Ändrade regler i miljöbalken och plan- och bygglagen

Publicerat:15 december, 2015

pia pehrson foyenKortare instansordning vid prövning av detaljplaner

Regeringen har den 26 november 2015 överlämnat proposition 2015/16:55 En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser till riksdagen. De föreslagna lagändringarna innebär att plan- och bygglagen (2010:900) ändras på så vis att kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser inte längre kommer att överklagas till länsstyrelsen utan direkt till mark- och miljödomstolen. Lagändringarna har kritiserats i alla remissinstanser, inte minst eftersom de riskerar att medföra att handläggningen inte kommer att ske på ett effektivt sätt och att mark- och miljödomstolarna redan är överbelastade. Trots detta har regeringen valt att stå fast vid lagändringen. Regeringen motiverar de föreslagna lagändringarna med att de är viktiga för att korta ner kommunernas handläggningstid och främja samhällsbyggnadsprojekt, så som bostadsbyggande. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2016.

Foyen har skrivit en debattartikel om frågan, läs artikeln här >>

Nya bestämmelser gällande omgivnings- och trafikbuller

Den 1 januari 2016 träder nya regler avseende omgivningsbuller i kraft. Lagändringarna har tillkommit genom SFS 2015:668 och SFS 2015:670 och de nya reglerna kommer att tillämpas på ärenden om detaljplaner eller bygglov som påbörjas den 2 januari 2016 eller senare. Lagändringarna har sin grund i propositionerna 2013/14:128 (Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen) och 2014/15:122 (Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller) och medför, i korthet, striktare krav på bullerregleringen – särskilt för att förebygga olägenheter för människors hälsa – samt nya regler för att samordning av bullerhanteringen i miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900). Lagändringarna medför även att domstolar och myndigheter inte längre får ställa hårdare bullerkrav på verksamhetsutövare i nya villkor eller i tillstånd till miljöfarlig verksamhet än vad som följer av bullerberäkningarna i detaljplan eller bygglov.

Tidigare i år ändrades även reglerna för trafikbuller vid bostadsbyggnader. I Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har det införts riktlinjer avseende vilka ljudnivåer från olika trafikkällor som inte bör överskridas vid bostäders fasader eller uteplatser, liksom bestämmelser om så kallade tysta sidor, för det fall ljudnivåerna skulle vara för höga. Trafikbullerförordningen trädde i kraft 1 juni 2015 och gäller för bostäder som har tillkommit efter den 1 juni 2015.

Foyen har även skrivit en artikel om Bygglov och buller, se här >>

Har Du frågor som rör detaljplaner eller bygglov och buller?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och Partner
0733- 22 84 42, pia.pehrson@foyen.se