Mark och miljö

Som marknadsledande svensk advokatbyrå inom mark- och miljörätt och topprankade av oberoende rankinginstitut står Foyen i särklass som rådgivare i miljörättsliga frågor och inom speciell fastighetsrätt.

Verksamhetsområden

  • Miljö och klimat

  • Vissa företag kommer i kontakt med miljörätt främst i enskilda affärer, som vid köp av en fastighet. Inom andra branscher är miljörätt i stället en del av den dagliga verksamheten. Något som är klart är att miljörättens och hållbarhetsfrågornas betydelse ökar på i princip alla samhällsnivåer.

   Som ledande svensk advokatfirma inom miljörätt vänder sig aktörer till Foyen för alla slags frågor på området. Här är vår rådgivning i urval.

   • Miljöprocesser; allt från tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och tillsynsärenden till miljöbrott och skadestånd. Foyens miljögrupp har arbetat upp erfarenhet från hundratals processer och kan effektivt projektleda dokumentintensiva ansökningsförfaranden för att hjälpa klienter att säkra sitt miljötillstånd.
   • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB); vilket krävs vid nästan all tillståndsprövning. En MKB kräver noggrant arbete och de omgärdande lagreglerna är invecklade även för professionella bedömare. Vi arbetar nära tekniskt sakkunniga och kan snabbt sätta oss in i rapporter, samtidigt som vi behärskar regelverket och kan avgöra vad som är kritiskt i en MKB eller i ett samråd
   • Miljörättslig due diligence av bolag och fastigheter och andra frågor om mark- och vattenföroreningar. Detta inbegriper exempelvis strategisk rådgivning vid förvärv, regelefterlevnad och utredningar om kostnads- och saneringsansvar. Vi har den sakkunskap som krävs för att minimera klienters riskexponering och besvara de svåra miljöfrågor som kan dyka upp vid ett fastighetsköp.
   • Reglerna om rätten att bruka vatten är tekniskt komplicerade och relativt få jurister behärskar dem. Foyen har dock specialistkunskap inom vattenrätt. Det kan handla om biträde vid prövningar om tillstånd till vattenverksamhet, vilket krävs för de flesta verksamheter i yt- och grundvatten. Vi vet vilket utredningsunderlag som behövs och kan därför effektivt hjälpa klienter att säkra tillstånd. Vi ger också råd avseende vattentjänster, såsom kommunal vattenförsörjning och avlopp, i regulatoriska frågor och tvister som kan uppstå på området.
   • Skyddade områden såsom Natura 2000‑områden och andra områden med höga miljövärden samt artskydds-, och strandskyddsfrågor, och deras betydelse bland annat inom ramen för tillståndsprocesser.
   • IED, Seveso, Reach och Utvinningsavfall, termerna är många men vi kan stötta upp i de komplicerade prövningar och processer som nämnda regelverk aktualiserar.
   • Hållbar utveckling, klimatanpassning och miljöteknik; detta kan inkludera frågor om cirkulär ekonomi, avfalls- och återbruk och resursförbrukning. Miljöteknik har växt i takt med att miljömedvetenhet blivit en mer integrerad del av näringslivet. Klienter som investerar i eller utvecklar innovativa produkter guidar vi genom allt från rådgivning i regulatoriska frågor till leverantörsavtal och överlåtelser.
  • Mark

  • Kommuner och myndigheter har omfattande rätt att bestämma över hur enskilda får nyttja mark, exempelvis genom att ställa upp villkor för bebyggelse och rivning, inrättande av anläggningar, bildande av ny fastighet, tvångsförvärv av fastighet med mera. Lagreglerna debatteras och förändras kontinuerligt.

   Foyen har en väl upparbetad kunskap om plan- och bygglagen och övriga delar av denna föränderliga del av fastighetsrätten. Vi rekommenderar våra klienter att i god tid söka rådgivning i syfte att förebygga problem. Det är vad vår erfarenhet av de här frågorna har lärt oss.

   Vi arbetar med bland annat kommuner, energibolag och fastighetsbolag. Klienter vänder sig regelbundet till oss för råd om gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt, fastighetsbildning, exploateringsavtal, expropriation med mera. Vi har också stor vana av att driva små som stora exploateringsprojekt från start till mål i nära samråd med ingenjörer, fastighetschefer och bolagsjurister.

  • Arbetsmiljö

  • Frågor kring arbetsmiljö är ofta svåra att överblicka och det ansvar som läggs på arbetsgivaren är stort. Vi på Foyen har lång erfarenhet av skarpt läge på arbetsmiljöområdet och utbildar bland annat företag inom arbetsmiljörätt.

   Vår rådgivning består bland annat i att granska mallar för delegering av arbetsmiljöansvar, strategisk rådgivning kring arbetsmiljöproblem och frågor om straffansvar. Vi har stor vana att arbeta mot olika funktioner hos våra klienter, som är både privata och offentliga aktörer; från skyddsombud till projektledare och personer i företags- och verksamhetsledningen.

