Statistik för den offentliga upphandlingen

Publicerat:1 februari, 2020
Statistik kan många gånger vara en guldgruva för att spåra mönster och tendenser i områden som annars kan te sig ogenomträngliga. Nyligen kom en samlad rapport från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten (2019: 3 och 5) rubricerad Statistik om offentlig upphandling 2019. Siffrorna rör i första hand genomförda upphandlingar under 2018 men med jämförelser bakåt i tiden. Följande är värt att uppmärksamma.

Under 2018 annonserades drygt 18.500 upphandlingar i Sverige. Hela 45 procent av dessa har avsett upphandlingar över tröskelvärdena (vara och tjänst 2,1 LOU, 4,2 mkr LUF samt entreprenad drygt 52 mkr) vilket är en ökning med 13 procent på fem år. Av genomförda upphandlingar avsåg så mycket som 37 procent ramavtal och hela 14 procent av upphandlingarna avbröts före tilldelning. Även den siffran har ökat kraftigt. Antalet upphandlingar på årsbasis har legat still sedan 2014 och var något fler tidigare (ca 20.000) innan gränsen för direktupphandling höjdes. Av de upphandlingar som annonserats i Sverige svarar Stockholms län för 19 procent, Västra Götalands län för 16 procent och Skåne län för 12 procent och övriga län för återstoden med Östergötland i topp med 5 procent. Tittar man sedan på vad som handlats upp är CPV koden för Anläggningsarbete den särklassigt mest vanliga, följt av arkitekt- bygg- ingenjörs och besiktningstjänster. Vad gäller val av upphandlingsförfarande kan konstateras att det förenklade förfarandet under trösklarna och det öppna förfarandet över trösklarna dominerar kraftigt. Selektivt förfarande och urvalsförfarandet svarar för endast en procent var av alla upphandlingar medan det förhandlade förfarandet med föregående annonsering hankar sig upp till tre procent. Konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap har genomförts så få av att det inte ens är mätbart i statistiken. Tittar man sedan på val av tilldelningskriterier konstateras att enbart pris utvärderats i 63 procent av upphandlingarna under tröskelvärdena och i 50 procent av upphandlingarna över tröskelvärdena.

En annan intressant siffra är vilka som omfattas av LOU/LUF och måste följa regelverket. Statistiken anger att det finns 345 statliga myndigheter och 936 statliga bolag som måste följa regelverket. Till det ska läggas 20 landsting eller regioner och 150 landstingsägda bolag, 286 privatägda bolag som omfattas av LUF pga någon koncession, samt 290 kommuner och hela 2.031 kommunala bolag. Kommunerna och dess bolag har i själva verket annonserat sju av tio upphandlingar under 2018. Nedbrutet på olika myndigheter sticker Trafikverket ut med 604 annonserade upphandlingar under 2018, följt av Stockholms Stad med 389 stycken och Göteborgs stad som trea med 376 annonserade upphandlingar. Tittar man sedan på graden av konkurrensutsättning mätt i antalet anbudsgivare ligger Stockholms län i topp med ett snitt på 4,7 anbudsgivare per upphandling. En siffra som sjunkit något från 5.2 procent 2013. Övriga landet är dock inte långt efter med mer glesbefolkade län som Värmland, Västerbotten, Norrbotten och Kalmar i botten med 3.5 anbudsgivare per upphandling (Värmland) upp till 3,8 (Kalmar). Bland anbudsgivande företag ligger Peab i topp, följt av NCC,WSP, ÅF (numera AFRY), Tyréns, Ramböll och Skanska. Sett till antalet upphandlingar och anbud märks dominansen från bygg även här.

Ser man slutligen till rättsmedlen konstateras att mängden överprövningar fortsätter minska, från åtta procent av alla upphandlingar är siffran nu nere på 6.1 procent. I dessa dömdes i hela 72 procent av fallen till den upphandlande myndighetens/enhetens fördel. Vad gäller mål som överklagats till kammarrätten ändrades endast 33 procent, av dem som överhuvudtaget fick prövningstillstånd. Det kan också noteras att landstingen och dess bolag i högre grad än kommunerna och i betydligt mycket högre grad än staten drabbas av överprövningar. Vad gäller branscher som är särskilt utsatta för överprövning ligger upphandling av trycksaker (14 procent) och post och telekommunikationstjänster jämte transporter (12,7 respektive 12) procent i topp. Den utan tvekan vanligaste upphandlingen som typ – anläggningsarbete – överprövades endast i 5,8 procent av fallen, dvs något under riksgenomsnittet. Den genomsnittliga handläggningstiden för en överprövning i förvaltningsrätt säger statistiken slutligen uppgår till 3,9 månader för 2018, en ökning från 2013 då snittet låg på 2,8 månader som gradvis skett sedan dess.

Vad kan vi dra för slutsatser om detta? Att en betydande andel av Sveriges offentliga inköp avser bygg och byggrelaterade tjänster och att LOU/LUF därmed är något hela branschen behöver förhålla sig till, att mängden överprövningar inte är så stor och att tidsutdräkten i normalfallet heller inte behöver vara så förfärlig, samt att leverantören ganska sällan får rätt.

 

John Hane, advokat och delägare
john.hane@foyen.se