En grafisk symbol på en växt för att symbolisera mark och miljörätt.

Mark- och miljörätt

Som marknadsledande svensk advokatbyrå inom mark- och miljörätt och topprankade av oberoende rankinginstitut står Foyen i särklass som rådgivare i miljörättsliga frågor och inom speciell fastighetsrätt.

Mark- och miljörätt

  • Miljö och klimat

  • Vissa företag kommer i kontakt med miljörätt främst i enskilda affärer, som vid ett fastighetsköp. I andra branscher är miljörätt en del av den dagliga verksamheten. Något som i vart fall är klart är att miljörättens och hållbarhetsfrågornas betydelse ökar på i princip alla samhällsnivåer.

   Din främsta partner inom miljörättsliga ärenden och miljöjuridik

   Som ledande svensk advokatfirma inom miljörätt vänder sig aktörer till Foyen för alla slags frågor på området. Här är vår rådgivning i urval.

   • Miljöprocesser; allt från tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och tillsynsärenden till miljöbrott och skadestånd. Foyens miljögrupp har arbetat upp erfarenhet från hundratals processer. Vi kan effektivt leda dokumentintensiva ansökningsförfaranden för att hjälpa klienter att säkra sitt miljötillstånd.
   • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB); vilket krävs vid nästan all tillståndsprövning. En MKB kräver noggrant arbete och de omgärdande lagreglerna är invecklade även för professionella bedömare. Vi arbetar nära tekniskt sakkunniga och kan snabbt sätta oss in i rapporter. Samtidigt behärskar vi regelverket och kan avgöra vad som är kritiskt i en MKB eller i ett samråd.
   • Miljörättslig due diligence av bolag och fastigheter och andra frågor om mark- och vattenföroreningar. I detta ingår exempelvis strategisk rådgivning vid förvärv, om regelefterlevnad och utredningar om kostnads- och saneringsansvar. Vi har sakkunskapen som krävs för att minimera riskexponering och besvara de svåra miljöfrågor som kan uppstå vid ett fastighetsköp.
   • Reglerna om rätten att bruka vatten är tekniskt komplicerade och få jurister behärskar dem. Foyen har dock specialistkunskap inom vattenrätt. Det kan handla om biträde vid prövningar om tillstånd till vattenverksamhet, vilket krävs för de flesta verksamheter i yt- och grundvatten. Vi vet vilket utredningsunderlag som behövs och kan därför effektivt hjälpa klienter att säkra tillstånd. Vi ger också råd avseende vattentjänster: det kan handla om kommunal vattenförsörjning och avlopp, regulatoriska frågor och tvister på området.
   • Skyddade områden såsom Natura 2000 områden och andra områden med höga miljövärden samt artskydds-, och strandskyddsfrågor och deras betydelse bland annat vid tillståndsprocesser.
   • IED, Seveso, Reach och Utvinningsavfall; termerna är många – vi stöttar våra klienter i vad som ofta är komplicerade prövningar och processer.
  • Markrätt

  • Kommuner och myndigheter har långtgående rätt att bestämma hur enskilda får använda sin mark. Till exempel kan det allmänna ställa upp villkor för bebyggelse och rivning, inrättande av anläggningar, bildande av ny fastighet, tvångsförvärv av fastighet med mera. Lagreglerna debatteras och förändras för jämnan.

   Förebyggande rådgivning för markrättens utmaningar

   Foyen har väl upparbetad kunskap om plan- och bygglagen och andra delar av denna rörliga del av fastighetsrätten. Vi rekommenderar våra klienter att i god tid söka råd för att förebygga problem. Det är vad vår erfarenhet av de här frågorna lärt oss.

   Specialiserade rådgivare

   Vi arbetar för bland annat större energibolag, fastighetsbolag och kommuner. Klienter vänder sig till oss för råd om ledningsrätt, exploateringsavtal, gemensamhetsanläggningar, fastighetsbildning, expropriation med mera. Vi är också vana vid att driva små som stora exploateringsprojekt från start till mål. Det gör vi i nära samråd med ingenjörer, fastighetschefer och bolagsjurister.

  • Arbetsmiljörätt

  • Frågor kring arbetsmiljörätt kan vara svåra att överblicka och arbetsgivaren har ett stort ansvar. Vi på Foyen har lång erfarenhet av skarpt läge på arbetsmiljöområdet. Våra klienter är både privata och offentliga aktörer.

   Vi ger strategiska råd kring arbetsmiljöproblem, ger råd i frågor om straffansvar, granskar mallar för hur man ska delegera arbetsmiljöansvar, utbildar företag i arbetsmiljörätt med mera. Vi är vana att arbeta mot olika funktioner hos våra klienter; från skyddsombud till projekt-, företags- och verksamhetsledare.

  • Vindkraft, annan energi gruv- och skogsnäring respektive andra större industrier

  • Havs- och landbaserad vindkraft är en ren energikälla och ett av de snabbast växande energislagen. Oftast handlar de juridiska frågorna om tillstånd, elkoncessioner, elanslutning och markåtkomst. Andra slags frågor kan såklart också uppkomma, till exempel finansiering och bolagsbildning.

