Aktuellt

Entreprenad, Fastighet, Mark och miljö2022.01.14

Ny lag har trätt i kraft – byggherren måste upprätta klimatdeklarationer

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Sett till dessa stora utsläpp har det ansetts motiverat att införa ett nytt styrmedel för att minska branschens klimatpåverkan. Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Byggherren måste nu upprätta klimatdeklaration för nya byggnader. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson och Sanna Tonemar ger här en sammanfattning av den nya lagen.

Fastighet, Mark och miljö2021.12.20

Kan markägaren överklaga när detaljplanen upphävs?

Högsta domstolen avgjorde nyligen ett mål som tar ställning till frågan om en markägare kan överklaga en detaljplan som redan upphävts. Foyens advokater, Pia Pehrson och Caterina Carreman, sammanfattar och kommenterar här avgörandet.

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2021.10.12

HD klargör ansvaret för skada inom grannfastighet p.g.a. oaktsam underlåtenhet

I en nyligen meddelad dom från Högsta domstolen anses en bostadsrättsförening ersättningsansvarig för vatteninträngningar som en trasig dagvattenanläggning orsakat på en intilliggande fastighet.

Fastighet2021.05.07

Foyen har biträtt Sollentuna Stadshus vid försäljning av 456 lägenheter

Foyen har biträtt Sollentuna Stadshus med rådgivning i samband med försäljning av 456 lägenheter samt kommersiella lokaler i Häggvik och Tureberg i Sollentuna kommun.

Fastighet2021.04.12

Foyen har biträtt John Mattson vid förvärv av fastighet i Nacka

Foyen har biträtt John Mattson med rådgivning i samband med förvärv av en fastighet i Nacka.

Fastighet2021.02.03

Bostadsrättshavare installerade vattenburet golvvärmesystem – föreningen får ansvara för underhållet

I ett avgörande den 27 oktober 2020 (målnummer T 2948-19) har Högsta domstolen (”HD”) genom tolkning av en bostadsrättsförenings stadgar funnit att föreningen har underhållsansvaret för av bostadsrättshavaren installerat golvvärmesystem. Rättsfallet illustrerar vikten av att en bostadsrättsförening i sina stadgar tydliggör gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens och föreningens underhållsansvar. Att HD inte var enig i målet visar även på svårigheten i dylika gränsdragningsfrågor.

Affärsjuridik, Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2020.10.22

Foyen biträder Hub park AB vid exploatering av ny stadsdel vid Ellstorp i Malmö

Affärsjuridik, Arbetsmiljö, Fastighet2020.06.16

Foyen har framgångsrikt biträtt klient i Högsta domstolen

Advokat och delägare Jonas Nilsson och biträdande jurist Johanna Lenell har framgångsrikt biträtt en av Foyens klienter i Högsta domstolen. Dom meddelades idag tisdagen den 16 juni.

Entreprenad, Fastighet, Offentliga affärer, Plan- och bygglovsfrågor2020.04.22

Foyen har biträtt vid förvärv av fastighet och ingående av entreprenadkontrakt

Foyen har biträtt byggkoncernen Tage & Söner vid förvärv av fastighet från Varbergs kommun samt ingående av entreprenadkontrakt med Varbergs Fastigheter AB.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.