Offentliga affärer

Kvalificerad juridisk rådgivning i offentliga affärer kräver djup kunskap om ett komplicerat och föränderligt juridiskt regelverk tillsammans med förståelse för de utmaningar som det allmänna och dess leverantörer möter. Vi ställer spetskompetens, mångårig erfarenhet och ett brett perspektiv till förfogande, allt för att våra klienter ska kunna fokusera på den goda affären.

Offentliga affärer

  • Vad vi gör

  • Större samhällsbyggnadsprojekt utgör en betydande del av de byggprojekt som genomförs i Sverige. Den offentliga affären i stort – inköp och försäljningar som görs av det allmänna – utgör en betydande del av vår moderna ekonomi. För oss på Foyen utgör det här en betydande del av den dagliga verksamheten.

   Bland våra uppdragsgivare finns statliga verk, kommuner och kommunala bolag men vi biträder också privata bolag som är eller ska bli leverantörer. För privata bolag är tilldelning av offentliga kontrakt ofta mycket betydelsefullt, eftersom kontrakten brukar avse höga värden och löpa under längre tid. Flera av våra medarbetare har erfarenhet av upphandlingsfrågor i offentlig sektor och vi har därför en stor förståelse för de utmaningar som båda sidor ställs inför.

   Vår rådgivning kan bestå i att:

   • Ge strategiska råd om hur en affär – låt säga ett omfattande infrastrukturprojekt – ska delas in i olika delentreprenader och med olika ersättnings- och entreprenadformer beroende på förutsättningar.
   • Ge råd i olika former om huruvida upphandlingsplikt föreligger, liksom att biträda vid försäljning av offentligt ägda fastigheter och annan egendom, liksom hyresupphandlingar.
   • Upprätta och granska upphandlingsdokument och anbud, liksom att ge biträde under hela upphandlingsprocessen gällande kompletteringar, förtydliganden, förhandling med anbudsgivare och annan kommunikation med eller från anbudsgivare.
   • Utforma och förhandla fram kontrakt och kontraktsvillkor.
   • Bedöma om upphandlingar gått rätt till, inbegripet att hantera frågor om offentlighet och sekretess.
   • Biträda vid tvistlösning av allehanda slag inklusive mål om skadestånd och överprövning enligt upphandlingslagarna.
   • Biträda vid tillsynsmyndighets granskning av en offentlig upphandling.
   • I övrigt bistå i alla faser av den offentliga affären, även under kontraktstiden efter att en upphandling avslutats.

   ”Very focused on doing what will be best for the clients. A large law firm that can and will answer to all your questions, not only public procurement.”

   Legal 500, 2021

  • Varför Foyen?

  • Kvalificerad juridisk rådgivning i offentliga affärer kräver inte bara djup kunskap om ett komplicerat och föränderligt regelverk utan också förståelse för de särskilda utmaningar som gäller för det allmänna, med politisk styrning och medial exponering, i dess strävan att göra en god affär. De särskilda spelregler som där gäller, om allmänna handlingars offentlighet med mera, är en utmaning även för de leverantörer som gör affärer med det allmänna. Vad som också krävs är insikt i den bransch som affären avser, samt kunskap inom angränsande rättsområden, som kan vara fastighet, entreprenad och miljö.

   Foyen rankas högt inom offentlig upphandling och mycket högt inom entreprenad och energi. Merparten av vad vi gör inom offentlig upphandling har koppling just till bygg- och anläggning samt energisektorn, som är branscher vi kan utan och innan. Vi ser oss inte som rådgivare till utan som en del av samhällsbyggnad i vid mening. Flera av våra advokater är också eftertraktade föreläsare.

   Vår erfarenhet av att arbeta nära våra klienter i alla skeden av byggprocessen, jämte vår nära förståelse för de organisationer de verkar ifrån, är central för vår förmåga att tillvarata våra klienters intressen så bra det någonsin går. Vi blir regelbundet anlitade som ombud för det allmänna i tvister och lämnar regelbundet strategisk rådgivning inför och under stora infrastrukturprojekt.

   ”As a customer, you always feel that your actual matter is their number one priority. You always get competent and quick help, even if it’s a minor question. I think their competence is so high so they can see many dimensions and be creative in their thoughts regarding public procurement. They are very good in taking consideration of us as a customer together with the legal matter.”

   Legal 500, 2021

Relevant innehåll