Detaljplanearbetet tar steget in i cybervärlden

Publicerat:6 maj, 2020

Boverket har av Regeringen nyligen fått bemyndigande att ta fram föreskrifter avseende nya detaljplaner. De nya föreskrifterna kommer beröra 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Syftet är att nya detaljplaner ska digitaliseras samt att detaljplanerna i Sveriges alla kommuner ska vara så enhetliga som möjligt. Kommunerna har ju planmonopol och detaljplanerna är även juridiskt bindande. Då detaljplaner både ger rättigheter och skyldigheter för såväl enskilda som det allmänna är utvecklingen inom området av stor vikt. Det finns många fördelar med en större likriktning när det gäller utformning och tolkning av detaljplaner i Sverige.

Boverket planerar att fatta beslut om föreskrifterna den 1 juli 2020 avseende de föreskrifter som omfattar plankartan respektive den 1 januari 2021 för de föreskrifter som omfattar planbeskrivningen. Föreskrifterna kommer gälla för de detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2022 men kommer få användas av kommunerna redan när föreskrifterna har beslutats.

Att detaljplaner vid föreskrifternas antagande förhoppningsvis kommer att bli digitaliserade innebär att den person som söker information om vad som är tillåtet inom ett detaljplanelagt område då kommer att kunna lita på att dokumentet inte blivit förvanskat genom t.ex. inskanning. Idag kan de flesta detaljplaner gå att finna online i en digitaliserad form. Vid granskande av detaljplaner online är det dock viktigt att ha i åtanke att det är detaljplanerna i sin originalform, dvs. i pappersform, som är det dokument som är rättsligt bindande. Således föreligger alltid risken att den detaljplan Du granskar online på något vis blivit förändrad i överföringen från original till digitaliserad form. Med de nya föreskrifterna kommer istället de nya digitaliserade detaljplanerna att anses vara originaldokument och därmed rättsligt bindande.

Vidare kommer digitaliserade detaljplanerna förhoppningsvis innebära att handläggningstiden kommer att minska för större projekt som berör flera olika kommuner. Detta eftersom handläggarna inte kommer att behöva leta fram detaljplanerna i fysiska arkiv. Utöver föreskrifter avseende digitaliserade detaljplaner ska Boverket även ta fram föreskrifter om att göra Sveriges detaljplaner mer enhetliga. Sannolikt kommer föreskrifterna om mer enhetliga detaljplaner att innebära att en del av Boverkets allmänna råd om detaljplaner istället övergår till juridiskt bindande föreskrifter. Detta kommer förhoppningsvis snabba på bygglovsprocessen då både den som söker bygglov och den som handlägger ärendet enklare kommer att kunna tolka detaljplanernas bestämmelser.

Vi på Foyen anser att digitala och mer enhetliga detaljplaner är väldigt positivt. Vi hoppas att Boverkets föreskrifter om enhetliga detaljplaner kommer bli tillräckligt detaljerade så att det i framtida byggprojekt uppstår mindre tolkningsproblematik om vad just den aktuella kommunen avser med sina detaljplaner. Det här kommer antagligen även leda till mer utvecklad rättspraxis avseende hur detaljplaner ska tolkas, vilket i längden kommer att leda till en mer tillförsikt till detaljplaner. Något som i sin tur gynnar rättssäkerheten.

I ett nyligen avgjort rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), P 6293-19 från den 17 april 2020, resonerade domstolen kring huruvida en bygglovsansökan avseende ett s.k. parhus skulle anses vara ett friliggande tvåbostadshus eller om det skulle anses vara två sammanbyggda hus och därmed inte vara ett friliggande hus. Den gällande stadsplanen erbjöd bara möjligheten till ett friliggande en- eller tvåbostadshus. Domstolen kom fram till att det var ett friliggande tvåbostadshus och att bygglov därmed kunde beviljas. Meningsskiljaktigheterna parterna emellan rörde hur planbestämmelserna i den relevanta stadsplanen skulle tolkas. Rättsfallet är ett tydligt exempel på hur föreskrifter om mer enhetliga detaljplaner kommer innebära en positiv rättsutveckling. Kanske blir det färre detaljplanefrågor som behöver dras ända upp till MÖD?

 

Har Du frågor om bygglov eller detaljplaner?
Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se