Girjas-domen från HD – vad betyder den i ett nästa steg?

Publicerat:24 mars, 2020

Den 23 januari 2020 meddelade Högsta Domstolen (HD) den uppmärksammade Girjas-domen (T 853-18). Domen handlar om huruvida det är Girjas sameby (samebyn) eller Staten som innehar upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske på en fastighet som Staten äger men som samebyn har bedrivit jakt och fiske på sedan många år tillbaka, och om så är fallet, om denna rätt utgör en ensamrätt i förhållande till staten. Vanligtvis innehar ägaren av en fastighet upplåtelserätten till jakt och fiske men efter att HD analyserat historieböckerna grundligt (i domen citeras bl.a. ett brev från Gustav Vasa) kommer domstolen fram till att samebyn genom urminnes hävd är den som innehar ensamrätt att upplåta jakt och fiske på fastigheten. HD placerade bevisbördan att visa urminnes hävd på samebyn, vilket innebär att om andra samebyar framgent gör gällande liknande anspråk som Girjas sameby är det upp till samebyarna att visa att urminnes hävd föreligger. På den berörda fastigheten i Girjas-domen existerade ingen särskild markanvändning och hade inte gjort på mycket länge. Hade andra aktörer verkat på den berörda fastigheten hade frågan om samebyns urminnes hävd möjligen varit mer komplicerad.

Vi på Foyen bedömer att domen sannolikt hädanefter kommer att refereras till även i sådana mål som inte berör rätten att upplåta jakt och fiske, t.ex. tillståndsprocesser som hör till vindkraftsetablering, vattenkraft, infrastrukturprojekt och gruvdrift. Däremot bedömer vi det som tveksamt att sådana invändningar kommer att få någon större genomslagskraft i dessa mål. Girjas-domen innebär enbart att samebyn får ensamrätt till upplåtelsen av småviltsjakt och fiske som har en nära anknytning till rennäringen på sitt byområde, d.v.s. på kronomark norr om odlingsgränsen (mark under statens omedelbara disposition). Någon generell ensamrätt för exploatering av områden där rennäringen bedrivs går således inte att utläsa av domen. Om det motsatta skulle ske, alltså att målet får genomslagskraft även när målen rör olika typer av exploateringar, skulle det innebära ett oproportionerligt hinder för ägare som innehar fastigheter inom samebyarnas områden. Även om vi på Foyen anser att domens betydelse för exploateringar är liten kommer domen säkert leda till merarbete i tillståndsprocesserna då eventuella argument om Girjas-domens betydelse ska bemötas.

Har Du ytterligare frågor om Girjas-domen eller andra frågor som till exempel berör vindkraftsetableringar, vattenkraft, infrastrukturprojekt eller gruvdrift?

Vänligen kontakta:

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Tomas Fjordevik, advokat på Foyen Advokatfirma
tomas.fjordevik@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se