Fortsatt oklarhet rörande överklagande av Attefallshus

Publicerat:5 juli, 2018

Frågan om grannars rätt att överklaga startbesked av Attefallshus har flertalet gånger varit uppe i Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) där domstolen slagit fast att grannar har rätt att överklaga trots att 13 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900, ”PBL”) uttryckligen säger att det enbart är sökande eller anmälaren som innehar en sådan möjlighet. Foyen har tidigare skrivit en längre analys av dessa domar som Du kan läsa om här >>

Den 8juni 2018 fattade Högsta domstolen beslut om att inte meddela prövningstillstånd för ett mål som berörde en grannes möjlighet att överklaga ett startbesked (Ö 1929–18). Följden blir därmed att MÖD:s dom står fast. Enligt domen innehar grannen en civil rättighet att överklaga startbeskedet, vilket enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter (”EKMR”) ger grannen rätt till domstolsprövning. Då MÖD historiskt sett inte har varit konsekvent vid sin bedömning huruvida klagorätten angående startbesked för uppförande av Attefallshus är en civil rättighet eller inte måste rättsläget fortsättningsvis anses vara oklart (jämför t.ex. domarna P 7514–15 och P 1948–15). Av MÖD:s domar kan man således dra slutsatsen att 13 kap. 15 § PBL strider mot EKMR under vissa omständigheter och får därmed inte tillämpas av domstolarna enligt 11 kap. 14 § regeringsformen (1974:152). Frågan är dock vilka omständigheter som är avgörande vid denna bedömning. Foyen kommer med intresse följa vad som sker härnäst.

Har Du frågor angående plan- och bygglagen?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se