Fastighet

Vi har en djup och beprövad kunskap om all slags fastighetsjuridik, från hyresrätt till fastighetsbildning, som vi ställer till förfogande för att våra klienter ska få ut maximalt av en affär.

Fastighet

  • Fastighetstransaktioner

  • Foyen erbjuder expertkunskap inom fastighetstransaktionens alla faser. Vi har stor förståelse för affärer och har medverkat till många lyckade förvärv och försäljningar av prestigefulla kommersiella fastigheter – såväl genom direkta fastighetsöverlåtelser som via bolag eller fondinvesteringar.

   Vi bistår genom hela transaktionen; från de förberedande delarna där affärsstruktur- och finansieringsfrågor hanteras, genom due diligence-processen, till att ta fram och förhandla avtal. Självklart följer vi även upp varje transaktion och biträder våra klienten löpande i olika fastighetsrättsliga frågor som följer.

   Foyens breda expertis inom bland annat hyres- och miljörätt, plan- och byggjuridik, entreprenadrätt samt bolagsrättsliga frågor innebär att vi kan erbjuda rådgivning från landets högst rankade advokater i den mest komplexa transaktionens alla delar.

   ”Easy to contact. They put in different people depending on the case. Can discuss the issue in simple terms and dare to give advice even if it is not the advice you want to hear.”

   Legal 500, 2021

  • Kommersiell hyresrätt och andra förvaltningsfrågor

  • Vi stöder våra klienter i alla juridiska frågor som dyker upp i samband med förvaltning och förädling av fastigheter. Inom Foyens fastighetsgrupp finns en bred erfarenhet av att hantera många olika förvaltningsfrågor och vi har även stor förståelse för hur ett ombyggnadsprojekt bör planeras och genomföras med så gott resultat som möjligt.

   Vi arbetar löpande med hyresfrågor och andra frågor som kommer upp vid förvaltning av fastigheter för t.ex. handel (t.ex. köpcentrum, pop up-avtal, samarbetsavtal m.m.), kontor (t.ex. huvudkontorsavtal, hyresavtal för samlokalisering, co-working m.m.), restaurang (t.ex. fine dining, snabbmat, saluhallar m.m.) och olika former av boende (t.ex. hotell, bostadsrättsprojekt, long stay, studentboende m.m.).

   Vi biträder även i frågor om upprättande av hyresavtal i komplexa byggprojekt, upprättar standardavtal och deltar vid omförhandling av lokalhyra. Vi företräder regelbundet våra klienter i tvister inför hyresnämnden och allmän domstol. Inom Foyen finns även bred erfarenhet av att biträda i frågor som rör annan slags nyttjanderätt till fastighet, såsom allmän nyttjanderätt och anläggningsarrenden.

   ”Good expertise, ability to understand our organisation and our needs, Confident action.”

   Legal 500, 2021

  • Utvecklingsprojekt, exploatering och planfrågor

  • Vi är stolta över att frekvent få möjlighet att biträda våra klienter i olika typer av utvecklings- och exploateringsprojekt. Foyens breda kompetens inom fastighetsrättens alla områden medför att vi kan erbjuda rådgivning från landets högst rankade advokater i projektens alla delar.

   Vår rådgivning kan t.ex. omfatta granskning av exploateringsavtal eller avtal om förvärv av oexploaterade markområden, fastighetsregleringsavtal och fastighetsbildningsfrågor, frågor om detaljplaneläggning, hantering av befintliga hyresgäster och arrendatorer, frågor om ingående av hyresavtal innan byggnaden uppförts, upphandling av entreprenadavtal och slutligen om hela projektet därefter ska avyttras.

   Vi biträder även våra klienter i kommersiella frågor kopplade till bostadsrätt liksom i frågor om speciell fastighetsrätt som t.ex. ledningsrätt, expropriation och gemensamhetsanläggningar.

  • Varför Foyen?

  • Vår passion är våra klienters affärer. Fastigheter är ett av våra kärnområden. Juridiken på området är väldigt bred och en uppsjö av komplexa frågor kan dyka upp inför en fastighetstransaktion eller andra fastighetsanknutna affärsbeslut. Vi har byggt upp en djup och beprövad kunskap om all juridik rörande fast egendom, från kommersiell hyresrätt till fastighetsbildning, som vi ställer till förfogande för att våra klienter ska få ut maximalt av en affär.

   Bland våra klienter finns noterade fastighetsbolag, pensionsbolag, svenska och internationella fastighetsbolag, offentliga aktörer och utländska som svenska investerare.

Relevant innehåll