Vem tar hem effektivitetsvinsterna av AI-stödda byggprocesser?

”Fullständig kontroll”, ”Full insyn” och ”Tvistlösa entreprenader”. Detta är knappast uttryck som förknippas med dagens byggentreprenader. Däremot är det den typen av förväntningar som finns inför den förestående implementeringen av AI-stödda arbetssätt i entreprenader och fastighetsförvaltning.

Publicerat: 2 maj, 2024

Detta medför inte bara förändrade processer och rollfördelningar i byggprojekt, utan ställer även krav på anpassade avtal som möjliggör för branschens aktörer att ta tillvara på de potentialer som finns.

Redan idag finns AI-verktyg som stöder ett helt annat arbetssätt och möjlighet att i realtid följa upp, kontrollera och löpande optimera framdrift och logistik i en entreprenad. Exempel på mjukvaruleverantörer som ligger i framkant på området är Contillio, Buildots och Hexagon. Utvecklingen går i rasande takt där en rad nya möjligheter och funktioner säkerligen har utvecklats bara i tiden mellan att denna artikel skrivs och publiceras.

Den bild som framträder i dagsläget är att det är entreprenörerna som ligger i framkant i implementeringen av AI-stödda byggprocesser. Därmed stannar också effektivitetsvinsterna på entreprenörssidan. Fler vunna upphandlingar, lägre risker och bättre vinstmarginaler är effekter som den entreprenör som implementerar AI-verktyg nog förväntar sig.

Även för beställare förväntas dock AI-stödda byggprocesser kunna generera stora vinster, i och med möjligheten till uppföljning och dokumentation i realtid. Inte minst inom utmanande kärnfrågor som kvalitet, kostnadskontroll, samordning och avtalsuppföljning.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att verka för digitalisering av byggprocesser. Enligt Boverkets rapport är regelverk om tillämpning av BIM i offentligrättsliga processer och beslut förmodligen att vänta. Där man ser en potential att i högre utsträckning kunna dra nytta av digitaliseringens hela värde. För de projekt som använder BIM är steget till att applicera AI-verktyg inte långt. Tänk om alla branschens aktörer kunde sjösätta bara ett enda pilotprojekt där AI-stöd tillämpas det kommande året. Det skulle innebära ett enormt kunskapslyft och lägga grund för fortsatt utveckling mot en modernare byggbransch.

Foyen har sedan en tid tillbaka biträtt klienter med behov av att anpassa sina avtal till nya AI-stödda arbetssätt och processer. Ett behov som vi bedömer öka för samtliga parter i branschen i takt med digitaliseringens framfart. Närmast till hands att fundera på är reglering kring kravställande, rangordning av handlingar, äganderätt rörande handlingar och modeller, men även frågan om kontroller och besiktningars genomförande kan behöva ses över. På lite längre sikt kan det bli fråga om en helt ny affärslogik hela vägen från hur entreprenader upphandlas till genomförandet och hanteringen av ändringar, vidare in i processen för avlämnande och godkännande.

Kontakta oss gärna om även din organisation behöver avtalsstöd i den pågående utvecklingen, eller följ oss i sociala medier för att ta del av information kring vårt fortsatta arbete med att löpande utveckla juridiskt stöd för de nya behov som står för dörren.

Liknande artiklar

Entreprenad2024.05.20

AI-samordnade tidplaner och framtidens ändringshantering i entreprenad

Tidsförlängning, hinder och rubbning. Det är frågor som kan få vilken entreprenad som helst att skaka i grundvalarna. Tid, och med det pengar, kan tyckas rinna som sand mellan fingrarna och varje uppdaterad tidplan blir passé redan innan nästa byggmöte hunnit hållas. Under puttrar frågan om vem som äger eventuell luft i tidplanen.

Byggkranar framför en blå himmel
Entreprenad2024.05.13

Konkurrensverket utmanar hela byggbranschen

Den 3 maj publicerade Konkurrensverket ett utkast till ställningstagande i en rättsfråga som då och då diskuterats, frågan om de hävdvunna reglerna om ÄTA-arbeten i våra standardavtal AB 04 och ABT 06 kan tillämpas fritt som tidigare eller om förbudet mot väsentliga ändringar i LOU sätter käppar i hjulen. I sitt ställningstagande sätter Konkurrensverket oväntat ned foten och det rejält.

Entreprenad2024.05.10

Från slutbesiktning till realtidsbesiktning – nollvision inom entreprenad

Noll fel vid slutbesiktning kan framstå som en svåruppnåelig vision. Samtidigt kommer man inte ifrån att ett besiktningsförfarande där entreprenadens avtalsenlighet bedöms efter att arbetet utförts skapar stora osäkerheter för såväl entreprenörer som beställare. Glappet mellan avsett och faktiskt utförande kan vara svårt att såväl identifiera som rätta till i efterhand. Om fel istället upptäcks och avhjälps löpande under arbetets gång finns uppenbarliga kvalitets- och kostnadsvinster att hämta.

Fler nyheter