Större frihet att bygga altan men med en svåröverskådlig reglering som följd?

Publicerat:27 mars, 2019
Regeringen föreslår nu att plan- och bygglagen ändras så att bygglov vid anläggandet av altaner inte längre krävs under vissa förutsättningar. Det är en av flera bygglovsbefriande åtgärder som lagts fram med motiveringen att krav på bygglov inte ska vara mer omfattande än nödvändigt för att säkerställa samhällets och grannars intressen.

Den 7 mars 2019 överlämnade regeringen ett förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) till Lagrådet för yttrande. Förslaget, som avser undantag från kravet på bygglov vid anläggandet av altaner, är ett i ledet av bygglovsbefriande åtgärder regeringen lagt fram med motiveringen att krav på bygglov inte ska vara mer omfattande än nödvändigt för att säkerställa samhällets och grannars intressen.

Undantag från kravet på bygglov för altaner ska gälla vid en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Grannar kan dock medge en närmare placering. Uppfyller altanen nämnda krav får den strida mot gällande detaljplan och områdesbestämmelser. Detta gäller även lägre altaner som enligt rättspraxis inte omfattas av krav på bygglov – om altanen uppförs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus. Undantag för ovan nämnda typer av altaner ska inte gälla för byggnader och bebyggelseområden som anses särskilt värdefulla av historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.

Eftersom det inte finns någon generell bygglovsplikt för altaner måste bedömning göras i det enskilda fallet med stöd i rättspraxis. De som idag vill bygga altan måste därmed göra en kvalificerad bedömning av om bygglov krävs och om altanen är tillåten i enlighet med gällande detaljplan och områdesbestämmelser. Boverket konstaterar i sin rapport 2017:26 att huvudreglerna avseende bygglov för altaner är övergripande och lämnar stort rum för tolkning i det enskilda fallet vilket har lett till skillnader i tillämpningen inom kommunerna, dessutom är aktuell rättspraxis inte tillräckligt känd. Regeringen menar därför att prövningen avseende bygglovskrav för altaner kan uppfattas som orättvis i det enskilda fallet och vill genom förslaget om undantag åstadkomma en förenklad reglering och större frihet för fastighetsägare att bygga altan i anslutning till sin bostad.

Förslaget har remissbehandlats och bland annat Mark- och miljööverdomstolen har framfört att systemet med bygglovsplikt blir alltmer komplext och svåröverskådligt när undantagen ökar och att regleringen bör ses över i ett större sammanhang.

Störst betydelse beskrivs förslaget få för enskilda då undantaget förväntas leda till en förenklad reglering och större frihet vid uppförandet av en altan. Undantaget beskrivs dock även leda till ett större ansvar för byggherren avseende bedömningen av om en planerad altan faller inom ramen för undantaget avseende höjd, placering och vilka eventuella kulturmiljövärden som finns. En felaktig sådan bedömning kan leda till ett tillsynsingripande i efterhand. Ett ökat behov av rådgivning förväntas uppstå och byggnadsnämnderna behöver därför kunna redogöra för tolkningen av ramarna för undantaget och eftersom altaner vid särskilt värdefulla byggnader och i bebyggelseområden inte omfattas av undantaget måste de även inventeras och redovisas av kommunen. Förslaget förväntas dock även leda till positiva konsekvenser för byggnadsnämnderna eftersom antal bygglovsärenden förväntas minska, vilket möjliggör en omfördelning av resurser. Ökar däremot tillsynsärendena, som till skillnad från lovärenden finansieras av skatter och byggsanktionsavgifter, förväntas kostnaderna öka för kommunen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Vi på Foyen anser i princip att förslaget är positivt men tror att de oerhört många ändringar som skett i PBL leder till osäkerheter bland berörda aktörer. Betydande informationsinsatser kommer att behövas för att de positiva effekterna som regeringen förutspår inträda verkligen sker.

Har Du frågor om krav på bygglov enligt Plan- och bygglagen?

Kontakta:
Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma

Sara Kinnefors, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma