Nya investeringsstöd för bostäder och äldreboenden

Publicerat:1 november, 2016
Regeringen har beslutat om investeringsstöd som ska öka bostadsbyggandet av hyresrätter, studentbostäder och äldreboenden. Stödet för hyresrätter och studentbostäder är på totalt 11,3 miljarder kronor för perioden 2016-2019 och för äldreboenden har regeringen avsatt 150 miljoner, ett belopp som beräknas att successivt öka till 400 miljoner 2018.

Investeringsstöden innebär att investerare kan ansöka om stöd vid nyproduktion av hyresrätter, studentlägenheter och äldreboende under vissa villkor. Det är således viktigt att tidigt i utvecklingsprojekt undersöka om investeringsstöd kan vara aktuellt och förbereda ansökan i god tid. Vid fastighetstransaktioner i framtiden är det viktigt att under due diligence-processen utreda om stöd lämnats samt verifiera att villkoren för stödet uppnåtts. Mottagaren av stödet kan annars bli återbetalningsskyldigt. I förekommande fall är det även viktigt att köparen skyddas mot återbetalningskrav genom garanti eller skadeslöshetsförbindelse i överlåtelseavtalen.

Stöden gäller från och med 15 november 2016 och ansökan kan göras först då.

Ansökan lämnas till länsstyrelsen, som kommer att hantera stöden, handlägga och fatta beslut samt besvara frågor. Det är sedan Boverket som är samordnande myndighet och kommer att ta fram föreskrifter, ansökningsblankett och information, samt betala ut stödet. Dessa kommer att vara färdiga till förordningens ikraftträdande.

Investeringsstöd för äldreboenden får lämnas för

 • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2011:453).
 • ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden.
 • anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.

Investeringsstödens villkor för hyresrätter och studentlägenheter är:

 • Stödet riktas till nya hyresbostäder och studentbostäder.
 • Stöd kan lämnas till bostäder i såväl flerbostadshus som i småhus så länge upplåtelseformen är hyresrätt.

Olika stödnivåer i olika delar av landet

 • 6 600 kr/m2 upp till 35 m2 i Storstockholmsregionen.
 • 5 300 kr/m2 i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner.
 • 3 800 kr/m2 i övriga landet.

Energikrav

 • Enligt Boverkets byggregler ska de bostäder som anordnas med investeringsstödet vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion.

Hyresvillkor

 • Hyran per kvadratmeter boarea per år är max:
  • 1 450 kr i Storstockholmsregionen.
  • 1 350 kr i kommuner som gränsar till Storstockholm, i övriga kommuner med hög och varaktig befolkningsökning samt i övriga stora kommuner.
  • 1 300 kr i övriga landet.
 • Hyran motsvarar ungefär 4 412 kr per månad för 30 m2, lite högre i Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • De bostäder som anordnas med stödet ska förmedlas enligt öppna och transparenta principer, exempelvis förmedlas genom överenskommelse med den kommunala bostadsförmedlingen.
 • Hyresvärden får inte tillämpa andra inkomstkrav på bostadssökandes ekonomi än de som framgår i Boverkets föreskrifter.

Henrik Ståhlberg

 

 

 

 

Har ni frågor om stöden och ansökan, eller vill ha mer information? Kontakta Henrik Ståhlberg, delägare och advokat på Foyen 0768-36 20 60, henrik.stahlberg@foyen.se