Regeringen beslutar om regellättnader för att trygga värmeförsörjningen

Den 1 december 2022 beslutade regeringen om att införa tillfälliga regellättnader för fjärrvärmeanläggningar. Syftet med åtgärden är att fjärrvärmeanläggningar snabbare ska kunna byta bränsle från gas vid en eventuell gasbrist.

Publicerat: 15 december, 2022

Energiförsörjningsfrågan har sedan Rysslands invasion av Ukraina varit högaktuell. Eftersom gasimporten från Ryssland till Europa har minskat kraftigt sedan krigets utbrott hotas verksamheter som använder gas som bränsle av bränslebrist nu i vinter. Det är främst kraft- och fjärrvärmeanläggningar i sydvästra Sverige som använder gas som bränsle. För att säkra bränsletillgången för dessa anläggningar och i förlängningen även värmeförsörjningen kommer tillfälliga ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF) att införas.

De anläggningar som berörs av de tillfälliga reglerna är förbränningsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 21 kap. 8-10 §§ MPF och som använder gas som bränsle för produktion av fjärrvärme eller fjärrvärme och el. Regellättnaderna, vilka införs genom ändringar i 1 kap. 5 b och 11 §§ MPF, innebär att det för byte från gas till ett annat bränsle enbart kommer att krävas en anmälan till tillsynsmyndigheten i stället för en ansökan om ändring av verksamhetens tillstånd. Möjligheten att utnyttja de tillfälliga regellättnaderna kräver att bytet av bränsle behövs till följd av en överhängande risk för brist på gas. Om resultatet av ändringen blir att verksamhetens totala installerade tillförda effekt ökar eller att verksamheten omfattas av en annan verksamhetskod kommer ändringen även fortsättningsvis att kräva tillstånd. Miljöbalkens övriga regler gäller fortfarande för verksamheten och tillsynsmyndigheten beslutar vid handläggningen av anmälan om de försiktighetsmått som krävs.

De tillfälliga regellättnaderna införs genom SFS 2022:1601 förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251). De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 maj 2024. Det går redan nu att inkomma med en anmälan om byte av bränsle till tillsynsmyndigheten.

Har du frågor om kraft- och fjärrvärme? Eller frågor om tillståndsprövning? Välkommen att kontakta oss på Foyen. Läs mer om vår mark- och miljögrupp här.

Liknande artiklar

Bostadsområde med grön natur vid vattnet
Mark och miljö2023.01.18

Detaljplan stoppas på grund av bristande utredning av planens påverkan på mindre hackspett

I dom meddelad den 20 december 2022 i mål P 10706-21 prövade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om det beslutsunderlag som en kommun tagit fram under handläggningen av en detaljplan är tillräckligt för att bedöma förekomsten av mindre hackspett och vilka konsekvenser planens genomförande skulle få för arten. Domstolen finner att underlaget inte är tillräckligt för att avgöra förekomsten av mindre hackspett och hur arten kan påverkas av planens genomförande. Domstolen upphäver därför kommunens beslut om antagande av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL). MÖD gör även vissa principiellt intressanta uttalanden om tillämpningen av det nya störningsförbudet i 4 § 4 artskyddsförordningen (2007:845) (AF).

Gran i skogen med lite snö på
Mark och miljö2022.12.22

Är det riskfritt att hugga sin egen gran ur ett artskyddsperspektiv?

Nu när det lackar mot jul så har vissa kanske redan tagit in en gran i sitt hem eller, om man har den förmånen, spanat in vilken gran man avser att gå ut och hämta på ägorna när det är dags. Vi lämnar äganderätten och rätten att hämta en gran till andra att utreda och funderar i stället på om det kan finnas någon artskyddsproblematik med att hämta in en egen gran. Vad händer om man likt Musse Pigg skulle få med sig några djur hem med granen?

Person som skissar på en byggritning
Mark och miljö2022.12.22

HD förtydligar rågrannars klagorätt vid bygglov

Högsta domstolen (HD) meddelade den 7 december 2022 ett beslut (Ö 5766-21) som ytterligare förtydligar när rågrannar ges klagorätt avseende grannfastigheters bygglovsansökan. Omständigheterna var följande. En fastighetsägare ansökte om bygglov för ett upplag för schaktmassor. Den berörda fastigheten bestod av ett flertal friliggande områden, d.v.s. fastigheten var inte en geografisk enhet. Ägaren av en grannfastighet överklagade bygglovet som låg i anslutning till bygglovsfastigheten men inte till den friliggande del av fastigheten som bygglovsansökan avsåg.

Fler nyheter