Aktuellt

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Offentliga affärer2022.06.18

Nu är det dags igen – den 1 juli får vi ännu fler nya upphandlingsregler

1 februari 2022 fick vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, dvs. upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster (däribland advokattjänster). Den 1 juli 2022 kommer vi nu att få nya regler avseende överprövningar. Advokat Ann Garmland berättar här i korthet vad de nya reglerna innebär.

Tvistlösning2022.06.17

Försäkringsbolag betalade skadestånd – sju år efter konkurs

Ett byggföretag som bränt ned en anrik kurort hamnade i tvist mot två försäkringsbolag, som sedan började tvista mot varandra. Lärdomen: pröva skadestånd och försäkring i rätt ordning.

Mark och miljö2022.06.16

Utdömt vite inte hinder mot åtal för miljöbrott avseende uttjänta fordon

I ett beslut meddelat den 11 maj 2022 konstaterar HD att en ansökan om utdömande av vite grundat på ett föreläggande att frakta bort uttjänta fordon inte hindrar ett åtal för miljöbrott avseende förvaringen av fordonen i tiden före vitesföreläggandet.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Tvistlösning2022.06.16

Domstol, skiljeförfarande eller privat avtalsbaserad tvistlösning – vad är egentligen bäst?

Tyvärr är det så att man inte alltid kan komma överens. Det gäller från den lilla osämjan mellan kompisar om vilken biofilm man ska se till tvister om miljardbelopp. I den här artikeln ska vi kortfattat behandla tvister som gäller pengar eller andra ekonomiska värden där saken kan lösas genom en förlikning, det vill säga att parterna kommer överens, de så kallade dispositiva tvistemålen.

Om Foyen2022.06.16

Foyen i Almedalen 2022

I år är flera av våra medarbetare på plats i Almedalen för att nätverka och medverka som experter på högaktuella seminarier (och såklart ta del av allt annat spännande i Almedalens puls!).

Entreprenad2022.06.15

Foyen medverkar som sakkunnigt stöd till den tredje upplagan av AB 04 – En kommentar

Boken AB 04 - En kommentar är författad av professor Per Samuelsson, och är den mest uppdaterade och heltäckande kommentaren till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Entreprenad2022.05.31

Missnöjd med ett besiktningsutlåtande?

Ett besiktningsutlåtande har stor betydelse som bevismedel för entreprenadens skick och utgör ofta underlag vid förhandlingar mellan parterna om förekomsten av fel. Det är därför viktigt att en part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande har möjlighet att få detta omprövat. Foyens experter på entreprenad Eva Westberg Persson och Ragnar Morin redogör för när en omprövning, en s.k. överbesiktning, kan begäras och hur det fungerar i praktiken.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.