Aktuellt

Fastighet, Plan- och bygglovsfrågor2020.12.22

Nytt avgörande från Högsta domstolen innebär svårigheter för den som frivilligt sanerar förorenad mark

Blir det svårare för verksamhetsutövare att kräva andra solidariskt ansvariga på kostnaden för marksanering? Denna fråga aktualiserades genom ett avgörande från Högsta domstolen om 10 kap. miljöbalken. I målet prövade domstolen om en fordran för sanering, när tillsynsmyndighet inte utkrävt efterbehandlingsansvar, kunde göras gällande gentemot ett företag i likvidation. Avgörandet gäller i första hand frågan om sådana fordringar kan prekluderas, men domstolen uttalar sig även om reglerna för preskription. Foyens experter Pia Pehrson och biträdande jurist Sara Eriksson redogör för rättsläget och domen.

Student2020.12.18

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom entreprenadrätt 2020

Vi är glada över att presentera årets vinnare av Foyens stipendium inom entreprenadrätt!

Skogsnäring2020.12.17

Blandad kompott från Skogsutredningen – Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen?

Den 30 november 2020 publicerades SOU 2020:73 ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” även kallad Skogsutredningen 2019. Utredningen har avsett att undersöka möjligheterna till och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.

Affärsjuridik, Immaterialrätt, IT2020.12.16

Hur får man använda en övervakningskamera?

2020.12.16

Webinarium: Bevissäkring i entreprenadtvister

Torsdagen den 11 februari bjuder vi in till ännu ett tillfälle av vårt populära webinarium Bevissäkring i entreprenadtvister.

2020.12.09

Foyen donerar till Läkare Utan Gränser

Enligt tradition ger Foyen varje år en julgåva till välgörenhet. I år har vi valt att donera vår gåva till Läkare Utan Gränser för att stödja deras arbete under pandemin.

2020.12.08

Foyen nyhetsbrev december 2020

Offentliga affärer2020.12.04

Elektronisk signatur och engelsk fullmakt godtas i två nya kammarrättsavgöranden

Två domar som får anses ligga i tiden har kommit från kammarrätterna i Stockholm respektive Göteborg. Såväl elektronisk signering av anbud som engelsk fullmakt har godtagits. Båda anbudsgivarna förlorade sin respektive talan i förvaltningsrätten, men vann sedan framgång i kammarrätten.

Plan- och bygglovsfrågor2020.12.03

Grannemedgivande – när kan det inte lämnas?

I de flesta fall måste den som vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter ha grannens medgivande, men det finns situationer när grannen inte anses kunna ge detta. Mark- och miljööverdomstolen har i ett avgörande förtydligat när medgivande av granne till placering av byggnad närmre gräns än 4,5 meter inte kan lämnas. I denna artikel redogörs för några av de situationer där medgivande inte kan ges.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.