Aktuellt

Mark och miljö2022.05.23

Tryckförändring vid borrning för bergvärme ledde till miljöskadestånd

Nyligen kom Högsta domstolen med ett välkommet förtydligande och lät meddela att tryckförändringar vid borrning kan vara grund för miljöskadestånd. Eftersom borrning i mark, och då inte enbart för bergvärme, hör till vanligheten kommer rättsfallet sannolikt att åberopas flitigt framöver när tryckförändringar har lett till skador. Foyens experter på miljörätt Pia Pehrson och Mikael Jonasson analyserar domen och ser gärna att bestämmelserna i 32 kap. miljöbalken (MB) avseende ”annan liknande störning” prövades oftare.

Entreprenad2022.05.20

När ABT 06 möter konsumenttjänstlagen

Det finns ingen regel som säger vilket avtal som måste användas i ett särskilt byggprojekt. För att öka tydligheten och undvika missförstånd mellan avtalsparterna finns det goda anledningar att använda sig av standardavtal särskilt framtagna för byggprojekt. Det hindrar däremot inte annan lagstiftning från att träda in i avtalsrelationen mellan en beställare och en entreprenör. Så är exempelvis fallet när beställaren är en konsument.

Affärsjuridik, IT2022.05.18

En utvidgad säkerhetsskyddslag – vem är verksamhetsutövare och vad måste du som verksamhetsutövare göra?

I kölvattnet av pandemin har det identifierats en ökad risk för att företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan bli föremål för utländska uppköp och investeringar. Pandemin satte också vårt behov av digitala lösningar i blixtbelysning. Så vad innebär nu den nya säkerhetsskyddslagstiftningen som trädde i kraft den 1 december 2021 egentligen? Biträdande jurist Mathias Kågell-Landgren sammanfattar.

Offentlig upphandling2022.05.17

Hur påverkas offentligt upphandlade kontrakt av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Under våren 2022 har EU beslutat om en rad olika sanktionspaket mot Ryssland med anledning av Rysslands invasion i Ukraina. Inom ramen för dessa införs sanktioner som tar sikte på offentligt upphandlade kontrakt. Foyens experter och jurister Christoffer Löfquist och Aida Alić redogör i sin artikel hur offentligt upphandlade kontrakt påverkas av EU:s beslut om sanktioner mot Ryssland?

Affärsjuridik2022.05.16

Foyen biträder Nordic LEVEL Group AB (publ), noterat på First North Growth Market, i förvärv av säkerhetsbolag

IT och nya teknologier2022.05.13

Foyen har framgångsrikt biträtt internetoperatör i Hovrätten över Skåne och Blekinge

Foyen har i Hovrätten över Skåne och Blekinge framgångsrikt biträtt en internetoperatör i fråga om rätt till uteblivna abonnemangsavgifter avseende avtal om gruppanslutning för bredband och IT-telefoni.

Entreprenad, Fastighet2022.05.12

Om projektets ekonomi spräcks vid ett ”stålbad”

Pandemi, pågående anfallskrig i Europa, inflation och ränteoro. Hur kan pågående bostadsutvecklingsprojekt i form av forward purchase/funding komma att påverkas? Vad gäller juridiskt för de pågående projekten? Vad bör man tänka på vid nya projekt? Foyens experter Ragnar Morin, Eva Westberg Persson och Henrik Ståhlberg reder ut vad som gäller.

Affärsjuridik2022.05.04

Foyen biträder Hill & Smith Holdings Plc (”Hill & Smith”) i avyttring av svensk uthyrnings- och entreprenadverksamhet

Foyen har agerat rådgivare åt brittiska infrastruktur-koncernen Hill & Smith i samband med dess försäljning av den svenska verksamheten avseende uthyrning, flaggvakttjänster och utbildning inom väg- och trafik.

Entreprenad2022.05.03

Avhjälpande av fel i entreprenader – vad ska beställaren tänka på?

Det är inte sällan det föreligger fel i entreprenader. Har parterna avtalat om att standardavtalen AB 04 eller ABT 06 ska gälla är entreprenören som huvudregel skyldig att rätta till felen utan kostnad för beställaren. Det är däremot inte helt ovanligt att entreprenören, av olika skäl, inte följer sin skyldighet. Beställaren får då som huvudregel avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad och kan sedan kräva entreprenören för kostnaderna. Som framgår av en dom från Svea hovrätt måste beställaren, för att kunna få framgång med ett krav mot entreprenören, tydligt kunna redovisa vilket fel som avhjälpts och kostnaden härför.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.