Havsbaserade vindkraftverk

Snabbare handläggning av havsbaserade vindkraftsprojekt?

För att möta behovet av ökad elproduktion från förnybara energikällor lade regeringen den 21 mars 2022 fram ett förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen vilket syftar till att förenkla ansökningsprocessen för havsbaserade vindkraftsprojekt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och är nu ute på remiss. Våra miljöjurister Pia Pehrson, Johanna Lenell och Ingeborg Forkman redogör för ändringarna och deras konsekvenser.

Publicerat: 6 april, 2022

Kompletterande tillägg publicerat 2022-06-10

Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

Nu har regeringen fattat beslut om ändring i kontinentalsockelförordningen vilket har betydelse för planerad havsbaserad vindkraft. De beslutade ändringarna som träder i kraft 1 juli 2022 skiljer sig marginellt  från det förslag som regeringen lade fram den 21 mars 2022 och som vi på Foyen redan tidigare berättat om här. Ändringarna i förordningen innebär i korthet att det fortsättningsvis huvudsakligen kommer att vara Sveriges geologiska undersökning (SGU), i stället för som i dag, regeringen, som prövar frågor om tillstånd att utforska kontinentalsockeln. De nya reglerna påverkar inte befintlig praxis på området utan är enbart en förändring av beslutsordningen för tillstånd att utforska kontinentalsockeln. Inom kort påbörjas ett arbete med att överföra de ärenden som har inletts hos regeringen innan ändringen träder i kraft men som ännu inte har avgjorts och i stället ska lämnas till SGU för beslut.

Artikel publicerad 2022-04-06

Elektrifieringen av samhället anses vara en nyckel i den omfattande klimatomställning som pågår och vinterns skyhöga elpriser har ytterligare tydliggjort behovet av ökad elproduktion. Det står även klart att framtidens energiutvinning måste ske från förnybara energikällor. Trots detta så är ansökningsprocessen för vindkraftsprojekt fortsatt snårig och utdragen.

I en promemoria av den 21 mars 2022 lämnar regeringen dock förslag på ändringar i kontinentalsockelförordningen med syftet att förenkla ansökningsprocessen för att utforska kontinentalsockeln. Utforskande av kontinentalsockeln är en viktig del i processen vid anläggande av havsbaserade vindkraftsparker. I promemorian föreslås att beslutsordningen för tillstånd att utforska kontinentalsockeln ändras något. Det är dock bara tillstånd att utforska kontinentalsockeln som påverkas av förslaget, övriga ärenden ska bibehålla tidigare beslutsordning.

Regeringens förslag går kortfattat ut på att frågor om tillstånd att utforska kontinentalsockeln som huvudregel ska prövas av Sveriges geologiska undersökning (SGU), i stället för som i dag av regeringen. Anledningen till att regeringen vill ändra beslutsordningen är att det har skett en stor ökning av antalet ansökningar om att utforska kontinentalsockeln samt att regeringen i huvudsak ändå följer de förslag till beslut som lämnas av SGU. Man vill helt enkelt förenkla processen och snabba på handläggningen. De beslut som SGU fattar kan sedan överklagas till regeringen.

Enligt förslaget ska dock enbart ärenden av ”löpande” karaktär prövas av SGU. Om den verksamhet som avses med ansökan berör en annan stat, är av större omfattning eller kan medföra betydande skadeverkningar, eller om Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen eller Försvarsmakten begär det, ska SGU istället överlämna ärendet till regeringen för prövning. Förslaget innebär även att kravet i kontinentalsockelförordningen att ansökningshandlingar ska ges in i minst sex (6) exemplar slopas.

Regeringens förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och det anges också att när den föreslagna nya beslutsordningen genomförs bör SGU ta över alla ärenden som har inletts hos regeringen innan ändringen trädde i kraft men som ännu inte avgjorts. Regeringen ska överlämna handlingarna i dessa ärenden till SGU för vidare handläggning.  Förslaget är just nu ute på remiss och remissvaren ska ha kommit in till regeringen senast den 22 april 2022.

Det är ett steg i rätt riktning att regeringen försöker korta ner handläggningstiderna för undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. För att förslaget ska få någon reell effekt så krävs det dock att SGU tillförs mer resurser så att det finns kapacitet att möta det ökande antalet ansökningar.

Artikeln är författad av advokat och delägare Pia Pehrson och biträdande juristerna Johanna Lenell och Ingeborg Forkman.

Liknande artiklar

Skog där ljuset letar sig fram mellan stammarna
Mark och miljö2023.03.09

Tjäder och färsk översiktsplan inget hinder för bergtäkt enligt MÖD

Den 9 februari 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 11988-21. Ett bolag hade ansökt om tillstånd för bergtäkt i Sigtuna kommun där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (”MMD”) meddelat tillstånd. I MMD kom domstolen bland annat fram till att det inte var möjligt att åstadkomma en tillräcklig buffertzon mellan verksamhetsområdet och ett område där tjäder spelade och häckade, således behövde andra skyddsåtgärder föreskrivas. Det resulterade i att tillståndet förenades med villkor som innebar att bullrande arbeten inte fick bedrivas under vissa tidsperioder. Sigtuna kommun överklagade domen och yrkade på att ansökan skulle avvisas på grund av bristande miljökonsekvensbeskrivnings alternativt avslås. Vidare hade kommunen i maj 2022 antagit en ny översiktsplan, d.v.s. efter att domen meddelats i MMD, och ansåg att denna skulle få stor betydelse i målet. Bolaget motsatte sig kommunens överklagande och yrkade för egen del att bullervillkoren i tillståndet skulle upphävas. Bolaget yrkade även på artskyddsdispens för det fall MÖD skulle anse att verksamheten kräver dispens. Rättsfallet berör flertalet frågor men den centrala frågan gäller översiktsplanens betydelse jämte artskyddet, vilket är vad den här artikeln kommer att fokusera på.

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

Fler nyheter