Regeringen beslutar om regellättnader för att trygga värmeförsörjningen

Den 1 december 2022 beslutade regeringen om att införa tillfälliga regellättnader för fjärrvärmeanläggningar. Syftet med åtgärden är att fjärrvärmeanläggningar snabbare ska kunna byta bränsle från gas vid en eventuell gasbrist.

Publicerat: 15 december, 2022

Energiförsörjningsfrågan har sedan Rysslands invasion av Ukraina varit högaktuell. Eftersom gasimporten från Ryssland till Europa har minskat kraftigt sedan krigets utbrott hotas verksamheter som använder gas som bränsle av bränslebrist nu i vinter. Det är främst kraft- och fjärrvärmeanläggningar i sydvästra Sverige som använder gas som bränsle. För att säkra bränsletillgången för dessa anläggningar och i förlängningen även värmeförsörjningen kommer tillfälliga ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF) att införas.

De anläggningar som berörs av de tillfälliga reglerna är förbränningsanläggningar som är tillståndspliktiga enligt 21 kap. 8-10 §§ MPF och som använder gas som bränsle för produktion av fjärrvärme eller fjärrvärme och el. Regellättnaderna, vilka införs genom ändringar i 1 kap. 5 b och 11 §§ MPF, innebär att det för byte från gas till ett annat bränsle enbart kommer att krävas en anmälan till tillsynsmyndigheten i stället för en ansökan om ändring av verksamhetens tillstånd. Möjligheten att utnyttja de tillfälliga regellättnaderna kräver att bytet av bränsle behövs till följd av en överhängande risk för brist på gas. Om resultatet av ändringen blir att verksamhetens totala installerade tillförda effekt ökar eller att verksamheten omfattas av en annan verksamhetskod kommer ändringen även fortsättningsvis att kräva tillstånd. Miljöbalkens övriga regler gäller fortfarande för verksamheten och tillsynsmyndigheten beslutar vid handläggningen av anmälan om de försiktighetsmått som krävs.

De tillfälliga regellättnaderna införs genom SFS 2022:1601 förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251). De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2023 och gäller till och med den 31 maj 2024. Det går redan nu att inkomma med en anmälan om byte av bränsle till tillsynsmyndigheten.

Har du frågor om kraft- och fjärrvärme? Eller frågor om tillståndsprövning? Välkommen att kontakta oss på Foyen. Läs mer om vår mark- och miljögrupp här.

Liknande artiklar

Fler nyheter