Utvidgning av Natura 2000-område sätter stopp för fortsatt täktverksamhet på Gotland

Publicerat:20 september, 2018
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har den 11 september 2018 meddelat dom angående Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till täktverksamhet på Gotland. MÖDs avgörande innebär att det tillstånd som lämnats av Mark- och miljödomstolen (MMD) nu avslås.

Efter en mycket lång och utdragen process om tillstånd till kalkstenstäkt, vattenverksamhet samt Natura 2000-tillstånd möter Nordkalk nya hinder. Nordkalk ansökte redan år 2006 om tillstånd till kalkstenstäkt, vattenverksamhet samt Natura 2000-tillstånd vid Ojnareskogen på norra Gotland. Efter många turer vilka bl.a. resulterat i en tillåtlighetsdom till täktverksamhet från MÖD år 2009 och två vändor till Högsta Domstolen meddelade MMD (genom deldom) Nordkalk tillstånd 2014. Deldomen överklagades av bl.a. Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden Region Gotland samt ett antal föreningar och sakägare.

Under tiden tillståndsprövningen pågick i de olika instanserna inledde Naturvårdsverket år 2015 en process hos regeringen att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk, lokaliserat i direkt anslutning till det område inom vilket Nordkalk sökt tillstånd. Prövningen av överklagandena hos MÖD, vilken redan var inledd, vilandeförklarades i väntan på regeringens beslut. Regeringen beslutade i augusti 2015 att utvidga Naturreservatet i enlighet med Naturvårdsverkets begäran vilket innebar att det område inom vilket Nordkalk ansökt om tillstånd nu var lokaliserar inom det utökade Natura 2000-området. Nordkalk sökte om rättsprövning, men Högsta Förvaltningsdomstolen förklarade 29 juni 2017 att regeringens beslut skulle stå fast.

Därefter återupptog MÖD målet där fokus naturligt hamnade på den sökta verksamhetens förenlighet med nyligen utvidgade Natura 2000-området, dock inte utan ett flertal invändningar från Nordkalk.

MÖD konstaterar i domen att domstolen inte är förhindrad att pröva nya omständigheter som inträffat eller krav enligt unionsrätten som kan påverka bedömningen av tillåtligheten trots att MÖD redan år 2009 meddelat att verksamheten var tillåtlig.

MÖD konstaterar sedan, mot bakgrund av det nu utökade Natura 2000-området Bästeträsk, att eftersom verksamheten som helhet kommer att bedrivas inom ett Natura 2000-område förutsätter detta att verksamheten beviljas ett Natura 2000-tillstånd. Något förenklat kan sägas att ett sådant tillstånd endast får medges om planerade verksamheter eller åtgärder inte kan skada den eller de livsmiljöer/naturtyper som avses skyddas i området.

MÖD konstaterar att det finns flera skyddsvärda livsmiljöer/naturtyper inom Bästeträsk Natura 2000-område och inom det sökta täktområdet. Då ett tillstånd till sökt täktverksamhet skulle medföra en permanent förlust av prioriterade livsmiljöer så innebär detta en skada enligt Natura 2000-reglerna. Det finns det inte några skyddsåtgärder som kan motverka eller förhindra att skada uppkommer på de prioriterade naturtyperna inom Natura 2000-området eftersom täktverksamheten innebär att det aktuella markområdet bryts ut. Ett tillstånd kan således inte ges.

Då prövningen av Natura 2000-tillstånd ska ske samlat med den övriga prövningen av tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och eftersom förutsättningarna för ett Natura 2000-tillstånd inte är uppfyllda kan den sökta verksamheten inte anses tillåtlig. MÖD avslår därför Nordkalks ansökan om tillstånd.

Processen har hittills pågått i 12 år men mycket talar för att den kommer att fortsätta. Nordkalk uppger själva att de kommer att driva frågan vidare, i ett första steg till Högsta domstolen men därefter även till EU-domstolen om det skulle behövas.

MÖD har den 11 september 2018 även meddelat dom angående SMA Mineral AB:s ansökan till fortsatt och utökad kalkstensbrytning inom ett område som också kom att omfattas av utvidgningen av Bästeträsk Natura 2000-område. Även i detta mål blev utgången att tillstånd inte kunde medges mot bakgrund av samma resonemang som angavs i Nordkalkmålet.

Vi på Foyen ser här ett flertal intressanta frågor som är i behov av klargörande, inte minst hur nya omständigheter ska tillåtas påverka utgången i tillståndsprövningar. Detta är särskilt intressant vid prövningar som sträcker sig över många år, något som är vanligt vid miljöprövningar, och där staten eller för den delen unionsrätten visat sig ha ett direkt inflytande i prövningens utgång.
För verksamhetsutövare som innehar tillstånd som behöver förlängas eller av annan anledning behöver omprövas eller ändras och som avser söka om ett nytt tillstånd skapar MÖD:s avgörande en rad osäkerheter. Dessa osäkerheter kan i förlängningen innebära att Sverige tappar investeringar, intäktsmöjligheter och arbetstillfällen. För verksamhetsutövarna synes tillståndsprövningen inte rättssäker.

Har Du frågor om tillstånd och Natura 2000?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Björn Eriksson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
bjorn.eriksson@foyen.se