Nya regler i diskrimineringslagen ställer fler krav på arbetsgivarna

Publicerat:22 mars, 2016

I februari 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet i vilken en rad lagändringar i bl.a. diskrimineringslagen (2008:567) föreslås. De ändringar som föreslås berör arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldighet att arbeta med s.k. aktiva åtgärder i syfte att förebygga och motverka diskriminering. Jämfört med diskrimineringsförbuden, vilka även de har till syfte att motverka och förbygga diskriminering, är syftet med de aktiva åtgärderna att de ska verka mer pådrivande. Enligt förslaget ska arbetet med aktiva åtgärder omfatta samma diskrimineringsgrunder som det nu gällande diskrimineringsförbudet inom arbetslivet och utbildningsområdet.

I remissen anförs att de regler som finns idag om aktiva åtgärder innebär olika krav för olika diskrimineringsgrunder. Kravet på aktiva åtgärder inom arbetslivet gäller idag tre av diskrimineringsförbudets sju grunder och när det gäller diskrimineringsgrundens kön finns särskilda krav. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska nu göras mer enhetliga och tydliga för såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare. Kravet på aktiva åtgärder bör omfatta samma diskrimineringsgrunder som diskrimineringsförbudet, och att samtliga diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) ska omfattas i skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder.

Regeringen anser vidare att detta bör ske genom att kravet utformas som ett övergripande ramverk där själva utformningen av de mer specifika åtgärderna ska lämnas till arbetsgivare respektive utbildningsanordnare. Dagens krav på upprättande av vissa specifika planer ska ersättas av ett generellt kontinuerligt dokumentationskrav. Arbetsgivaren respektive utbildningsanordnaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder och det anges även vad dokumentationen ska omfatta. Dokumentationskravet ska gälla fullt ut för arbetsgivare som sysselsätter 25 eller fler arbetstagare. För arbetsgivare som sysselsätter 10 till 24 arbetstagare gäller att de skriftligen ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Vidare föreslås att en definition av begreppet aktiva åtgärder ska införas enligt vilken aktiva åtgärder ska definieras såsom ”ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund”.

De nya diskrimineringsbestämmelserna föreslås också att ändringar ska genomföras som påverkar den skyldighet som idag finns för arbetsgivaren att vart tredje år genomföra en lönekartläggning. Denna kartläggning ska vara en del av arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder och att detta ska genomföras varje år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Det har nyligen meddelats nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö vilket även de innebär ökade krav på arbetsgivaren. Se nyhet om detta här >>

Har du frågor om arbetsmiljörätt?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och delägare
0733 – 22 84 42, pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, Advokat
0737-19 51 18, caterina.carreman@foyen.se