Aktuellt

Fastighet2022.05.25

Foyen biträder vid affär med JM på 2,4 miljarder kronor

Foyen har biträtt Fortifikationsverket vid förvärv av JMs kontorsprojekt K1 Karlbergs Strand i Solna, Stockholm. Försäljningens värde uppgår till 2,4 mdkr.

Byggkran och rosa himmel
Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Vy över landskap med bebyggelse
Fastighet2022.04.04

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning?

Lantmäteriet har, på uppdrag av regeringen, precis presenterat en rapport om förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder, såsom klyvning och fastighetsreglering. Motsvarande skyldighet att erlägga stämpelskatt finns idag vid förvärv av fast egendom genom t.ex. köp eller byte. Våra advokater Henrik Ståhlberg och Madeleine Jönsson kommenterar utredningen.

Restaurang Gondolen vid Slussen i Stockholm
Fastighet, Miljö2022.03.11

Gondolen fick rätt till stort miljonbelopp

Restaurang Gondolen vann tvist om skadestånd. Foyens advokater Rickard Zamuhl och Tomas Fjordevik reder ut förutsättningarna för hyresgäster att få ersättning av andra än sin hyresvärd i samband med större ombyggnationer.

Villaområde med småhus fotat från himlen
Fastighet, Mark och miljö, Miljö2022.02.09

Ersättning för mark i exploateringsavtal

Högsta domstolen meddelade hösten 2021 en dom i frågan hur ersättningsklausulen i ett exploateringsavtal, innefattande 260 småhus, ska tolkas vid fastighetsregleringen. Målet tros få stor betydelse framöver för exploatörer och kommuner som på olika sätt är involverade i exploateringsprojekt. Våra jurister Caterina Carreman och Mathias Kågell-Landgren sammanfattar här domen.

En detaljplan och flera husritningar
Fastighet, Mark och miljö2022.01.24

Ny detaljplan leder till resning av rivningsföreläggande

I ett nyligen avgjort mål förtydligar Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) möjligheten till resning för enskilda när en ny detaljplan antagits efter att rivningsföreläggande utfärdats. Den nya detaljplanen tillät byggnationen och ansågs vara en sådan ny omständighet att resning beviljades. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson och Mikael Jonasson ger här en sammanfattning och kort analys av målet.

En glödlampa och flera energisymboler
Entreprenad, Fastighet, Mark och miljö2022.01.14

Ny lag har trätt i kraft – byggherren måste upprätta klimatdeklarationer

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Sett till dessa stora utsläpp har det ansetts motiverat att införa ett nytt styrmedel för att minska branschens klimatpåverkan. Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Byggherren måste nu upprätta klimatdeklaration för nya byggnader. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson och Sanna Tonemar ger här en sammanfattning av den nya lagen.

Fastighet, Mark och miljö2021.12.20

Kan markägaren överklaga när detaljplanen upphävs?

Högsta domstolen avgjorde nyligen ett mål som tar ställning till frågan om en markägare kan överklaga en detaljplan som redan upphävts. Foyens advokater, Pia Pehrson och Caterina Carreman, sammanfattar och kommenterar här avgörandet.

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2021.10.12

HD klargör ansvaret för skada inom grannfastighet p.g.a. oaktsam underlåtenhet

I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen anses en bostadsrättsförening ersättningsansvarig för vatteninträngningar som en trasig dagvattenanläggning orsakat på en intilliggande fastighet.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.