Nu är det dags igen – den 1 juli får vi ännu fler nya upphandlingsregler

Den 1 juli 2022 inträder nya regler avseende överprövningar. Advokat Ann Garmland berättar här i korthet vad de nya reglerna innebär.

Publicerat: 18 juni, 2022

1 februari 2022 fick vi nya regler för upphandlingar utanför det direktivstyrda området, dvs upphandlingar under de så kallade tröskelvärdena och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster eller B-tjänster (däribland advokattjänster). Vi har presenterat ändringarna i tidigare nyhetsbrev och webinarier under våren.

1 juli 2022 kommer vi nu att få nya regler avseende överprövningar. I korthet innebär de nya reglerna följande:

  • Det införs ett skyndsamhetskrav i domstol som förhoppningsvis för med sig att överprövningarna i domstolarna går snabbare.
  • Det införs ett skyndsamhetskrav att lämna ut kontrakt eller uppgifter för upphandlande organisationer som inte omfattas av offentlighetsprincipen. De organisationer som omfattas av offentlighetsprincipen har redan ett sådant krav.
  • Det införs så kallade preklusionsfrister vilket innebär att klagande leverantör måste se till att alla omständigheter man vill åberopa till grund för sin talan måste framställas inom tre veckor från den dag då ansökan om överprövning kom in till förvaltningsrätten. Detta ska förhoppningsvis göra att målen inte sväller i onödan och att målen inte behöver kommuniceras onödigt länge i domstol. Om leverantören kan göra sannolikt att man inte kunnat åberopa omständigheten tidigare t.ex. för att man inte fått ut handlingar från myndigheten eller om leverantören har en giltig ursäkt för att inte inkomma med uppgiften tidigare så kan nya omständigheter åberopas senare än tre veckor.
  • Fristen att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet kortas ned från sex månader till 30 dagar när en upphandlande myndighet publicerat en efterannons i en registrerad annonsdatabas. Detta är bara en ändring utanför det direktivstyrda området, direktivstyrda upphandlingar har denna regel sedan tidigare.
  • Fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister ändras från tidpunkten då avtalet ingicks, till att börja löpa när en leverantör får kännedom eller borde ha fått kännedom om, avtalet.
  • Tidsgräns för uteslutning av en leverantör på grund av brott (obligatoriska uteslutningsgrunder) sätts till fem år från det att dom meddelats och för vissa missförhållanden i övrigt (de frivilliga uteslutningsgrunderna) till tre år från det att dom meddelats. Detta gäller för direktivstyrd upphandling. Motsvarande tidsgränser införs inte för icke-direktivstyrd upphandling. Ingen uttrycklig tidsfrist för fullgörandet av förpliktelsen att betala skatt eller socialförsäkringsavgift införs.

Vill ni veta mer om ändringarna och även få möjlighet att ställa frågor är ni varmt välkomna att delta på Foyens kostnadsfria frukostseminarier som kommer att hållas på alla våra tre kontor under augusti och september månad → 

Liknande artiklar

Fler nyheter