Regeringen föreslår minskade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Publicerat:8 februari, 2021
Den 2 februari 2021 presenterade Regeringen ett förslag som ska leda till minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs. Förslaget är mycket efterlängtat av vindkraftsbranschen och innebär i stora drag att kostnaden för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet för el flyttas, från producenten till Svenska kraftnät och i slutändan till nätkundskollektivet. Förslaget har nu skickats ut på remiss och remissinstanserna har till och med den 3 maj 2021 att inkomma med sina synpunkter. Förordningen föreslås att träda ikraft den 1 augusti 2021.

Förslaget innebär att Svenska kraftnät ska bli skyldiga att bygga ut elnätet till havs för att möjliggöra anslutning av havsbaserade vindkraftsanläggningar till transmissionsnätet. Förordningsförslaget är såsom följer (ändring i förordningen med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät) ”Svenska kraftnät ska också bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar och där sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion”. Ett stort ansvar läggs således på Svenska kraftnät vars uppgift kommer bli att avgöra vilka platser transmissionsledningarna till havs ska byggas ut på så att vindkraftsanläggningar kan ansluta. Projektet ska finansieras genom avgifterna för överföring av el på transmissionsnätet, på motsvarande sätt som kostnader för exempelvis förstärkningar i nätet på land.

Även om förslaget innebär goda nyheter för vindkraftsbranschen uppkommer även vissa frågor som Regeringen inte adresserar i sitt förslag.

I promemorian från Infrastrukturdepartementet står det att ledningarna inte behöver ha en överkapacitet, det räcker att anläggningen går att uppgradera vid behov. Ett sådant förfarandesätt kan tyvärr komma att urholka hela förslaget. På Näringsdepartementets bord ligger redan idag åtskilliga ansökningar om undersökningstillstånd och tillstånd att driva vindkraftsanläggningar. Med andra ord kan vi förvänta oss att det inom en snar framtid kommer att byggas åtskilliga vindkraftsanläggningar offshore vilka alla behöver få ta del av transmissionsnätet. Om ledningarna inte redan från början konstrueras med en överkapacitet kommer Svenska kraftnäts utbyggnad att försenas då resurser behöver läggas på att uppgradera ledningar istället för att anlägga nya.

Vidare hade det varit önskvärt med en tydlig prioriteringsordning om var Svenska kraftnät ska rikta sina resurser, för att verksamhetsutövare som investerar i framtida vindkraftsparker enklare ska kunna göra en prognos om var det är lönsamt att projektera för vindkraft till havs.

Vi på Foyen ser förslaget som ett stort steg i rätt riktning för vindkraftsbranschen men även samhället i stort. Det kommer att möjliggöra för mer vindkraft i Sverige vilket kan bidra till uppnåendet av det utsatta miljömålet om 100 % förnybar elproduktion till 2040. Vi kommer med spänning att följa vad förordningsförslaget slutligen landar i.

Har Du frågor kring vindkraftsetablering och/eller anslutningskostnader? 

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se