Störning med anledning av samhällsnyttig verksamhet får tålas

Publicerat:24 april, 2019
Ny praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) resulterar i en striktare tolkning av 32 kap. miljöbalken. Enligt MÖD:s dom anses en butiksägare inte ha rätt till ersättning för den ekonomiska skada butiken lidit på grund av närliggande vägarbeten.

Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom från den 29 mars 2019 i mål M 6581-18, anses en butiksägare inte ha rätt till ersättning för den ekonomiska skada butiken lidit då MÖD anser att störningen skäligen bör tålas med hänsyn till att denna berott på samhällsnyttig verksamhet.

I det färska rättsfallet prövar MÖD frågan om rätt till ersättning för störning i form av avstängning av en närliggande väg ska ses som en störning som skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. I målet hade en livsmedelsbutik (Bolaget) lidit ekonomisk skada då butiken drabbats av en omsättningsminskning på 700 000 kr under de 10 månader som Trafikverket, i samband med vägarbeten, stängt av en intilliggande väg till butikslokalen. Enligt Bolaget försämrades tillgängligheten till butikslokalen kraftigt av avstängningen.

Ersättning för miljöskada regleras i 32 kap. miljöbalken (1998:808) (MB). Som huvudregel betalas ersättning ut för ren förmögenhetsskada eller för skador på person och sak som en verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. Vidare ska ersättning utges i det fall skadan orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet. I det fall en skada inte orsakats på detta sätt ersätts skadan enligt 32 kap. 1 § 3 st MB bara om störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Ortsvanliga störningar omfattar störningar som redan förekommer inom orten i fråga medan allmänvanliga störningar anses vara störningar som inte tidigare förekommit inom området, t.ex. störningar från en ny industri på en ort där det tidigare inte funnits liknande typ av verksamhet. Störningar som beror på en samhällsnyttig verksamhet, t.ex. byggande av en motorväg eller diverse vägarbeten, medför att den som drabbats av skadan anses få tåla mer än i övriga fall. Vid bedömningen ska hänsyn även tas till om den som drabbats av skadan är en privatperson eller näringsidkare. Trots att en störning ses som orts- eller allmänvanlig kan ersättning ändå utges i det fall störningen är av betydande omfattning.

För att ersättning ska utgå ska skadan enligt 32 kap. 3 § 1 st p 1 – 8 MB bl.a. ha orsakats av luftföroreningar, buller, skakning eller annan liknande störning. Annan liknande störning omfattar exempelvis gatuarbeten som genom avspärrningar försvårat tillträde till en affärslokal. Vid prövningen om ersättning ska utgå ska den som drabbats av skadan enligt 32 kap. 3 § 3 st MB visa att det är själva störningen som har orsakat skadan, att den som drabbats har rätt till ersättning samt att det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan orsakats av störningen.

Livsmedelsbutiken bedrev fram till oktober 2016 verksamhet i form av detaljhandel för livsmedel i en butikslokal i Järfälla, Stockholm. Butiksinnehavaren gjorde i målet gällande att detaljhandelsverksamheten drabbats då försäljningen gått ned i samband med Trafikverkets vägarbeten. Vid MÖD:s prövning av målet konstaterar domstolen inledningsvis att Bolagets omsättningsnedgång orsakats av avstängningen av vägen. I frågan om Bolaget har rätt till ersättning eller inte gör MÖD dock bedömningen att den som drabbats av skada i allmänhet får tåla mer när en störning har sin grund i en samhällsnyttig verksamhet och detta särskilt vid ren förmögenhetsskada. MÖD hänvisar även till MÖD 2002:17, där en avspärrning av en gata vid en bensinstation ansågs vara en sådan störning som skäligen bör tålas då störningen föranleddes av samhällsnyttiga gatuarbeten och endast pågick under ca två månader. Att avstängningen av vägen i det aktuella fallet pågått under ca tio månader bedömer MÖD inte som orimligt lång tid med hänsyn till arten och omfattningen av de samhällsnyttiga infrastrukturarbeten som orsakat störningen. MÖD menar att det inte varit fråga om en total avstängning eftersom cyklister och gångtrafikanter kunnat använda sig av en annan väg för att ta sig till butikslokalen. Av MÖD:s bedömning framgår att en tidsbegränsad störning, under de omständigheter som förelegat i målet, skäligen bör tålas med hänsyn till störningens allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Butiksinnehavaren hade därmed inte rätt till ersättning för den ekonomiska skada som störningen orsakat.

Gränsen för när en störning skäligen bör tålas är svår att precisera och har tidigare vållat problem i praxis. MÖD har i ett liknande fall givit den skadelidande rätt till ersättning. I mål M 40/04 hade en blomsteraffär, på grund av gatuarbeten och avstängning av en intilliggande väg under en sju månaders period, haft en omsättningsnedgång på 70 000 kr. MÖD konstaterade i det fallet att det vid skälighetsavvägningen i målet skulle tas hänsyn till skadans storlek och själva samhällsnyttan av gatuarbetena. Innehavaren av blomsteraffären ansågs i målet ha rätt till ersättning då vinsten som innehavaren gått miste om översteg det som skäligen bort tålas.

Av domen kan konstateras att samhällsnyttiga arbeten måste kunna genomföras och att det framöver kommer att bli svårare för omkringliggande verksamheter att få ersättning av verksamhetsutövaren för de skador som störningen eventuellt orsakar i sin omgivning. MÖD:s domslut i M 6581-18 medför en striktare bedömning i frågan. Detta betyder att det framöver kommer att bli svårare att få ersättning enligt 32 kap. MB för skador som inte orsakats med uppsåt eller av vårdslöshet från skadevållarens sida.

Har Du frågor om miljöskador eller ersättning enligt miljöbalken?

Kontakta:
Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
Sanna Tonemar, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma