Nya regler för bedömning av riksintressen i MB och PBL

Publicerat:7 januari, 2016

Den 2 december 2015 överlämnade riksintresseutredningen slutbetänkandet ”Planering och beslut för hållbar utveckling – Miljöbalkens hushållningsbestämmelser” (SOU 2015:99) till Miljö- och energidepartementet. Riksintresseutredningen föreslår ett flertal ändringar i miljöbalken (1999:808) och plan- och bygglagen (2010:900). Övergripande syftar förslagen till att tillgodose långsiktig hållbarhet och skapa ett ändamålsenligt system för hushållning med mark och vatten som motsvarar såväl lagstiftarens intentioner som dagens och framtidens behov av miljöskydd.

Utredningen föreslår att regeringen ska fastställa nya kriterier för riksintressen och att alla områden av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken ska omprövas i dialog med berörda kommuner. Särskilt utpekade sektorsmyndigheter ska därefter fatta beslut om nya riksintressen. Utredningen föreslår även att grundvattenförekomst ska bli ett nytt riksintresse och att begreppet ”områden av väsentligt allmänt intresse” införs för att synliggöra och stärka viktiga intressen, utan att dessa får status som riksintressen. Kommunerna kommer att bedöma vilka områden de anser vara av väsentligt allmänintresse ur lokalt perspektiv. Det föreslås även att varje kommuns översiktsplan enligt plan- och bygglagen ska visa hur kommunen tar hänsyn bl.a. till områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och till nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling i kommunen. Riksintressenas aktualitet ska prövas vart åttonde år av sektorsmyndigheterna.

Enligt riksintresseutredningens förslag ska länsstyrelsen och regeringen dock kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Därefter ska myndigheterna se över och ta beslut om reviderade områden av riksintresse medan kommunerna aktualiserar sina översiktsplaner med hänsyn till områden av riksintresse och av väsentligt allmänt intresse senast den 31 december 2024. De föreslagna ändringarna tillämpas fullt ut från och med 2025.

Har Du frågor om de föreslagna lagändringarna och hur de kan komma att påverka Din verksamhet?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och Partner

0733-22 84 42, mailto:pia.pehrson@foyen.se

 

Caterina Carreman, Advokat

0737-19 51 18, mailto:caterina.carreman@foyen.se