Oenighet om vad som ska göras? – Tre snabba vägar mot en lösning

Under en entreprenad kan oenighet uppkomma hur entreprenaden ska utföras. Det kan handla om tolkning av vad som gäller enligt kontraktshandlingarna eller oenighet huruvida den tekniska lösning som entreprenören tänker använda i en totalentreprenad uppfyller avtalad funktion. Här ger vi några råd hur man utan stora tidsmässiga konsekvenser kan agera för att lösa en sådan situation.

Publicerat: 2 april, 2022

Vi hänvisar i det följande till villkoren i ABT 06 men det samma gäller enligt AB 04.

Entreprenören ska utföra entreprenaden enligt entreprenadhandlingarna, se kap 2 § 1 ABT 06. Innehåller kontraktet färdiga bygghandlingar får entreprenören inte avvika från dessa. Om kontraktet innehåller beskrivningar med funktionskrav ska entreprenören utföra en projektering och välja tekniska lösningar som tillgodoser ställda krav.

Att det som byggs motsvarar avtalade krav kontrolleras vid en slutbesiktning som utförs när entreprenaden är färdigställd. En uppenbar nackdel med att göra denna kontroll först när leveransen är tillverkad och klar är givetvis att ”då är det så dags”. Att göra om och göra rätt tar tid. Felen kanske visserligen är så omfattande att entreprenaden inte godkänns och förseningsvite börjar ticka. Det senare är dock sällan en beställares målsättning utan en klen tröst. Av detta skäl bedriver de flesta beställare ett gransknings och kontrollarbete under både projekterings- och utförandefas för att om möjligt fånga upp oönskade eller felaktiga utföranden.

Om beställare och entreprenör under en entreprenad har olika uppfattningar om hur något ska utföras vad kan man då, istället för att vänta till slutbesiktning, göra för att på ett smidigt, snabbt och effektivt sätt lösa oenigheten? Tiden är ofta en kritisk faktor i dessa lägen och alternativet att låta entreprenören fortsätta att bygga på ett sätt som strider mot beställarens vilja är inte optimalt.

Här följer utan inbördes rangordning tre förslag på agerande utifrån de villkor som finns i ABT 06.

Förbesiktning

Förbesiktning är en besiktning som genomförs under pågående entreprenad. Förbesiktning ska genomföras om part begär och det finns grund för det enligt bestämmelsen i kap 7 § 1 ABT 06. Förbesiktning kan bl.a. ske om avhjälpande av ett fel skulle innebära väsentlig olägenhet efter färdigställandet och om det föreligger särskilda skäl. Enligt kommentarstexten kan särskilda skäl vara att part vill få prövat om ett visst utförande är kontraktsenligt eller inte. Här finns alltså möjlighet att genom besiktning i en isolerad del lämna till en besiktningsman att avgöra. En besiktningsman som anlitas för ändamålet och förstår att det finns en oenighet mellan parterna gör klokt i att lyssna in respektive parts argument inför sin bedömning. Det ligger i besiktningsmannens uppdrag att agera opartiskt och objektivt i sitt uppdrag. På detta sätt kan parterna på ett snabbt sätt få ett utlåtande i frågan som man förhoppningsvis kan acceptera. Besiktningsmannens bedömning är dock inte bindande för parterna.

Beställning med reservation

Om beställaren har fel i fråga om vad som ingår i avtalat utförande är beställarens uppfattning (eller önskemål) om hur arbetet ska utföras ett ÄTA-arbete. Detta ÄTA har beställaren frihet och rättighet att beställa enligt ABT 06. En möjlighet för beställaren är då att beordra det önskade utförandet som en ÄTA med reservation att om det senare fastställs (genom överenskommelse eller dom) att beställarens uppfattning om utförandet ingick i åtagandet så är beställaren inte skyldig att utge ersättning för merkostnaden. Entreprenören är då hänvisad till att följa beställarens instruktion och beställaren är bara skyldig att betala eventuell merkostnad om det senare visar sig att han hade fel. Det finns även ett formaliserat system i kap 3 ABT 06 om beställarens kontroll och kontrollanmärkning som liknar denna ordning.

Förenklad tvistlösning

Enligt kapitel 10 i ABT 06 kan parterna hänskjuta en tvistefråga till en oberoende skiljeperson som ska avge en bedömning. Detta förfarande tar mer tid än en besiktning men är avsett som en snabb prövning av tvistefrågor med ett effektivt och enkelt skriftligt förfarande. Om parterna på detta sätt gemensamt kan välja en skiljeperson som man båda har förtroende för får man anta att parterna har större anledning att acceptera dennes slutsats.

Som synes finns både för och nackdelar med ovanstående vägar men det är i vart fall några strategier för att komma framåt i vad som kan vara ett låst läge där beslut måste fattas – å ena sidan får det antas ligga i båda parters intresse att beställaren får den produkt man önskar men å andra sidan ska det inte ske på bekostnad av att entreprenören inte tillsäkras ersättning för eventuell merkostnad om beställaren krav förändras under utförandet.

 

Artikeln är författad av Per Vestman och är publicerad i Aktuella Byggen nr 1, 2022.

Liknande artiklar

Fler nyheter