Utökad rätt för miljöorganisationer att överklaga igen – representanter för fåglar stoppar kraftledning

Publicerat:3 april, 2019
Mark- och miljödomstolen avslog nyligen ett överklagande från bland annat Sveriges Ornitologiska Förening gällande Energimarknadsinspektionens (EI) beslut om nätkoncession för linje för en luftledning. Nu ändrar Mark- och miljööverdomstolen detta, och miljöorganisationen får möjlighet att överklaga, med hänvisning till Århuskonventionen.

Frågan om vilka som har rätt att överklaga Energimarknadsinspektionens (EI) beslut om nätkoncession för linje för en luftledning som ska drivas med 130 kilovolt, som är ca 36 km lång och enligt uppgifter från de klagande gick igenom bl.a. kungsörnsrevir, blev aktuell i ett mål nyligen, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) M 2080-18.

EI:s beslut att bevilja koncession överklagades av Sveriges Ornitologiska Förening med flera. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet då föreningarna inte ansågs ha klagorätt på den nu aktuella beslutstypen enligt ellagen, vilken begränsar rätten att överklaga till kraftledningar med spänning på minst 220 kilovolt och en längd om minst 15 km.

Föreningarna ansåg att de hade rätt att överklaga beslutet men inte utifrån ellagen utan utifrån Århuskonventionen (konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor). Föreningarna anförde att ellagens 13 kap 9 § strider mot artikel 9.3 i Århuskonventionen.

Bolaget ansåg däremot att såväl EI som mark- och miljödomstolen hade följt ellagen.

MÖD för i målet ett resonemang om vad det är som aktualiseras i EI:s prövning. Då EI i prövningen för nätkoncession ska beakta bl.a. 2- 4 kap miljöbalken aktualiseras miljöfrågor direkt i koncessionsprövning. Av detta följer enligt domstolen att avgörandet är sådant som gör att Århuskonventionen är tillämplig och att artikel 9.3 om allmänhetens klagorätt blir aktuell.

Utifrån detta så når domstolen slutsatsen att 13 kap 9 § ellagen inte ger uttömmande svar på vilka beslut enligt ellagen som miljöorganisationer får överklaga. MÖD hänvisar också till att konventionsenlig tolkning har skett i många andra avgöranden från bl.a. MÖD och att miljöorganisationernas överklaganderätt har utvidgats i många fall. Målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för prövning i sak.

MÖD tillåter dock att målet överklagas till Högsta Domstolen, så en spännande fortsättning kanske följer.

Har Du frågor om ellagen och koncessionsprövningar liksom samspelet med miljöbalken?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och partner vid Foyen Advokatfirma

Caterina Carreman, Advokat vid Foyen Advokatfirma