EU:s nya dricksvattendirektiv – ny svensk lagstiftning på gång

År 2020 beslutade EU om ett nytt direktiv om dricksvatten, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 november 2020 om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) ”Dricksvattendirektivet”. Direktivet ersätter det tidigare direktivet, Rådets Direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten från år 1998. Det nya direktivet är ett resultat av ett europeiskt medborgarinitiativ, Right2water, som krävde att EU skulle implementera den mänskliga rättigheten tillgång till rent vatten och sanitet.

Publicerat: 17 november, 2023

Både det nya och det tidigare direktivet har som mål att säkerställa hälsosamt och rent dricksvatten. Båda direktiven innehåller minimikrav för dricksvatten och ställer krav på medlemsstaterna att vidta åtgärder för att säkerställa att kraven följs. Det nya direktivet skiljer sig dock från det förra direktivet på flera aspekter. De viktigaste förändringarna i det nya direktivet jämfört med det tidigare är följande:

  • Ett riskbaserat arbetssätt som omfattar alla led i dricksvattenkedjan.
  • Krav på rapportering av läckage av dricksvatten.
  • Gemensamma krav inom EU på material som kommer i kontakt med dricksvatten.
  • Utökade krav på information till allmänheten.
  • Nya och ändrade gränsvärden.

Dricksvattendirektivet trädde i kraft den 12 januari 2021 och efter det hade medlemsstaterna två år på sig att implementera direktivet i sina nationella lagstiftningar. Lagändringarna skulle alltså ha implementerats i svensk lag redan den 12 januari 2023.

Propositionen

Den 24 oktober 2023 lade regeringen fram en proposition (prop. 2023/24:30) om genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv till riksdagen. I propositionen framgår att regeringen bedömer att den nuvarande lagstiftningen i viss mån motsvarar de krav som ställs i det nya dricksvattendirektivet men att direktivet innehåller flera regler som saknar motsvarighet i den svenska lagstiftningen. I propositionen föreslås därför vissa lagändringar som behövs för att genomföra det nya dricksvattendirektivet. De lagar där ändringar föreslås är miljöbalken (1998:808), livsmedelslagen (2006:804) och plan- och bygglagen (2010:900). Eftersom många av direktivets bestämmelser är av teknisk natur anser regeringen att dessa bör införas på lägre nivå en lag. Därmed föreslår regeringen att en rad olika bemyndiganden införs.

Ändringar i miljöbalken

I miljöbalken föreslår regeringen att det införs ett bemyndigande att bevaka risker i tillrinningsområdena för dricksvattenuttag samt att meddela föreskrifter om skyldigheter för en kommun att lämna de uppgifter som behövs för att bedöma dessa risker. De tidigare bestämmelserna om åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormer ska enligt regeringens förslag också gälla åtgärder som behövs för att skydda kvaliteten på dricksvatten. Reglerna om hälsoskydd i 9 kap. miljöbalken kompletteras med ett bemyndigande att bevaka risker som uppkommer i ledningar, installationer och anordningar på fastigheter eller i byggnader som används för att distribuera dricksvatten, samt att meddela förskrifter om skyldighet för kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare att lämna uppgifter som behövs för att bedöma dessa risker.

Ändringar i livsmedelslagen

I livsmedelslagen föreslår regeringen att det införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter om en skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att till Livsmedelsverket lämna uppgifter som rör kvaliteten på dricksvatten och som behövs för rapportering till EU. Livsmedelsverket ska enligt propositionen få möjlighet att förelägga den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten och som inte lämnar de uppgifter som krävs att fullgöra uppgiftsskyldigheten.

Ändringar i plan- och bygglagen

I plan- och bygglagen förslås att en ny bestämmelse om marknadskontroll införs. Enligt denna bestämmelse ska reglerna om marknadskontroll som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 även tillämpas på byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten. Det föreslås också att ett bemyndigande att meddela föreskrifter om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter avsedda att komma i kontakt med dricksvatten på marknaden.

Ikraftträdande och kommentar

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024, drygt ett år försenat. Förhoppningsvis kommer dessa förslagna regler bidra till ett korrekt och effektivt genomförande av det nya dricksvattendirektivet, vilket regeringen bedömer kommer medföra positiva effekter för miljön.

Vi på Foyen kommer följa utvecklingen med stort intresse. Särskilt intressant blir att få ta del av de föreskrifter som inom kort måste utarbetas utifrån bemyndigandena i miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.

Har du frågor om detta, kontakta oss gärna.

Liknande artiklar

Färgglad sekelskiftesbyggnad
Mark och miljö2023.11.21

Byte av fönster ansågs förvanska gammal byggnad – Nytt avgörande från MÖD

Den 27 oktober 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) dom i mål M P 9002-22. Domen är en av flera domar från de senaste åren som behandlar frågan om hur fönsterbyte i flerfamiljshus förhåller sig till bygglovsplikt samt varsamhetskravet och förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen (2010:900) (”PBL”)

Ett vindkraftverk och blå himmel
Mark och miljö2023.11.07

Nya steg framåt för EU:s direktiv om förnybar energi

Den 9 oktober 2023 meddelades att Europeiska rådet hade antagit ett nytt direktiv om förnybar energi för att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning. Bakgrunden till direktivet är det så kallade 55 %-paketet, som uppställer en målsättning att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030. Det nya direktivet ska hantera energiaspekterna av EU:s klimatomställning. Direktivet ändrar nuvarande direktiv (EU) 2018/2001 samt genomför mindre ändringar av förordning (EU) 2018/1999 och direktiv 98/70/EG.

Mark och miljö2023.11.06

Efterlängtat klargörande från MÖD avseende tillämpningen av miljöbalkens försämringsförbud för vattenmiljö

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har genom dom meddelad den 25 oktober 2023 klargjort flertalet frågor om tillämpningen av försämringsförbudet för vattenmiljö i 5 kap. 4 § miljöbalken, i synnerhet vad som utgör en otillåten försämring enligt bestämmelsen. Genom avgörandet kan vi framöver förvänta oss en mer stringent rättstillämpning. MÖD ger sökanden Ragn-Sells grönt ljus till att fortsätta tillståndsprocessen för sitt återvinningsprojekt i Helsingborg.

Fler nyheter