Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Publicerat: 15 februari, 2024

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Tillståndet, som har vunnit laga kraft, omfattar tre vindkraftverk om högst 250 meter. Vindparken har en potential att producera omkring ca 60 GWh per år.

Foyens team bestod av advokat/delägare Tomas Fjordevik och biträdande juristen Maria Pohjanen.

Liknande artiklar

xterior of a school building and schoolyard in Stockholm, Sweden.
Mark och miljö2024.04.05

Vad behöver utredas vid detaljplaneärenden och hur ska det göras? Ny praxis ger vägledning.

När en kommun tar fram en detaljplan ställer plan- och bygglagen (”PBL”) krav på vilket underlag som måste finnas. Omfattningen av underlaget beror på om planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan (”BMP”), vilket i så fall kräver en miljökonsekvensbeskrivning (”MKB”). Att ta fram en MKB är ett omfattande arbete och kraven på innehållet är idag höga. Om kommunen gör felaktiga bedömningar gällande BMP och MKB-underlagets omfattning kan det få allvarliga följder. Beslut att anta detaljplanen kan upphävas och hela planärendet måste då tas om från början, med förlust av tid och resurser som konsekvens. Därför är det av yttersta vikt att hantera dessa frågor korrekt.

Vattenkraftverk med skog bakom i Sverige
Mark och miljö2024.02.21

Bristande EU-implementering hotar omställningen – dags att införa färdiga förslag

Vår delägare och advokat Pia Pehrson varnar för de allvarliga konsekvenserna av Sveriges bristande implementering av EU-lagstiftning. Långsamma tillståndsprocesser utgör stora hinder för elförsörjningen, hotar samhällets stabilitet och näringslivets konkurrenskraft. Pia Pehrson lyfter exempel på utdragna beslutsprocesser och osäkerhet som drabbar vind-, vatten- och kärnkraft, vilket leder till att företag etablerar sig i andra länder.

Mark och miljö2024.02.13

Ny EU-förordning beslutad – en säker och hållbar försörjning av kritiska och strategiska råmaterial

Den 12 december 2023 röstade Europaparlamentet igenom en ny EU-förordning, The Critical Raw Materials Act, vars syfte är att säkerställa en hållbar och säker försörjning av kritiska råmaterial (CRM) inom EU. Rättsakten kommer träda i kraft i början av år 2024.

Fler nyheter