Rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy – ett företags sociala ansvar?

Publicerat:30 juni, 2016
Flera stora företag kommer att behöva rapportera hur de arbetar med frågorna kring hållbarhet och mångfaldspolicy, enligt förslag från regeringen. Förslagen som läggs fram i propositionen 2015/16:193 är baserade på nya EU-krav från direktivet 2014/95/EU om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa stora företags och koncerners tillhandahållande av icke-finansiell information och upplysningar om mångfaldspolicy.

Utgångspunkten bakom förslaget är att företag av en viss storlek ska rapportera om och skicka in information gällande frågor kring företagens hållbarhets- och mångfaldspolicy i en rapport som ska vara del av förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapporten kan även upprättas separat så länge hänvisning finns i förvaltningsberättelsen. Bedömningen är att detta kommer att skapa en högre grad av öppenhet som gör det möjligt för företag att tydligt och öppet ange sin policy när det gäller miljö, mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor. Denna nivå av transparens ökar möjligheten för investerare att fatta välgrundade beslut om vilka företag de ska investera i.

I propositionen föreslås även att vissa börsnoterade bolag ska, i sin bolagsstyrningsrapport, upplysa om hur mångfaldspolicyn tillämpas i styrelsens struktur. Detta kan inkludera exempelvis kön, ålder och etnicitet hos styrelsemedlemmarna. Uppskattningsvis kommer detta att påverka ungefär 50 bolag.

De nya reglerna kommer att gälla för större företag som har fler än på 250 personer anställda. Med detta i åtanke uppskattas det att förslaget kommer att påverka cirka 1600 företag, varav många redan arbetar med nyss nämnda frågor och har åtagit sig att skapa en mer hållbar utveckling.

Det införs även ändringar avseende ekonomiska föreningar och stiftelser. Dessa bör i sina revisionsberättelser ange om en hållbarhetsrapport upprättas eller ej.

De nya reglerna gällande rapportering om hållbarhet och mångfald föreslås bli verklighet för räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2016. Reglerna föreslås träda i kraft 1 december 2016.

Har Du frågor om hållbarhet och de juridiska kraven kring detta?

Kontakta
Pia Pehrson, advokat och partner
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, advokat
caterina.carreman@foyen.se