Ny dom sätter ramarna för hur bygglovsritningar får revideras

Publicerat:2 december, 2020
Den 7 oktober 2020 meddelande Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i ett antal mål rörande revidering av bygglovshandlingar. MÖD kom fram till att ett godkännande av reviderade bygglovsritningar är ett överklagbart beslut, och konstaterade därefter att de planerade ändringarna var för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare meddelat bygglov.

Frågan om hur bygglovsritningar får revideras togs upp i nio olika domar som alla rörde beslut om att godkänna reviderade ritningar under byggprocessen avseende enbostadshus på fastigheter i Öståkers kommun. Fastighetsförvaltaren Svinningehöjden 20 Mark AB hade i beslut från Byggnadsnämnden i Öståkers kommun fått ändringar av bygglovsritningar godkända i nio olika beslut från oktober 2018 och maj 2019.

Ändringarna rörde vissa ändringar i fasaden samt ändringar i den invändiga planlösningen. Ändringarna i fasaden innebar bl.a. att bostadshuset skulle förses med ytterligare en ytterdörr, så att byggnaden får två ytterdörrar i stället för en ytterdörr och en altandörr, samt viss ändring vad gäller placering och utformning av fönster. Ändringarna i planlösningen innebar att det på entréplanet, där det enligt bygglovsbeslutet fanns ett utrymme för wc/dusch samt ett utrymme för tvättmaskin, torktumlare och värmepanna, skulle tillkomma ytterligare utrymmen för dessa ändamål. På övre planet, där det enligt bygglovsbeslutet fanns utrymme för ett badrum, skulle ytterligare utrymme för detta ändamål tillkomma. Vidare lämnades i de reviderade ritningarna utrymme för ytterligare en öppning mellan våningsplanen samt nya innerväggar.

Beslutet från nämnden gick vidare till Länsstyrelsen som beslutade att upphäva beslutet om att godkänna de reviderade ritningarna. Frågan överklagades därefter till Mark- och miljödomstolen som inledningsvis konstaterade att beslutet i fråga utgjort ett förvaltningsbeslut som kunde överklagas. Mark- och miljödomstolen konstaterade därefter med hänvisning till att byggnadens längd, bredd och höjd skulle komma att ändras, samt att öppningar i fasader mot söder och norr skulle förändras, att de ändringar som nämnden godkänt var för omfattande för att kunna medges inom ramen för det redan beviljade bygglovet.

I överklagandet till MÖD framförde fastighetsförvaltaren att Mark- och miljödomstolen begått ett misstag när ritningarna bedömdes eftersom varken längd, bredd eller höjd hade ändrats på byggnaden. De ändringar som har gjorts berörde endast den invändiga planlösningen och nästan uteslutande placering av innerväggar, vilket fastighetsutvecklaren menade utgjorde icke bygglovspliktiga åtgärder.

MÖD instämde i länsstyrelsens och mark- och miljödomstolens bedömning att godkännandet av de reviderade ritningarna var ett beslut som de överklagande parterna har rätt att klaga på. MÖD konstaterade därefter att plan- och bygglagen inte innehåller någon möjlighet att bevilja ändring i tidigare meddelat bygglovsbeslut, men att vissa mindre justeringar kan godtas. MÖD menade med anledning av detta att de ändringar som var aktuella var för omfattande för att kunna rymmas inom tidigare beviljat bygglov. För att kunna få uppföra de aktuella bostadshusen i enlighet med de reviderade ritningarna, skulle dessa ritningar alltså ha behandlats som nya bygglovsansökningar. MÖD instämde därmed i mark- och miljödomstolens och länsstyrelsens bedömning att nämndens beslut att godkänna de reviderade ritningarna skulle upphävas.

Frågan om hur mycket man får ändra i beviljade bygglov är något av en juridisk gråzon. Om du under byggtiden vill göra ändringar i ditt beviljade bygglov och ändringen är så stor att det krävs bygglov, måste du söka ett nytt bygglov. Men vad som är ”så stort att det kräver bygglov” är ofta en skönsmässig bedömning hos olika kommunala nämnder och tjänstemän. Precis som klagandena anförde i ovan beskrivna mål behövs normalt sett inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Även vissa fasadändringar är normalt sett tillåtet för en- och tvåbostadshus.

Genom dessa nya domar har MÖD valt att sätta en gräns för hur mycket en bygglovsritning kan ändras efter att bygglov beviljats, tyvärr utan att ge mycket mer motivering än att det i det aktuella fallet var för omfattande ändringar för att rymmas inom tidigare beviljat bygglov. Det är mycket möjligt att dessa nya rättsfall därmed skulle kunna komma att medföra en mer restriktiv syn hos kommunerna kring vad som kan tillåtas som ändring av redan beviljat bygglov eftersom MÖD nu satt ned foten och konstaterat att det finns ett ”för omfattande” när det rör dessa ändringar, även om ändringarna i sig inte kräver bygglov. För att skapa ett mer transparent rättsläge skulle det behöva komma ett ställningstagande från berörda myndigheter eller att antal ytterligare avgöranden från MÖD som kan klargöra vad som gäller och vilken omfattning en ändring får ha.

 

Har Du frågor avseende bygglov eller plan- och bygglagen?

Kontakta:

Caterina Carreman, advokat på Foyen Advokatfirma
caterina.carreman@foyen.se

Isabel Andersson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
isabel.andersson@foyen.se