  • Vindkraft, annan energi gruv- och skogsnäring respektive andra större industrier

  • Havs- och landbaserad vindkraft är en ren energikälla och ett av de snabbast växande energislagen. De juridiska frågeställningarna på området rör oftast tillstånd, elkoncessioner, elanslutning och markåtkomst men alla slags frågor kan givetvis uppkomma, till exempel finansiering och bolagsbildning.

   Vi arbetar brett inom energibranschen och har rekryterat flera av våra medarbetare från kraftindustrin. Det gör att Foyen är i en position där vi kan ge förstklassigt juridiskt stöd med tydligt affärsfokus inom alla delar av energiområdet. Vi har mångårig erfarenhet av såväl vattenkraft, energigaser och kärnkraft. Foyen har även arbetat med vågkraft och solenergi och deltagit i många infrastrukturprojekt.

   Gruv- och skogsnäringen är två av Sveriges viktigaste näringsgrenar och utgör en betydande del av den svenska exportindustrin Skogsnäringen har ofta frågor om artsskydd och restriktioner för markanvändningen p.g.a. exempelvis kulturmiljö. På gruvrättens område vägleder vi vid ansökningar om undersökningstillstånd, arbetsplaner och bearbetningskoncession, ger strategisk rådgivning under hela gruvprojektet och bistår vid eventuella kritiska problem. Vi biträder också vid överlåtelser av gruvfastigheter.

   Foyen vägleder även marknadsaktörer inom andra samhällsbyggande industrier i ett brett spektrum av miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar strategiskt tillsammans med våra klienter över längre tid, likväl som vi agerar bollplank i enskilda frågor och utför punktinsatser i avgränsade projekt. Vanligen arbetar vi mot flera olika kontaktytor hos våra klienter såsom projektledare, inköpare, ingenjörer och bolagsjurister. Syftet är att komma så nära affären som möjligt eftersom det är då rådgivningen ger störst nytta.

   ”Foyen has exceptional strength into the energy industry as they both understand the legal issues at hand and also have very good market insight and understanding.”

   Legal 500, 2021

  • Varför Foyen?

  • Som ledande svensk advokatfirma inom mark- och miljörätt och topprankade av oberoende rankinginstitut, står Foyen i särklass som miljörättsliga rådgivare. Våra advokater omnämns år efter år som branschens mest framstående, efterfrågas som föredragshållare och kontaktas för expertutlåtanden i medier.

   Foyen får uppdrag från större aktörer på den globala marknaden inom bland annat energisektorn och gruvnäringen. Förutom juridisk specialistkompetens har vi därmed även skaffat oss en unik branschkännedom och en hög förmåga att tillgodogöra oss tekniska utlåtanden, vilket är avgörande för att på bästa sätt ta tillvara klienters intressen. Det händer att företag låter Foyens advokater överta andras påbörjade uppdrag när rättsfrågorna är invecklade, uppdraget avser stora värden och riskexponeringen är hög.

   Vi är kända för att agera snabbt och professionellt, med tydlig kommunikation och omedelbar tillgänglighet.

   ”We have a single point of contact which makes all communication very easy.”

   Legal 500, 2021

Relevant innehåll

Gruvor, Mark och miljö2022.09.07

Tuffare nya regler för ställande av säkerhet

Regeringen har i propositionen ”Ordning och reda på avfallet” föreslagit skärpta regler för hur säkerheter vid utvinningsavfallsverksamheter ska ställas. Dessa förslag innebär tuffa och ändrade regler för bland annat gruvindustrin. Foyens Pia Pehrson, Emma Skarin och Isabel Andersson ser ändå denna nya proposition som ett välkommet förtydligande av vad som ska gälla för avfall och ställande av säkerhet, och ger här en sammanfattning av lagförslaget.

Mark och miljö2022.09.06

När krävs det bygglov för solenergianläggningar och vad kan vägas in i prövningen?

Solenergianläggningar, eller i mer dagligt tal – solfångare och solpaneler, är något som intresset har växt för de senaste åren. Regelverken för detta har utvecklats och praxis har börjat komma på när bygglov behövs, när bygglov kan nekas och vilka krav som kan ställas utifrån plan- och bygglagen.

Mark och miljö, Miljö2022.06.27

Artskyddsförordningen ändras: Begränsning av störningsförbudet i fågeldirektivet införlivas i artskyddsförordningen

Regeringen har den 16 juni 2022 utfärdat förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845). Ändringen tar utgångspunkt från tidigare debatter om möjligheterna till att bedriva skogsbruk i Sverige utifrån Skogsstyrelsens striktare tolkning av domstolspraxis och syftar till att skapa ett tydligare regelverk. Våra jurister och experter på miljörätt Pia Pehrson och Jenni Ståhl sammanfattar ändringen som kommer att påverka såväl energiproduktion som vindkraft, infrastruktur, gruvdrift, bostadsbyggande, industriverksamhet och skogsbruk m.m.