Nya förslag avseende miljökvalitetsnormer ute på remiss

Publicerat:11 juni, 2018
Havs- och vattenmyndigheten och vattenmyndigheterna har presenterat nya förslag avseende miljökvalitetsnormer som nu ligger ute på remiss. Förslagen kommer att ha stor betydelse för verksamhetsutövare som genom sin verksamhet påverkar vattendrag, de som söker nya tillstånd för verksamhet som kan påverka vatten samt de verksamhetsutövare som har kraftverk och dammar. Exempelvis gruvindustrin, infrastrukturprojekt och olika energi- liksom industriprojekt berörs. Även byggprojekt i närheten av vattenförekomster blir aktuella för de nya föreskrifterna. För berörda är det därför av stor vikt att delta i samrådet och vara med och påverka de förslag som nu har lagts fram. Nedan redogör advokat Pia Pehrson och advokat Caterina Carreman kort för de två förslagen.

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ett förslag gällande revidering av föreskriften HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Havs- och vattenmyndigheten genomför under 2018 en översyn av föreskriften uppdelad i två delar och det är del ett som nu ligger ute på remiss med möjlighet att inkomma med synpunkter till och med den 25 juni 2018. Vattenmyndigheterna har presenterat ett förslag till miljökvalitetsnormer för vatten påverkade av vattenkraft. Från den 2 maj till och med den 15 september 2018 har kommuner, branschorganisationer och övriga berörda möjlighet att lämna synpunkter på vattenmyndigheternas förslag.

Havs- och vattenmyndigheten anger att myndigheten sett behov av en genomgripande översyn av föreskrifter och vägledningar vid den praktiska tillämpningen av vattenförvaltningen avseende pedagogik, struktur och innehåll. Den första delen av översynen, som nu är ute på remiss, avser en uppdatering av bedömningsgrunderna för klassificering av ekologisk status. Del två avser en större strategisk översyn av HVMFS 2013:19 och tillhörande vägledningar. Uppdelningen görs bl.a. med anledning av de förvaltningscykler som vattenmyndigheterna har att förhålla sig till. Genom att dela upp översynen kan de reviderade bedömningsgrunderna ligga till grund för de åtgärdsprogram som ska beslutas för år 2021. Uppdelningen görs även då några av förslagen avseende biologiska bedömningsgrunder tillkommit genom det EU-gemensamma interkalibreringsarbetet. Då dessa har beslutats av EU-kommissionen bör de införas i svensk lagstiftning så snart som möjligt. Revidering avser bedömningsgrunder för klassificering av ekologisk status enligt föreskrifternas bilaga 1–5 samt mindre ändringar av några av bestämmelserna i föreskrifterna.

Vattenmyndigheterna redovisar i rapporten Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vattenförekomster – vattenkraft förslag på vilka miljökvalitetsnormer som ska gälla för vattenförekomster som är förklarade som kraft modifierade vatten (KMV) på grund av vattenkraft. Förslaget omfattar totalt 658 vattenförekomster som förklarats som KMV på grund av vattenkraft. Utifrån avvägningar baserade på vilka åtgärder som ger betydande miljönytta och som inte innebär en orimligt stor påverkan på energisystemet föreslår vattenmyndigheterna att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential ska fortsätta att gälla i 198 KMV medan sänkta kvalitetskrav föreslås för 460 KMV. Förslaget från vattenmyndigheterna innebär alltså ett sänkt kvalitetskrav för 70 procent av alla kraftverk och dammar. En majoritet av de KMV som omfattas av samrådet får tidsfrist till år 2027, eftersom vattenmyndigheterna anser att den tiden behövs för att genomföra åtgärder och uppnå det tillstånd i vattenmiljön som anges i de föreslagna miljökvalitetsnormerna.

Har Du frågor om miljökvalitetsnormer och tillståndsprövningar?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se