Aktuellt

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.06.16

SGU kräver mer resurser för tillståndsprövningar

Antalet ansökningar för att undersöka kontinentalsockeln i syfte att bygga havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. För att klara utmaningen har myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) begärt högre anslag men regeringen duckar. Foyens advokat och delägare Pia Pehrson hjälper vindaktörer med tillståndsfrågor och intervjuas av Second opinion.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.04.06

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.

Mark och miljö, Miljö2022.03.31

Påverkar strandskyddet fastighetsbildningen?

Nyligen har Högsta domstolen meddelat dom i ett mål där den centrala frågeställningen var om ett strandskyddsområde utgör hinder för avstyckning när syftet är att bilda en bostadsfastighet med jordbruksmark för mindre djurhållningen en s.k. kombinationsfastighet. Foyens jurister Pia Pehrson, Caterina Carreman och Emma Skarin redogör för Högsta domstolens avgörande.

Energi och innovation, Mark och miljö, Miljö2022.03.24

Ny lagrådsremiss avseende det kommunala vetot – några steg framåt för vindkraften

Regeringen har den 24 februari 2022 överlämnat en lagrådsremiss som bl.a. föreslår att en kommun på begäran ska ta ställning till om en viss plats kan tas i anspråk för vindkraft eller inte. Ställningstagandet är giltigt i 5 år. Våra experter Pia Pehrson och Sanna Tonemar kommenterar förslaget som är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt för att underlätta för vindkraften och dess klimatnytta.

Mark och miljö, Miljö2022.03.16

Nya regler för strandskydd skapar mer förvirring än nytta

I Ny Teknik Debatt förklarar miljöjuristerna Pia Pehrson och Björn Eriksson varför ett rejält omtag behövs avseende de nya reglerna för strandskydd som presenterades av regeringen i november 2021. Reglerna som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter är för otydliga och leder till motsatt effekt.

Mark och miljö, Miljö2022.03.14

Ny praxis från MÖD om markundersökningar avseende ansvar för miljöskada

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade den 22 februari 2022 en dom rörande ansvar för miljöskada vid en inkråmsöverlåtelse. I domen för MÖD ett resonemang avseende hur inkråmsöverlåtelse kan påverka verksamhetsutövaransvar om verksamheten inte fortsatt efter överlåtelsen. Våra jurister Caterina Carreman och Sara Eriksson sammanfattar här domen.

Fastighet, Miljö2022.03.11

Gondolen fick rätt till stort miljonbelopp

Restaurang Gondolen vann tvist om skadestånd. Foyens advokater Rickard Zamuhl och Tomas Fjordevik reder ut förutsättningarna för hyresgäster att få ersättning av andra än sin hyresvärd i samband med större ombyggnationer.

Fastighet, Mark och miljö, Miljö2022.02.09

Ersättning för mark i exploateringsavtal

Högsta domstolen meddelade hösten 2021 en dom i frågan hur ersättningsklausulen i ett exploateringsavtal, innefattande 260 småhus, ska tolkas vid fastighetsregleringen. Målet tros få stor betydelse framöver för exploatörer och kommuner som på olika sätt är involverade i exploateringsprojekt. Våra jurister Caterina Carreman och Mathias Kågell-Landgren sammanfattar här domen.

Miljö2021.02.22

Nya regler för avfall som gäller de flesta – men vad innebär de?

Under sommaren 2020 fick vi flertalet nya regler avseende avfall. En viktig nyhet är att verksamheter nu måste rapportera in sitt farliga avfall till Naturvårdsverkets register. Advokat Caterina Carreman och biträdande jurist Sara Eriksson förklarar vad reglerna innebär samt vad som ska rapporteras – och vem reglerna gäller.

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Med vårt nyhetsbrev får du aktuella artiklar som berör dig som arbetar inom bygg- och fastighetsbranschen, teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer, energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande affärsjuridik.