Översiktsplanens plats i intresseavvägning för bygglov

Publicerat:20 maj, 2021
Kan skrivningar i översiktsplanen påverka om bygglov får ges utanför detaljplanerat område? Ett bolag har ansökt om att få bygga en radiomast i närheten av ett större naturreservat där det redan finns radiomaster. Översiktsplanen hade angett att åtgärder som är främjande för friluftslivet får utföras. Kan lov beviljas för en radiomast under dessa omständigheter? Högsta domstolen har försökt reda ut frågan i en nyligen avkunnad dom.

Bakgrund

Högsta domstolen har den 12 maj 2021 meddelat dom i mål nr Ö 2135–20 som handlade om uppförande av en ny radiomast.

Ett mediebolag hade ansökt om bygglov för en radiomast inom Erstaviksområdet i Nacka kommun, ca 400 meter från de befintliga ”Nackamasterna”. Strax väster om området finns ett större naturreservat. Fastigheten som masten planerades på samt naturreservatet är delar av ett naturområde som på grund av kultur- och naturvärden är av riksintresse för friluftslivet i Stockholms län. För området gäller varken någon detaljplan eller några områdesbestämmelser – riktlinjer för markanvändningen har dock angetts i en översiktsplan som Nacka kommun antog 2018.

Kommunen avslog ansökan och Mark- och miljödomstolen avslog mediebolagets överklagande. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att den tänkta masten skulle byggas nära de två befintliga så kallade Nackamasterna, som båda är något högre än den tänkta, nya masten. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att uppförande av en tredje mast i området inte skulle innebära en sådan ytterligare påverkan att det var olämpligt, med hänsyn till landskapsbilden på platsen. Inte heller motverkades intresset av en god helhetsverkan av att en tredje lägre mast placerades i anslutning till de två högre masterna. Vidare bedömdes marken redan vara ianspråktagen för de befintliga masterna och Mark- och miljööverdomstolen ansåg att den sökta placeringen av den aktuella masten innebar en lämplig markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen fann därför inte skäl att avslå bolagets ansökan om bygglov med hänvisning till dessa krav och återförvisade målet till nämnden.

Nämnden skulle vid den fortsatta behandlingen ta ställning till om den sökta åtgärden uppfyllde övriga krav för bygglov. Mark- och miljööverdomstolen gav möjlighet att domen kunde överklagas till Högsta domstolen, vilket skedde och Högsta domstolen gav prövningstillstånd.

Högsta domstolens dom

I sin dom börjar Högsta domstolen att systematiskt gå igenom de olika delarna som kan ha betydelse för ett bygglovsärende och vilka regler som gäller. De konstaterar att planläggning är väsentligt och att prövningar i plan- och bygglagen är baserade på avvägningar mellan motstående intressen. Vidare konstaterar Högsta domstolen att en översiktsplan utgör ett viktigt underlag vid kommunens handläggning av ett efterföljande planarbete och har ett samband med markanvändningen i det enskilda fallet. Därför, menar domstolen, bör översiktsplanen kunna ges betydelse även i andra ärenden om bygglov, även utanför detaljplanelagt område. I de fall översiktsplanen är aktuell och konkret och ger tydliga riktlinjer för markanvändningen, menar domstolen att den bör påverka bedömningen i ett enskilt ärende om bygglov.

Högsta domstolen ger därefter ledning i hur avvägning ska ske mellan olika intressen och översiktsplanen.

Den aktuella masten fyller en samhällsfunktion och utgör ett enskilt skyddsvärt intresse, som enligt domstolen inte kan tillgodoses med utrymme i befintliga master. Att det finns befintliga master talar i sig för att det är en lämplig lokalisering, framför allt då nu aktuell mast är lägre än befintliga.

De motstående intressena som ska vägas in är aktuell masts påverkan på landskapsbilden samt på området som är av riksintresse för friluftsliv. Domstolen lyfter särskilt fram att tidigare bedömningar vad gäller placering inte har någon större betydelse, då behovet av att långsiktigt värna skyddsvärda naturområden fått en alltmer framträdande roll vid bedömningar av det aktuella slaget.

Domstolen väljer också att se frågan om bygglov i ett större perspektiv och menar att om ansökan skulle bifallas skulle det i förlängningen kunna öppna upp för ytterligare byggnadsverk i området. I översiktsplanen angavs att nya verksamheter för rekreation kunde få tillkomma i områdets utkanter, under förutsättning att de inte skadar riksintresset eller naturvärdena. Detta ska enligt domstolen ges särskild vikt i bedömningen.

Högsta domstolen fann mot bakgrund av denna intresseavvägning att bygglovsansökan skulle avslås. Mark- och miljööverdomstolens dom upphävdes därför och mark- och miljödomstolens dom fastställdes.

Översiktsplanen och området som berörs kan alltså ha en avgörande inverkan på avvägningarna för bygglov enligt Högsta domstolen.

 

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se

Isabel Andersson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
isabel.andersson@foyen.se