Personer som arbetar tillsammans med olka dokument

Ansvarsförsäkring ersätter beställarens vite

Publicerat: 30 oktober, 2018

Högsta domstolen: Om fel i konsults arbete leder till försening av uppdragsgivares entreprenad och denne därav får betala vite till slutkunden, utgör vitet en skada för uppdragsgivaren enligt ABK 09 som ska ersättas ur konsultens ansvarsförsäkring.

Högsta domstolen har den 29 oktober 2018 meddelat beslut angående tolkning av försäkringsvillkoren i Konsults ansvarsförsäkring för skydd mot skadeståndsansvar.

Konsulten anlitades av entreprenör (”Beställaren”) för att ta fram konstruktionshandlingar för entreprenad avseende uppförande av skolbyggnad. Parterna kom överens om att tillämpa Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekts- och ingenjörsverksamhet (”ABK 09”).

Av kapitel 5 § 1 ABK 09, med rubriken Ansvar för skada m.m., framgår att konsulten ansvarar, med vissa begränsningar, ”för skada som denne orsakat beställaren genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget”. Enligt kommentaren till bestämmelsen behöver skadan inte bestå i sakskada utan kan även avse exempelvis ekonomisk skada.

De handlingar Konsulten levererade till Beställaren innehöll fel, vilket bl.a. ledde till att Beställaren blev försenad med entreprenaden. Beställaren fick med anledning av detta utge ett förseningsvite om 2,7 miljoner kronor till sin uppdragsgivare. Beställaren framställde därför i sin tur krav mot Konsulten för den skada som Beställaren lidit till följd av felen i Konsultens handlingar, vilket motsvarade det förseningsvite som Beställaren betalt ut.

Konsulten anmälde kravet från Beställaren till sitt försäkringsbolag hos vilket Konsulten hade en ansvarsförsäkring. Försäkringsbolaget ansåg att kravet inte omfattades av försäkringen och ville inte betala ut ersättning. Försäkringen innehöll nämligen ett undantag att ersättning inte utgår för ”böter, vite eller straffskadestånd (punitive damages) såvida det inte är fråga om sådan skadeståndsskyldighet som bortsett från benämningen böter, vite eller straffskadestånd omfattas av denna försäkring”.

Försäkringsbolaget menade alltså att försäkringen inte skulle omfatta ersättning för vite och då inte heller vite som uppstått i så att säga ”bakre ledet”. Konsulten menade i sin tur att det inte var fråga om ett vite utan om ett skadestånd grundat på skada som orsakats beställaren genom Konsultens bristande utförande av uppdraget.

Domstolen kom fram till att ordalydelsen i försäkringsvillkoren inte är klar utan kan tolkas på båda håll. Efter ett resonemang kring tolkningen av försäkringsvillkoren konstaterade domstolen följande. En vanlig följd av ett fel i konstruktionsunderlaget är att Beställaren måste invänta nytt underlag eller måste göra om arbete som redan har utförts men på ett felaktigt sätt. Det innebär att en typisk följd av sådana fel är att Beställaren drabbas av att behöva utge dröjsmålsvite till Beställaren. Ett undantag från försäkringsskyddet för sådant vite i bakre led innebär därför att en viktig del av de ansvarssituationer som kan drabba försäkringstagaren inte täcks av försäkringen och att försäkringstagaren själv – och indirekt kanske den skadelidande – får bära konsekvenserna av kontraktsbrottet. Ett sådant begränsat försäkringsskydd skulle enligt domstolen bl.a. medföra att en teknisk konsult som ingått ett avtal baserat på ABK 09 inte skulle ha en försäkring som täcker dennes kontraktuella ansvar, något som kan utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

Domstolen landar alltså i den förnuftiga slutsatsen att försäkringens syfte måste vara att täcka Konsultens kontraktuella ansvar enligt ABK 09. Konsulten är därmed berättigad till ersättning från försäkringsbolaget för det vite som Beställaren betalat till sin kontrahent på grund av försening i entreprenaden. Försening som uppkom på grund av fel hänförliga till Konsultens arbete för Beställaren.

Har du frågor om konsult- och skadeståndsbestämmelserna i ABK 09?

Kontakta:

Per Vestman Per.vestman@foyen.se

Ida M Ulfsdotter Ida.m.ulfsdotter@foyen.se

Liknande artiklar

Skog där ljuset letar sig fram mellan stammarna
Mark och miljö2023.03.09

Tjäder och färsk översiktsplan inget hinder för bergtäkt enligt MÖD

Den 9 februari 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”) dom i mål M 11988-21. Ett bolag hade ansökt om tillstånd för bergtäkt i Sigtuna kommun där Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (”MMD”) meddelat tillstånd. I MMD kom domstolen bland annat fram till att det inte var möjligt att åstadkomma en tillräcklig buffertzon mellan verksamhetsområdet och ett område där tjäder spelade och häckade, således behövde andra skyddsåtgärder föreskrivas. Det resulterade i att tillståndet förenades med villkor som innebar att bullrande arbeten inte fick bedrivas under vissa tidsperioder. Sigtuna kommun överklagade domen och yrkade på att ansökan skulle avvisas på grund av bristande miljökonsekvensbeskrivnings alternativt avslås. Vidare hade kommunen i maj 2022 antagit en ny översiktsplan, d.v.s. efter att domen meddelats i MMD, och ansåg att denna skulle få stor betydelse i målet. Bolaget motsatte sig kommunens överklagande och yrkade för egen del att bullervillkoren i tillståndet skulle upphävas. Bolaget yrkade även på artskyddsdispens för det fall MÖD skulle anse att verksamheten kräver dispens. Rättsfallet berör flertalet frågor men den centrala frågan gäller översiktsplanens betydelse jämte artskyddet, vilket är vad den här artikeln kommer att fokusera på.

Energi och innovation2023.02.24

Foyen biträder vid försäljning av SCiBreak AB

Foyen har biträtt KIC InnoEnergy SE och grundarna vid försäljningen av SCiBreak AB till Mitsubishi Electric Corporation.

Gruppbild på Anders, Helena och Per
Energi och innovation, Entreprenad, Om Foyen2023.02.22

Foyen stärker upp med två nya delägare

Foyen fortsätter sin starka expansion och värvar två nya delägare. Anslutningen av Anders och Helena stärker byråns erbjudande mot marknaden ytterligare.

Fler nyheter