Aktuellt

Vattenkraftverk med skog bakom i Sverige
Mark och miljö2024.02.21

Bristande EU-implementering hotar omställningen – dags att införa färdiga förslag

Vår delägare och advokat Pia Pehrson varnar för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges bristande implementering av EU-lagstiftning. Långsamma tillståndsprocesser utgör stora hinder för elförsörjningen, hotar samhällets stabilitet och näringslivets konkurrenskraft. Pia Pehrson lyfter exempel på utdragna beslutsprocesser och osäkerhet som drabbar vind-, vatten- och kärnkraft, vilket leder till att företag etablerar sig i andra länder.

Mark och miljö2024.02.15

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län.

Mark och miljö2024.02.13

Ny EU-förordning beslutad – en säker och hållbar försörjning av kritiska och strategiska råmaterial

Den 12 december 2023 röstade Europaparlamentet igenom en ny EU-förordning, The Critical Raw Materials Act, vars syfte är att säkerställa en hållbar och säker försörjning av kritiska råmaterial (CRM) inom EU. Rättsakten kommer träda i kraft i början av år 2024.

Mark och miljö2024.01.24

Foyen har framgångsrikt företrätt Eolus Vind AB

Foyen har framgångsrikt företrätt Eolus i Mark- och miljödomstolen avseende anläggandet av en solcellspark med en totaleffekt om 2 MW i Båstads kommun.

Mark och miljö2024.01.15

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket – ny struktur och nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Den 1 januari 2025 kommer Arbetsmiljöverkets nuvarande 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Reglerna är i stora drag desamma, med samma krav- och skyddsnivåer. Det finns dock ett undantag – det införs nya regler och krav för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Mark och miljö2023.12.18

Två nya beslut från HD om rivningslov – miljöorganisationer har klagorätt

Högsta domstolen (”HD”) meddelande den 17 november 2023 två beslut som rör klagorätt avseende rivningslov. HD konstaterar att miljöorganisationer, i detta fall organisationer som bevakar kulturmiljöintressen, som uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken (1998:808) har rätt att överklaga rivningslov om rivningslovet avser byggnad som har ett kulturhistoriskt värde. Domstolen konstaterar även att grannar inte kan grunda ett överklagande av ett rivningslov på byggnadens kulturmiljövärde. Detta då kulturmiljövärdet är ett allmänt intresse som inte är kopplat till en enskild granne på ett sådant sätt att denne anses berörd av beslutet att meddela rivningslov.

Mark och miljö2023.12.05

Foyen rådgivare till Sveriges Vindkraftkooperativ ek.för. vid förvärv av Dragalidens vindkraftpark från Enercon

Foyen har agerat rådgivare åt Sveriges Vindkraftkooperativ ek. för. vid förvärv av Dragaliden Vind AB från Enercon.

Färgglad sekelskiftesbyggnad
Mark och miljö2023.11.21

Byte av fönster ansågs förvanska gammal byggnad – Nytt avgörande från MÖD

Den 27 oktober 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dom i mål M P 9002-22. Domen är en av flera domar från de senaste åren som behandlar frågan om hur fönsterbyte i flerfamiljshus förhåller sig till bygglovsplikt samt varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen (2010:900) (”PBL”)

Mark och miljö2023.11.17

EU:s nya dricksvattendirektiv – ny svensk lagstiftning på gång

År 2020 beslutade EU om ett nytt direktiv om dricksvatten, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 november 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) ”Dricksvattendirektivet”. Direktivet ersätter det tidigare direktivet, Rådets Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten från år 1998. Det nya direktivet är ett resultat av ett europeiskt medborgarinitiativ, Right2water, som krävde att EU skulle implementera den mänskliga rättigheten tillgång till rent vatten och sanitet.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.