Aktuellt

Profilbild på Pia Pehrson
Miljö2022.10.21

Pia Pehrson intervjuas i Tidningen Näringslivet

Ska Sverige kunna fortsätta producera bioenergi och vindkraft? Vår advokat Pia Pehrson har blivit intervjuad av Tidningen Näringslivet där man bland annat diskuterar EU:s nya skogsstrategi för 2030, ihop med ett antal andra nya förordningar och direktiv från EU.

Solsken över tallskog
Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Havsbaserade vindkraftverk
Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.04.06

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.

Vy över sjö och natur med strand
Mark och miljö, Miljö2022.03.31

Påverkar strandskyddet fastighetsbildningen?

Nyligen har Högsta domstolen meddelat dom i ett mål där den centrala frågeställningen var om ett strandskyddsområde utgör hinder för avstyckning när syftet är att bilda en bostadsfastighet med jordbruksmark för mindre djurhållningen en s.k. kombinationsfastighet. Foyens jurister Pia Pehrson, Caterina Carreman och Emma Skarin redogör för Högsta domstolens avgörande.

Tre vindkraftverk och blå himmel
Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.03.24

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

Regeringen har den 24 februari 2022 överlämnat en lagrådsremiss som bl.a. föreslår att en kommun på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Ställningstagandet är giltigt i 5 år. Våra experter Pia Pehrson och Sanna Tonemar kommenterar förslaget som är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att underlätta för vindkraften och dess klimatnytta.

Röd stuga vid stranden med spegelblank sjö
Mark och miljö, Miljö2022.03.16

Nya regler för strandskydd skapar mer förvirring än nytta

I Ny Teknik Debatt förklarar miljöjuristerna Pia Pehrson och Björn Eriksson varför ett rejält omtag behövs avseende de nya reglerna för strandskydd som presenterades av regeringen i november 2021. Reglerna som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter är för otydliga och leder till motsatt effekt.

Röd tunna som står i naturen
Mark och miljö, Miljö2022.03.14

Ny praxis från MÖD om markundersökningar avseende ansvar för miljöskada

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade den 22 februari 2022 en dom rörande ansvar för miljöskada vid en inkråmsöverlåtelse. I domen för MÖD ett resonemang avseende hur inkråmsöverlåtelse kan påverka verksamhetsutövaransvar om verksamheten inte fortsatt efter överlåtelsen. Våra jurister Caterina Carreman och Sara Eriksson sammanfattar här domen.

Restaurang Gondolen vid Slussen i Stockholm
Fastighet, Miljö2022.03.11

Gondolen fick rätt till stort miljonbelopp

Restaurang Gondolen vann tvist om skadestånd. Foyens advokater Rickard Zamuhl och Tomas Fjordevik reder ut förutsättningarna för hyresgäster att få ersättning av andra än sin hyresvärd i samband med större ombyggnationer.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.