Aktuellt

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Två personer sitter vid skrivbord och jobbar med tvistlösning på en Ipad.
Tvistelösning2023.01.17

11 avgjorda tvister och processer under 2022

Vi på Foyen är experter på tvistlösning och har under 2022 biträtt klienter i några av de större entreprenadrättsliga och teknikorienterade processerna, liksom andra betydande kommersiella tvister och processer. Nedan räknar vi upp 11 avgöranden som skett förra året.

2023.01.02

Foyen har biträtt SCA vid förvärv av en vindkraftspark

Foyen har biträtt SCA vid förvärv av en vindkraftpark med 36 turbiner om ca 85 MW i Markbygden i Piteå kommun.

Profilbild på Helena Strömbeck
Om Foyen2022.12.27

Foyen stärker verksamheten med Helena Strömbeck som ny delägare

Med fortsatt stark expansion inleder Foyen 2023 med att välkomna Helena Strömbeck som ny delägare. Anslutningen av Helena stärker Foyens erbjudande och position på marknaden ytterligare. Helena kommer vara verksam inom affärsområdena entreprenad samt energi och innovation från Foyens nyligen utökade kontor i Malmö.

Gran i skogen med lite snö på
Mark och miljö2022.12.22

Är det riskfritt att hugga sin egen gran ur ett artskyddsperspektiv?

Nu när det lackar mot jul så har vissa kanske redan tagit in en gran i sitt hem eller, om man har den förmånen, spanat in vilken gran man avser att gå ut och hämta på ägorna när det är dags. Vi lämnar äganderätten och rätten att hämta en gran till andra att utreda och funderar i stället på om det kan finnas någon artskyddsproblematik med att hämta in en egen gran. Vad händer om man likt Musse Pigg skulle få med sig några djur hem med granen?

Person som skissar på en byggritning
Mark och miljö2022.12.22

HD förtydligar rågrannars klagorätt vid bygglov

Högsta domstolen (HD) meddelade den 7 december 2022 ett beslut (Ö 5766-21) som ytterligare förtydligar när rågrannar ges klagorätt avseende grannfastigheters bygglovsansökan. Omständigheterna var följande. En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett upplag för schaktmassor. Den berörda fastigheten bestod av ett flertal friliggande områden, d.v.s. fastigheten var inte en geografisk enhet. Ägaren av en grannfastighet överklagade bygglovet som låg i anslutning till bygglovsfastigheten men inte till den friliggande del av fastigheten som bygglovsansökan avsåg.

Ett hus under stjärnhimmel
Mark och miljö2022.12.20

Foyen har framgångsrikt företrätt meteoritupphittarna

Foyen har framgångsrikt företrätt meteoritupphittarna (svarandena) i en tvist i Uppsala tingsrätt som avsåg äganderätten till en upphittad meteorit.

Ett vattenkraftverk
Mark och miljö2022.12.19

Omprövning av moderna miljövillkor för vattenkraft pausas i ett år

Den 12 december 2022 lämnade regeringen genom Miljödepartementet förslag om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Förslaget innebär att det datum då ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende vattenkraftverk senast ska ha lämnats in flyttas fram ett år för samtliga prövningsgrupper.

Ett element
Mark och miljö2022.12.15

Regeringen beslutar om regellättnader för att trygga värmeförsörjningen

Den 1 december 2022 beslutade regeringen om att införa tillfälliga regellättnader för fjärrvärmeanläggningar. Syftet med åtgärden är att fjärrvärmeanläggningar snabbare ska kunna byta bränsle från gas vid en eventuell gasbrist.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.