   Foyens mångfacetterade erfarenhet inom energiområdet

   Vi arbetar brett inom energibranschen och har rekryterat flera av våra medarbetare från kraftindustrin. Det gör att Foyen kan ge förstklassigt juridiskt stöd med affärsfokus i alla delar av energiområdet. Vi har erfarenhet av vattenkraft, energigaser och kärnkraft. Foyen har även arbetat med vågkraft, solenergi och batterilagring jämte deltagit i flera infrastrukturprojekt.

   Juridisk expertis inom gruv- och skogsindustrin

   Gruv- och skogsnäringen är två av Sveriges viktigaste näringsgrenar och en stor del av svensk exportindustri. Skogsnäringen ställs ofta inför frågor om artsskydd och begränsningar i rätten att använda marken, till exempel på grund av kulturmiljövärden. På gruvrättens område vägleder vi vid ansökningar om undersökningstillstånd, arbetsplaner och bearbetningskoncession. Vi ger också strategiska råd under gruvprojektet och bistår vid kritiska problem. Dessutom biträder vi vid köp av gruvfastigheter.

   Strategisk rådgivning inom samhällsbyggande och hållbarhet

   Foyen bistår även aktörer i andra samhällsbyggande industrier, i ett brett spektrum av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar strategiskt tillsammans med våra klienter över längre tid men vi kan också vara bollplank i en viss fråga eller göra punktinsatser i avgränsade projekt. Vi arbetar oftast mot flera olika kontaktytor hos våra klienter, som projektledare, inköpare, ingenjörer och bolagsjurister. Syftet är att komma så nära affären som möjligt – det är då rådgivningen gör störst nytta.

   ”Foyen has exceptional strength into the energy industry as they both understand the legal issues at hand and also have very good market insight and understanding.”

   Legal 500, 2021

  • Gruvjuridik

  • Gruvnäringen är en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Vårt arbete grundar sig i lång erfarenhet som rådgivare åt gruvindustrin. Här är vår rådgivning i urval.

   • Tillstånd och markåtkomst; frågor rörande ansökan om att bedriva gruvnäring, undersökningstillstånd, bearbetningskoncession, dispenser och godkännande enligt miljöbalken, Natura 2000-frågor, frågor om dammansvar, Sevesolagstiftning, utvinningsavfall med mera.
   • Entreprenadavtal; frågor rörande internationella kontrakt (FIDIC), underentreprenad, konsultavtal, incitaments- och partneringavtal (AB 04 eller ABT 06) med mera.
   • Due diligence; undersökning av bolag och fastigheter, säkerställande av förvärvande rättigheter, kontroll av tillstånd, riskanalys med mera.
   • Affärsavtal/joint ventures; frågor som rör samarbetsavtal, förvärv och försäljningar, finansiering, earn in-klausuler, exitstrategier med mera.
   • Arbetsmiljöfrågor; frågor som rör arbetsmiljöansvar, delegering med mera.

   Foyen har bred erfarenhet av gruvprojekt och prospektering och arbetar dagligen med gruvbranschen och de många miljö- och tillståndsfrågor som uppkommer där. På Foyen har vi kunskap om hela kedjan. Vi hanterar kontinuerligt såväl markåtkomst, prospektering och tillstånd samt upphandling, entreprenad och konsultavtal, finansiering, joint ventures liksom bolagsbildningar för inhemska och utländska gruvaktörer.

   Våra jurister arbetar branschnära och samarbetar i team. På så sätt byggs kunskap systematiskt upp och vi kan hålla en hög kompetensnivå och erbjuda våra klienter kostnadseffektiv rådgivning.

   Vi har haft många uppdrag som rådgivare i samband med tillståndsprövningar enligt miljöbalken och anlitas ofta som ombud i samband med sådana prövningar. Vi har också betydande erfarenhet av bolagsförvärv och tvister exempelvis avseende entreprenadkontrakt.

   Foyens jurister håller kontinuerligt skräddarsydda kurser inom entreprenad och konsulträtt, miljö och fastighetsrätt särskilt plan- och bygglagen samt arbetsmiljörätt.

  • Varför Foyen?

  • Som ledande svensk advokatfirma inom mark- och miljörätt och topprankade av oberoende rankinginstitut, står Foyen i särklass som miljörättsrådgivare. Våra advokater utnämns som branschens mest framstående, efterfrågas som föredragshållare och kontaktas för expertutlåtanden i medier.

   Globala uppdrag inom energisektorn och gruvnäringen

   Foyen får uppdrag från större aktörer på den globala marknaden, till stor del inom energisektorn och gruvnäringen. Förutom juridisk specialistkompetens har vi därmed skaffat oss branschkännedom och förmåga att tillgodogöra oss tekniska utlåtanden. Detta är ofta avgörande för att på bästa sätt ta tillvara klienters intressen. I svårare och mer riskabla uppdrag händer det att företag låter Foyens advokater ta över andra advokaters påbörjade arbete.

   Vi är kända för att agera snabbt och professionellt, med tydlig kommunikation och omedelbar tillgänglighet.

   ”We have a single point of contact which makes all communication very easy.”

   Legal 500, 2021

Vill ditt företag bli kontaktat av någon av våra experter inom mark- och miljörätt?