Hybridseminarium – Solcellsanläggningar

Seminarium torsdag 11 maj, 08:15-09:45 Södergatan 22, Malmö

Varmt välkommen till en givande start på dagen på vårt kontor i Göteborg, med trevligt frukostmingel och seminarium med högaktuella energifrågor om solcellsanläggningar.

Under seminariet går vi igenom frågor om bygglov och myndighetsgodkännande för solcellsanläggningar, nyttjanderättavtal och elkoncession samt anslutning. Vi kommer även gå igenom några aktuella rättsfall från domstolar när det gäller jordbruksmark. Seminariet hålls av våra advokater Pia Pehrson, Andreas Lindström, Ann Garmland och biträdande jurist Ingeborg Forkman.

Seminariet hålls i hybridformat, antalet fysiska platser är begränsade och först till kvarn gäller, men digitalt har vi möjligheten att välkomna alla som är intresserade.

Vi öppnar upp dörrarna till Foyens kontor på Stora Nygatan 33 i Göteborg kl. 08:00, seminariet startar kl. 08:30. Seminariet är kostnadsfritt och pågår i 90 minuter, det finns även tid för frågor och diskussion.

-> Anmäl dig här!

Inför seminariets genomförande skickas en länk till den e-post som du anmält dig med. Dyker det upp några frågor gällande seminarierna eller anmälan, kontakta Elin Thomsen, elin.thomsen@foyen.se tack.

Liknande artiklar

Skog där ljuset letar sig fram mellan stammarna
Mark och miljö2023.03.09

Tjäder och färsk översiktsplan inget hinder för bergtäkt enligt MÖD

Den 9 februari 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 11988-21. Ett bolag hade ansökt om tillstånd för bergtäkt i Sigtuna kommun där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (”MMD”) meddelat tillstånd. I MMD kom domstolen bland annat fram till att det inte var möjligt att åstadkomma en tillräcklig buffertzon mellan verksamhetsområdet och ett område där tjäder spelade och häckade, således behövde andra skyddsåtgärder föreskrivas. Det resulterade i att tillståndet förenades med villkor som innebar att bullrande arbeten inte fick bedrivas under vissa tidsperioder. Sigtuna kommun överklagade domen och yrkade på att ansökan skulle avvisas på grund av bristande miljökonsekvensbeskrivnings alternativt avslås. Vidare hade kommunen i maj 2022 antagit en ny översiktsplan, d.v.s. efter att domen meddelats i MMD, och ansåg att denna skulle få stor betydelse i målet. Bolaget motsatte sig kommunens överklagande och yrkade för egen del att bullervillkoren i tillståndet skulle upphävas. Bolaget yrkade även på artskyddsdispens för det fall MÖD skulle anse att verksamheten kräver dispens. Rättsfallet berör flertalet frågor men den centrala frågan gäller översiktsplanens betydelse jämte artskyddet, vilket är vad den här artikeln kommer att fokusera på.

Mark och miljö2023.02.08

Pia Pehrson om Sveriges framtida gruvindustri och dess tillståndsprocesser

Vår delägare och advokat Pia Pehrson citeras som expert i Tidningen Näringslivets artikel om Sveriges framtida gruvindustri och dess tillståndsprocesser.

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Fler nyheter