Hem > Senaste nytt > Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket – ny struktur och nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket – ny struktur och nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Den 1 januari 2025 kommer Arbetsmiljöverkets nuvarande 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Reglerna är i stora drag desamma, med samma krav- och skyddsnivåer. Det finns dock ett undantag – det införs nya regler och krav för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Publicerat: 15 januari, 2024

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverket att ge samtliga av myndighetens föreskrifter och allmänna råd en ny struktur. De nuvarande 67 föreskrifterna slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. Syftet med regelförnyelsen är, enligt Arbetsmiljöverket, att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna.

Reglerna i sig är i stora drag desamma och Arbetsmiljöverkets mål har varit att behålla samma krav- och skyddsnivåer. Det finns dock ett undantag i de föreskrifter som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare där det införs vissa nya regler och krav ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:3) om projektering och byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter”.

De nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare syftar primärt till att förtydliga ansvarsfördelning, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen. De nya föreskrifterna har bland annat tydligare bestämmelser för att förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg- och anläggningsprojekt samt för att samordna och organisera bygg- och anläggningsprojekt respektive kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2025 men redan nu kan det vara bra att sätta sig in i den nya strukturen. För er som omfattas av de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare är det extra viktigt att så tidigt som möjligt få en bild av hur de nya reglerna påverkar just er verksamhet, för att vara förberedda när reglerna träder i kraft nästa år.

Vi på Foyen kommer under år 2024 att hålla två webbinarier på temat. Vid dessa tillfällen kommer vi att ta upp den nya regelstrukturen på ett övergripande plan – störst fokus kommer ligga på de nya reglerna och kraven för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Berörs ni av de nya reglerna eller vill ni veta mer om den nya regelstrukturen? Håll utkik på våra kanaler för att få information om när webbinarierna kommer att hållas. Hoppas vi ses digitalt senare i år.

Har ni frågor som rör Arbetsmiljöregelverkets nya (eller gamla) föreskrifter? Välkommen att kontakta oss på Foyen.

Liknande artiklar

Gruvor, Mark och miljö2024.06.05

Viktigt klargörande av gränsdragningen mellan statens och fastighetsägarens mineral

Det har länge framhållits att Norge har goda förutsättningar för att utnyttja de stora förekomsterna av mineral som finns i den norska naturen. Trots detta och ökat fokus på behovet av självförsörjning av kritiska mineral, har det gått lång tid mellan förverkligade gruvprojekt. En dom i Høyesterett (norska Högsta domstolen) nyligen klargör den viktiga gränsdragningen mellan statens och fastighetsägarens äganderätt till mineral.

Flygbild över grönskande skog
Mark och miljö2024.05.02

Reglerna om företags hållbarhetsrapportering utökas

Att ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv är idag grundläggande för företag för att stå sig i konkurrensen då medvetenheten kring miljö och mänskliga rättigheter ökar bland konsumenterna. Utöver de rent konkurrensmässiga fördelarna är det också alltmer angeläget för företag att ha koll på hållbarhetsfrågor ur ett regelefterlevnadsperspektiv.

Solceller
Mark och miljö2024.04.16

MÖD säger nej till solcellsanläggningen i Svedberga och ställer hårda krav på alternativredovisning

Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) stoppar European Energy Sveriges planerade solcellsanläggning i Svedberga. Detta står klart efter att MÖD den 3 april 2024 fastställde Länsstyrelsen i Skåne läns beslut om att förbjuda solcellsanläggningen i Helsingborgs kommun i mål nr M 13461-22. Solcellsanläggningen hade kunnat bli den största solcellsparken i Sverige med en årlig produktion om 175 GWh och därmed bidra med mycket förnybar energi i ett elområde med stort behov av mer el. Eftersom solcellsparken planerades att anläggas på jordbruksmark aktualiserades regeln i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) som i slutändan satte, åtminstone tillfälligt, stopp för projektet. Advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Elin Holzhausen kommenterar här MÖD:s färska avgörande och även tre andra beslut från MÖD om solcellsanläggningar.

Fler nyheter