parterna hade hänvisat till NSAB. Frågan var helt enkelt om NSAB utgjorde så kallat handelsbruk mellan parterna.

Person som svetsar
Entreprenad2022.10.20

Entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång

Huvudregeln enligt såväl AB 04 som ABT 06 är att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid, men vad händer om ett fel framträder efter garantitiden? Det är många beställare som inte känner till att entreprenören faktiskt har ett ansvar för fel även efter garantitiden. I denna artikel går Eva Westberg Persson och Ragnar Morin igenom de grundläggande förutsättningarna för entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång.

Entreprenad2022.06.15

Foyen medverkar som sakkunnigt stöd till den tredje upplagan av AB 04 – En kommentar

Boken AB 04 - En kommentar är författad av professor Per Samuelsson, och är den mest uppdaterade och heltäckande kommentaren till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Entreprenad2022.05.31

Missnöjd med ett besiktningsutlåtande?

Ett besiktningsutlåtande har stor betydelse som bevismedel för entreprenadens skick och utgör ofta underlag vid förhandlingar mellan parterna om förekomsten av fel. Det är därför viktigt att en part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande har möjlighet att få detta omprövat. Foyens experter på entreprenad Eva Westberg Persson och Ragnar Morin redogör för när en omprövning, en s.k. överbesiktning, kan begäras och hur det fungerar i praktiken.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.