Större Attefallshus = minskad bostadsbrist?

Publicerat:28 augusti, 2019
I ett försök att minska bostadsbristen föreslår regeringen en lagändring gällande Attefallshusens storlek. Ändringen innebär en ökning från nuvarande 25 m2 till 30 m2 i en förhoppning att göra boendeformen mer attraktiv - men kommer det verkligen att öka byggandet och därmed få fler att bosätta sig i Attefallshus?

Regeringen överlämnade den 25 juli 2019 en lagrådsremiss angående större komplementbostadshus. Regeringen föreslår en ändring i plan- och bygglagen (PBL) vilken innebär att den tillåtna byggnadsarean för ett komplementbostadshus, så kallade Attefallshus, ska utökas från 25 m2 till 30 m2. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Lagändringen har som syfte att på ett bättre sätt än tidigare nå regeringens mål att minska bostadsbristen genom att öka byggandet av komplementbostadshus och förbättra boendekvaliteten. Den föreslagna ökningen på 5 m2 skulle innebära att man i ett komplementbostadshus skulle kunna rymma alla grundläggande funktioner, och därmed minska beroendet av huvudbyggnaden. Detta kommer förhoppningsvis att innebära en mer attraktiv boendeform.

Hos remissinstanserna har förslaget mött både medhåll och kritik. Det lyfts fram att den nya ändringen är bra för att öka tillgängligheten men många ifrågasätter att ändringen över huvud taget kommer att öka byggandet av komplementbostadshus.

Det framförs även fram en önskan om att reglerna om Attefallshusen bör ses över i ett större sammanhang, då många remissinstanser påpekat att det bygglovslösa förfarandet som det ser ut idag kan innebära ett brott mot Europeiska Konventionen om skydd för de Mänskliga Rättigheterna eftersom grannar med flera inte enligt PBL har någon rätt till domstolsprövning. Foyen har tidigare skrivit om denna problematik i Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus och i Överklagande av grannens startbesked – en civil rättighet?.

Regeringen delar bedömningen att det i och för sig finns brister i regleringen vilka behöver lösas, bl.a. i fråga om grannar med fleras rätt till domstolsprövning. Regeringen menar dock att det med hänsyn till den bostadsbrist som råder och det stora behovet av den aktuella utvidgningen framstår som mest ändamålsenligt att genomföra förslaget om att utöka den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utan att invänta en översyn av lagen i övrigt.

Lagrådet har den 27 augusti 2019 meddelat att de inte har någon erinran mot förslaget men att det är viktigt att en översyn görs av rätten till domstolsprövning. Nästa steg är nu att en proposition framläggs för Riksdagen.

Har Du frågor om bygglov eller andra frågor rörande PBL?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma

Isabel Andersson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma