Aktuellt

Fastighet, Mark och miljö2022.01.24

Ny detaljplan leder till resning av rivningsföreläggande

Entreprenad, Fastighet, Mark och miljö2022.01.14

Ny lag har trätt i kraft – byggherren måste upprätta klimatdeklarationer

Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Sett till dessa stora utsläpp har det ansetts motiverat att införa ett nytt styrmedel för att minska branschens klimatpåverkan. Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklarationer för byggnader i kraft. Byggherren måste nu upprätta klimatdeklaration för nya byggnader. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson och Sanna Tonemar ger här en sammanfattning av den nya lagen.

Fastighet, Mark och miljö2021.12.20

Kan markägaren överklaga när detaljplanen upphävs?

Högsta domstolen avgjorde nyligen ett mål som tar ställning till frågan om en markägare kan överklaga en detaljplan som redan upphävts. Foyens advokater, Pia Pehrson och Caterina Carreman, sammanfattar och kommenterar här avgörandet.

Mark och miljö2021.12.08

Nytt förslag med strandskyddsbestämmelser når inte hela vägen fram

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss med nya strandskyddsregler. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter i strandnära områden. Förslaget är ambitiöst men riskerar att leda till att det blir svårare att bygga strandnära i tätorter och där det är högt bebyggelsetryck. Våra miljörättsexperter Pia Pehrson, Mikael Jonasson och Björn Eriksson analyserar här lagrådsremissen.

Mark och miljö2021.11.02

Dags igen – ny lag om större inflytande för samerna

Den 5 oktober 2021 offentliggjordes en proposition om en ny konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. Propositionen innehåller vissa mindre förändringar från den tidigare tillbakadragna propositionen gällande konsultationsskyldighetens omfattning och begränsningar samt lagens ikraftträdande och föreslås träda i kraft den 1 mars 2022 respektive 1 mars 2024.

Mark och miljö, Student2021.10.25

Vinnare av Foyens uppsatsstipendium inom miljörätt 2021

Årets vinnare av Foyens stipendium inom miljörätt heter Ina Laurell, med uppsatsen ”Preskription eller ett preskriptionsundantag? – En utredning om 10 kap. 8 § miljöbalken och dess tillämpning på det solidariska ansvaret för föroreningsskador”.

Gruvor, Mark och miljö2021.10.15

Foyen intervjuas av Tidningen Näringsliv om LKAB:s gruvansökan

Foyens expert på miljölagstiftningen och tillståndsprocesser, Pia Pehrson, intervjuas av Tidningen Näringsliv om att LKAB:s gruvansökan för fortsatt verksamhet i Kiruna blivit avvisad och framhåller att processen att få tillstånd för större satsningar avseende gruvor tar för lång tid och är mycket komplicerad.

Mark och miljö, Plan- och bygglovsfrågor2021.03.22

Källare, vind eller våning? Dom från MÖD ger vägledning

Vad är det som avgör om ett plan i ett hus är en våning? När är en våning en källare och när är det en vind – och varför spelar det någon roll överhuvudtaget? Den 29 januari 2021 meddelande Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i ett mål rörande definition av våningar som innebar vissa förtydliganden i frågan.

Mark och miljö2021.03.18

Dags att säga sitt om hur vattnet ska förvaltas de kommande 6 åren

Just nu fram till den 30 april 2021 pågår Vattenmyndigheternas samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027 för alla Sveriges fem olika vattendistrikt. Syftet med samrådet är att svara på frågan: Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Besluten berör oss alla, från regeringsnivå och lagändringar ner till enskilda personer och privata VA-anläggningar. Särskilt intressant är samrådet för verksamheter med påverkan på yt- och grundvatten, såsom gruvverksamhet, industrier, infrastrukturprojekt och energianläggningar. För alla som vill påverka vattenmiljön är det nu det gäller.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.