Ny praxis om bindnings- och uppsägningstid för elhandelsavtal

Publicerat:10 februari, 2021
Vi biträder ofta elhandelsbolag vid utformning av avtalsvillkor för olika elhandelsprodukter. Vi vill därför informera om att Patent- och marknadsdomstolen i två färska avgöranden har funnit att det är oskäligt med en bindnings- respektive uppsägningstid som överstiger tre månader i elhandelsavtal där el tillhandahålls till konsumenter med ett rörligt pris.

Av domarna från Patent- och marknadsdomstolen (mål nr PMT 11259-20 och 3960-20 av den 16 december 2020), där resonemanget i huvudsak är identiskt, framgår i huvudsak följande. Domstolen uttalar att i ett avtal med rörligt pris saknar konsumenten kontroll över det avgörande avtalsvillkoret – priset. Enligt domstolen är denna omständighet i sig svårförenlig med långa bindnings- och uppsägningstider. För att ett elavtal med rörligt pris med längre uppsägningstider eller längre bindningstid ändå ska anses vara skäligt måste elavtalet innebära att konsumenten får sådana fördelar att en rimlig balans ändå föreligger mellan parterna.

Domstolen gör en individuell bedömning av parternas rättigheter och skyldigheter i målen och ser bl.a. till vilken rabatt konsumenten får vid en genomsnittlig elkonsumtion. Denna rabatt bedöms vara så liten att den är försumbar. Domstolen bedömer sammantaget att den faktiska rabatten i kronor inte väger upp för den nackdel som en bindningstid på ett eller två år innebär för konsumenten, med hänsyn till att konsumenten står risken för den potentiella prisökningen. Enligt domstolen vore det inte rimligt med ett absolut förbud mot bindningstid vid elavtal med rörligt pris. För att uppnå en rimlig balans mellan parterna finner domstolen däremot att en bindningstid på tre månader respektive en uppsägningstid på tre månader får anses skälig.

Domarna rör specifikt Konsumentombudsmannens talan mot två elhandelsbolag och domstolens förbud mot att tillämpa de aktuella avtalsvillkoren gäller bara dem. Dock uttalar sig domstolen generellt om vad som är oskäligt i förhållande till konsument, utifrån de särskilda omständigheterna i målen utifrån bl.a. rabatter och möjligheten att byta till avtal med fast pris.

Domarna är inte direkt tillämpliga vad gäller förbud i förhållande till andra aktörer, men de ger vägledning om vad som anses vara oskäliga villkor i avtal med konsumenter. Det framgår av domstolens avgörande att ett något lägre pris samt en rätt att under avtalsperioden byta till fast pris, inte uppväger nackdelarna som ett rörligt pris under en längre bindningstid eller en längre uppsägningstid innebär. Därför anser domstolen att en sådan längre bindnings- eller uppsägningstid är oskälig.

Vi rekommenderar därför att elhandelsbolag inte tecknar nya elavtal med konsumenter till rörligt pris med en längre bindnings- eller uppsägningstid än tre månader. Vad gäller redan befintliga avtal är det inte helt tydligt vad som gäller. Domarna hanterar i första hand framtida avtal, och därför bedömer vi att befintliga avtal kan få löpa ut, d.v.s. att de inte behöver omförhandlas av elhandelsbolaget innan avtalstiden gått ut. Om konsumenter hör av sig för att begära jämkning med hänvisning till att den längre bindningstiden är oskälig behöver dock förändring göras. När aktiva avtal ska förlängas bör det enligt vår uppfattning däremot ske med utgångspunkt i en kortare bindningstid.

Hur befintliga avtal bör hanteras är kanske inte helt klart juridiskt, men att tillämpa avtalsvillkor som en domstol bedömt vara oskäliga är inte något att eftersträva om elhandelsbolaget vill framstå som en bra elleverantör.

 

Har du några frågor om elhandelsavtal eller betydelsen av domstolens nya praxis?

Kontakta:

Andreas Lindström, advokat och delägare på Foyen Advokatfirma
andreas.lindstrom@foyen.se

Hanna Andersson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
hanna.andersson@foyen.se

Sara Eriksson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
sara.eriksson@foyen.se