Foyen medverkar som sakkunnigt stöd till den tredje upplagan av AB 04 – En kommentar

Boken AB 04 – En kommentar är författad av professor Per Samuelsson, och är den mest uppdaterade och heltäckande kommentaren till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04).

Publicerat: 15 juni, 2022

Advokat och delägare Richard Sahlberg från Foyen Advokatfirma har i arbetet med den tredje upplagan medverkat som sakkunnigt stöd genom att lämna synpunkter på kommentaren i dess helhet utifrån främst entreprenadrättens praktiska fält.

Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04, och är även tänkt att fungera som läromedel vid universitet och högskolor. Den första upplagan gavs ut 2017. Tredje upplagan är väsentligt omarbetad och i vissa hänseenden utvidgad.

Liknande artiklar

Entreprenad2022.10.20

Kan AB 04 och ABT 06 bli tillämpliga utan åberopande?

I juni i år meddelade Högsta domstolen (HD”) ett beslut som har fått namnet ”Speditörpanten”. Den underliggande frågan handlade huruvida det förelåg panträtt i vissa varor för en speditör och om reglerna i Nordiskt Speditörsförbund Allmänna Bestämmelser 2015 (”NSAB”), som medger panträtt i den uppkomna situationen, var tillämpliga trots att ingen av de berörda parterna hade hänvisat till NSAB. Frågan var helt enkelt om NSAB utgjorde så kallat handelsbruk mellan parterna.

Entreprenad2022.10.20

Entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång

Huvudregeln enligt såväl AB 04 som ABT 06 är att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitid, men vad händer om ett fel framträder efter garantitiden? Det är många beställare som inte känner till att entreprenören faktiskt har ett ansvar för fel även efter garantitiden. I denna artikel går Eva Westberg Persson och Ragnar Morin igenom de grundläggande förutsättningarna för entreprenörens felansvar efter garantitidens utgång.

Entreprenad2022.05.31

Missnöjd med ett besiktningsutlåtande?

Ett besiktningsutlåtande har stor betydelse som bevismedel för entreprenadens skick och utgör ofta underlag vid förhandlingar mellan parterna om förekomsten av fel. Det är därför viktigt att en part som inte är nöjd med ett besiktningsutlåtande har möjlighet att få detta omprövat. Foyens experter på entreprenad Eva Westberg Persson och Ragnar Morin redogör för när en omprövning, en s.k. överbesiktning, kan begäras och hur det fungerar i praktiken.

Fler nyheter