Foyen uppdaterar om entreprenadrätt och projektfinansiering

Publicerat: 16 januari, 2018

Getting the Deal Through är en internationell publikation som täcker 75 verksamhetsområden med koppling till fler än 150 jurisdiktioner och som samarbetar med många av världens bästa advokatfirmor. De olika avsnitten författas av experter inom respektive område och vi på Foyen är stolta över att få representera Sverige med våra senaste bidrag för verksamhetsområdena entreprenadrätt och projektfinansiering i Construction 2018 och Project Finance 2018.

Construction 2018 kartlägger lagstiftningen för bygg- och anläggningsbranschen i 26 länder. Foyens delägare Jacob Hamilton, Richard Sahlberg och Per Vestman klargör vad som gäller inom entreprenadrätt i Sverige.

– En viktig del i det svenska avsnittet i Getting the Deal Through Construction är den årliga uppdateringen av nyheter inom svensk entreprenadrätt. Trots att det är en internationell publikation har vi även nationella klienter som efterfrågar den årliga utgåvan. Det känns extra betydelsefullt att vi bidrar med dessa uppdateringar när vi hör att bolagsjurister i Sverige delar med sig av utgåvan till bolagsjurister i andra länder, som en första källa kring hur olika frågor hanteras i Sverige, säger Richard Sahlberg, en av författarna till det svenska avsnittet om entreprenadrätt.

Project Finance 2018 erbjuder en snabb översikt av den relevanta lagstiftningen för projektfinansiering i 36 länder. Foyens delägare Peter Dyer och Andreas Lindström redogör för de svenska rättsreglerna inom projektfinansiering, genom att bland annat besvara frågor om hur ett projektbolag organiseras, hur tillgångarna kan paketeras som säkerhet för långivarna på bästa sätt, om det finns några begränsningar för utländska investerare och vilka de relevanta myndigheterna vid infrastrukturprojekt är.

Foyen medverkar även i avsnittet Getting the Deal Through Mining 2017 >>

Liknande artiklar

Personer som arbetar på en entreprenad
Entreprenad2024.04.09

AB 04: Allmänna bestämmelser – en genomgång

AB 04 är ett standardavtal framtaget av branschorganisationen Byggandets Kontrakts- kommitté (BKK) med syfte att tillämpas vid kommersiella byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

lantmäteri sverige
Fastighet2024.04.04

Kan lantmäterimyndigheternas organisation förbättras?

Det finns 40 kommunala lantmäterimyndigheter i Sverige, bl.a. i Stockholm, Malmö, Nacka, Västerås och Östersund. De kommunala lantmäterimyndigheterna ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom sina respektive kommuner, och handlägger således t.ex. ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering. För de kommuner i landet som inte har en kommunal lantmäterimyndighet handläggs motsvarande ärenden av det statliga Lantmäteriet. Syftet med att möjliggöra kommunala lantmäterimyndigheter var bl.a. att samordna fastighetsbildning med plan- och byggprocessen och därigenom åstadkomma en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Fler nyheter