Från slutbesiktning till realtidsbesiktning – nollvision inom entreprenad

Noll fel vid slutbesiktning kan framstå som en svåruppnåelig vision. Samtidigt kommer man inte ifrån att ett besiktningsförfarande där entreprenadens avtalsenlighet bedöms efter att arbetet utförts skapar stora osäkerheter för såväl entreprenörer som beställare. Glappet mellan avsett och faktiskt utförande kan vara svårt att såväl identifiera som rätta till i efterhand. Om fel istället upptäcks och avhjälps löpande under arbetets gång finns uppenbarliga kvalitets- och kostnadsvinster att hämta.

Publicerat: 10 maj, 2024

I kölvattnet av den skenande AI-utvecklingen har det på senare tid dykt upp en rad digitala verktyg som hjälper till att skapa översikt över komplexa miljöer och arbeten. Med dagens teknik kan platsdokumentation ske så enkelt som via applikationer i en helt vanlig smartphone, men med bättre analysmöjligheter på grund av mer ändamålsenliga verktyg. Till exempel kan sådan foto- och videodokumentation sedan tillämpas för en rad ändamål, däribland AI-stödda kontroll- och besiktningsförfaranden som jämför platsdokumentation med digital projektering. Något som kan förenkla det dagliga kvalitetsarbetet ute på byggarbetsplatserna väsentligt och förebygga obehagliga överraskningar i slutet av projektet. Använder man sig av monterade anordningar för dokumentation kan avvikelserapporter genereras närmast i realtid med automatiska uppdateringar av samordnade tidplaner vid förseningsmoment.

För att nya arbetssätt ska få genomslag behöver de dock speglas i kravställning och överenskommelser mellan parterna. Hur många beställare kravställer i dagsläget att egenkontroller ska ske via foto eller video kopplat till automatisk information om tredimensionell lokalisering? Hur många föreskriver att dessa ska granskas och bedömas med hjälp av AI-verktyg med erforderlig funktionalitet? Hur många projekt har rutiner för hur resultatet av sådan AI-granskning ska hanteras och bli en del av besiktningsförfarandet? Allt för få, kan man tycka men på sina håll har arbetet kommit långt. I Sverige har det nu börjat tillämpas fortlöpande AI-stödda kontroller under entreprenadtiden där resultatet blir listor över avvikelser jämte en bedömning om de kan accepteras eller är av sådan art att de behöver åtgärdas. Om någon av parterna inte delar denna bedömning finns rutiner på plats för hur frågan hanteras vidare och når sin lösning.

För vår egen del handlar det om att hjälpa våra klienter att navigera juridiskt när nya arbetssätt och processer implementeras. Exempelvis vad gäller vilka krav som ställs på entreprenörer och vad beställarorganisationerna å sin sida behöver bidra med för att få ut de förväntade nyttorna. Det kan också handla om i vilken mån beställaren kan få tillgång till entreprenörens dokumentation under byggtiden. Nya digitala verktyg ställer också andra krav på besiktningsorganisationerna som nog knappast kommer att bli överflödiga men liksom branschen i övrigt behöver förhålla sig till de nya möjligheter och arbetssätt som utvecklingen inom AI-stödda arbetssätt ger.

Kontakta oss gärna om även din organisation behöver juridiskt stöd vad gäller AI-stödda kontroller och besiktningar, eller följ oss i sociala medier för att ta del av information kring vårt fortsatta arbete.

Liknande artiklar

Fler nyheter