Förslag om förlängning av undersökningstillstånd i minerallagen – missar målet men är ett steg i rätt riktning

Den 17 december 2020 publicerades prop. 2020/21:67 ”Undersökningstillstånd” med förslag om ändringar i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen. I propositionen föreslås ändringar som innebär ytterligare möjligheter till förlängning av undersökningstillstånd utöver de ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Publicerat: 22 december, 2020

Bestämmelserna om undersökningstillstånd finns i 2 kap. minerallagen. Ett undersöknings­tillstånd gäller initialt i tre år från dagen för beslutet med möjlighet till förlängning som innebär en total giltighetstid om 15 år efter ansökan av tillståndshavaren. I första hand förlängs tillståndet med högst 3 år om ändamålsenlig undersökning har utförts inom området, eller om tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gör sannolikt att området kommer att undersökas inom den tid som ansökan avser. Därefter kan förlängning ske med sammanlagt högst fyra år om det finns särskilda skäl och sedan med ytterligare sammanlagt högst fem år om det finns synnerliga skäl.

Med anledning av ett antal svårigheter för prospekteringsbolagen och gruvbranschen till följd av pandemin, exempelvis svårigheter att genomföra fältarbeten och få fram personal och utländsk expertis, genomfördes ändringar i minerallagen från och med den 1 juli 2020. Ändringarna innebar att giltighets­tiden för undersökningstillstånd som var giltiga vid lagändringarnas ikraftträdande och som tidigare hade förlängts genom att det visats att det fanns synnerliga skäl för förlängning förlängdes med ett (1) år. Foyen har i maj 2020 debatterat om behovet av att förlänga samtliga undersökningstillstånd enligt minerallagen på grund av pandemin.

Mot bakgrund av pandemins fortsatta utbredning bedöms dessa åtgärder inte vara tillräckliga. Regeringen föreslår nu av den anledningen ytterligare ändringar till stöd för gruvbranschen. Bestämmelserna innebär att undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare ska gälla i fyra (4) år från dagen för beslutet. Tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att undersökning inte har skett och dessutom gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser ska gälla i ytterligare ett (1) år från den dag då giltighetstiden annars skulle ha löpt ut. Detsamma ska gälla tillstånd som har förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning och som är giltiga den 1 mars 2021. För dessa tillstånd ska även gälla att i de fall förlängning har skett med en tid som understiger den sammanlagda giltighetstiden om tre eller fyra år kan tillståndet på ansökan av tillståndshavaren förlängas med ytterligare viss tid så att den sammanlagda förlängningen i stället blir högst fyra eller fem år beroende på vilken bestämmelse som ligger till grund för ansökan om förlängning. Detta gäller endast om förutsättningarna för förlängning är uppfyllda. I likhet med lagändringen från den 1 juli 2020 föreslås bestämmelserna inte gälla undersökningstillstånd som avser olja eller gasformiga kolväten eller som grundas på en ansökan om stenkol och där stenkol uttryckligen anges i tillståndet.

Ändringarna innebär att de undersökningstillstånd som omfattas av bestämmelserna kommer att kunna ha en maximal sammanlagd giltighetstid om 16 år istället för 15 år. För undersöknings­tillstånd som beviljats efter den 1 juli 2020 finns inga motsvarande möjligheter. Regeringen gör bedömningen att de för dessa tillstånd funnits möjlighet, dels för tillståndshavare i samband med ansökan, dels för bergmästaren vid prövning av ansökan; att bedöma om det funnits förutsättningar för att få till stånd ändamålsenliga undersökningar under rådande förhållanden, d.v.s. mitt under pågående pandemi.

Regeringens resonemang är svårt att förstå. Det är uppenbart att en bedömning av det slag som regeringen förespråkar innebär en orimlig börda för gruvbranschens aktörer när regeringar och expertgrupper världen över inte kan ge några klara besked om hur den rådande pandemin kommer att utvecklas.

Regeringens förslag avseende förlängning av vissa undersökningstillstånd är i stort välkommet och ytterligare ett steg i rätt riktning för en bransch som varit och fortsatt är hårt drabbad av pandemin. Det är dock olyckligt att förslaget inte omfattar samtliga undersökningstillstånd. Regeringens motivering till varför lagändringarna endast bör omfatta sådana tillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 håller inte och det föreligger därmed en överhängande risk att regeringen snart tvingas till ytterligare ändringar i ett försök att rädda gruvbranschens fortsatta verksamhet i Sverige. Detta skapar en onödig oro och osäkerhet för branschens aktörer vilken lätt hade kunnat undvikas.

Har Du frågor om undersökningstillstånd eller tillstånd för gruvverksamhet Kontakta oss gärna.

Liknande artiklar

Fler nyheter