Ett vattenkraftverk

Omprövning av moderna miljövillkor för vattenkraft pausas i ett år

Den 12 december 2022 lämnade regeringen genom Miljödepartementet förslag om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Förslaget innebär att det datum då ansökan om omprövning för moderna miljövillkor avseende vattenkraftverk senast ska ha lämnats in flyttas fram ett år för samtliga prövningsgrupper.

Publicerat: 19 december, 2022

Vattenkraften har spelat en stor roll för Sveriges elproduktion sedan slutet av 1800-talet och stod år 2021 för 42 procent av Sveriges totala elproduktion. Under 1950- och 1960-talet byggdes merparten av dagens kapacitet upp. Det innebär att åtskilliga vattenkraftverk som drivs idag vilar på gamla tillstånd med i dagens mått mätt otillräckliga miljövillkor. Den 10 juni 2016 träffades den så kallade Energiöverenskommelsen som ligger till grund för regelverket om omprövning av moderna miljövillkor. Omprövningen syftar till att äldre vattenkraftverk ska förenas med villkor som är mer förenliga med dagens miljökrav. Foyen har tidigare kort kommenterat regelverket (HÄR).

Tidplanen för omprövningen fastlades i regeringens beslut den 25 juni 2020 om Nationell plan för prövning av moderna miljövillkor (NAP). Regeringen föreslår nu att den ovan nämnda omprövningen för moderna miljövillkor pausas. Förslaget innebär att bestämmelserna rörande omprövning enligt NAP ändras så att det datum då ansökan senast ska lämnas in skjuts fram med ett år för samtliga prövningsgrupper. Skälet bakom förslaget är att de förhållanden som råder i Sverige och i omvärlden gör att det enligt regeringen finns ett behov av att kartlägga effekterna av hittills genomförda omprövningar och samtidigt se över det nuvarande systemet avseende omprövning för moderna miljövillkor. De förhållanden som föranleder behovet av denna kartläggning och översyn är dels den rådande energikrisen, i Sverige såväl som i övriga Europa, dels behovet av att säkra ett robust energisystem. Regeringens förslag är nu ute på remiss och förordningsändringen föreslås träda i kraft den 30 januari 2023.

Vi på Foyen välkomnar pausen som regeringen föreslår. Det har varit många bekymmer med samverkansprocessen och motstående intressen i omprövningarna hittills. Frågan är bara om ett år verkligen räcker för att analysera och hitta lösningar på de utmaningar som finns.

Har du frågor om moderna miljövillkor och vattenkraft? Eller frågor om tillståndsprövning? Välkommen att kontakta oss på Foyen.

Liknande artiklar

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Gran i skogen med lite snö på
Mark och miljö2022.12.22

Är det riskfritt att hugga sin egen gran ur ett artskyddsperspektiv?

Nu när det lackar mot jul så har vissa kanske redan tagit in en gran i sitt hem eller, om man har den förmånen, spanat in vilken gran man avser att gå ut och hämta på ägorna när det är dags. Vi lämnar äganderätten och rätten att hämta en gran till andra att utreda och funderar i stället på om det kan finnas någon artskyddsproblematik med att hämta in en egen gran. Vad händer om man likt Musse Pigg skulle få med sig några djur hem med granen?

Person som skissar på en byggritning
Mark och miljö2022.12.22

HD förtydligar rågrannars klagorätt vid bygglov

Högsta domstolen (HD) meddelade den 7 december 2022 ett beslut (Ö 5766-21) som ytterligare förtydligar när rågrannar ges klagorätt avseende grannfastigheters bygglovsansökan. Omständigheterna var följande. En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett upplag för schaktmassor. Den berörda fastigheten bestod av ett flertal friliggande områden, d.v.s. fastigheten var inte en geografisk enhet. Ägaren av en grannfastighet överklagade bygglovet som låg i anslutning till bygglovsfastigheten men inte till den friliggande del av fastigheten som bygglovsansökan avsåg.

Fler nyheter