MÖD ger Preem grönt ljus i Lysekil – en kort kommentar

Publicerat:17 juni, 2020

Den 15 juni 2020 överlämnade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) sitt yttrande i det uppmärksammade målet, M 11730-18, om Preems expansion i Lysekil till regeringen. MÖD bedömer att Preems utbyggnad är tillåtlig enligt miljöbalken (MB). Vi ger här en kort kommentar.

Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil kommer att öka anläggningens utsläpp av koldioxid i en inte obetydlig grad. En viktig fråga har således varit om de utökade utsläppen av koldioxid är ett hinder för att Preem ska kunna få tillstånd enligt MB eller om mängden utsläpp av koldioxid i ett framtida tillstånd ska regleras i villkor. Rättsutvecklingen har banat väg för en tolkning att koldioxid inte bör regleras i ett tillstånds villkor. Enligt MÖD är inte heller utsläpp av koldioxid något som bör ligga till grund för tillämpningen av den s.k. stoppregeln i 2 kap. 9 § MB. Anledningen till problematiken med koldioxid och dess koppling till global uppvärmning är att den är just global och därmed bör andra verktyg användas. I EU finns sedan år 2005 ett system för handel av utsläppsrätter. Utsläppshandelsystemet innebär att verksamheter tilldelas överlåtbara utsläppsrättigheter som ger verksamheter en rätt att släppa ut växthusgaser till den nivå deras utsläppsrätter tillåter.

Enligt 16 kap. 2 c § MB får en verksamhet som omfattas av utsläppshandelssystemet inte ges tillstånd med villkor som begränsar utsläpp av växthusgaser eller reglerar användning av mängd fossilt bränsle om en sådant villkor syftar till att en begränsning av koldioxidutsläpp. Inte heller villkor med krav på bästa möjliga teknik enligt 2 kap. 3 § MB får ställas om villkoret syftar till att begränsa koldioxidutsläpp. MÖD konstaterar att utsläppshandelssystemet är centralt för EU:s ambition att minska utsläppen av växthusgaser och att utsläppshandelslagen som har införts i Sverige på basen av EU:s utsläppshandelsdirektiv måste ges en s.k. fördragskonform tolkning d.v.s. tolkas i ljuset av EU-rätten. Vidare konstaterar MÖD att utsläppshandelslagen är en särskild reglering i förhållande till miljöbalken. Baserat på detta kommer MÖD fram till att den utökade mängden koldioxid som Preem i framtiden kommer att släppa ut vid ett eventuellt medgivet tillstånd inte ska regleras i tillståndets villkor. Beskedet är enligt Foyens uppfattning ett efterlängtat klargörande som rätar ut flera frågetecken hur man ska tolka koldioxidutsläppens roll i en tillståndsprocess.

Även den nya klimatlagen (2017:720) som trädde i kraft den 1 januari 2018 bedöms av MÖD. Lagen reglerar hur regeringen ska arbeta med klimatpolitiska frågor t.ex. att arbetet ska inriktas på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Då lagen är uppbyggd såsom en politisk överenskommelse och saknar rättsligt bindande bestämmelser har klimatlagen fått kraftig kritik från bland annat Lagrådet som avstyrkte lagförslaget. MÖD konstaterar i M 11730-18 att klimatlagen endast innehåller riktlinjer för regeringens klimatpolitiska arbetet. Därmed saknar klimatlagen rättsverkan i förhållande till tillståndsprövning av enskilda verksamheter och kan således inte läggas till grund för prövningen av Preems ansökan.

MÖD bedömer i övrigt att den miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar Preem tagit fram utgör ett tillräckligt underlag för att avgöra målet. Miljökvalitetsnormer för vatten blir inte ett bekymmer. Inte heller frågan om artskyddsdispens. De kommande utsläppen i övrigt (andra utsläpp än koldioxid alltså) kan enligt MÖD regleras genom lämpliga villkor.

Att Preem ändrat sin ansökan jämfört med den som lämnades in i december 2016 kan ändå hanteras inom processens ram. MÖD noterar vidare att såväl Naturvårdsverket som regeringen vaknat mycket sent i målet, d.v.s. agerat först under sommaren 2019 när ansökningsprocessen och handläggningen i Mark- och miljödomstolen pågått sedan 2016. MÖD bedömer slutligen att någon tidsbegränsning av Preems verksamhet inte behövs med hänvisning bl.a. till tidigare praxis gällande miljöfarliga verksamheter.

MÖD har alltså enbart överlämnat ett yttrande till regeringen. Det är nu upp till regeringen att antingen besluta om Preems utökning är tillåtlig eller inte enligt MB. Om regeringen meddelar att utökningen är tillåtlig ska ärendet gå tillbaka till MÖD för att fastställa villkoren för tillståndet. 

Vi på Foyen anser att MÖD motiverat sitt yttrande på ett klart och tydligt sätt. Det är lätt att förstå hur domstolen har resonerat och övervägt de intressanta juridiska frågorna om utsläppshandel och klimatlagens betydelse i detta uppmärksammade miljömål. Det ska bli spännande att följa nästa steg i processen hos regeringen.

Preem har den 28 september 2020 återkallat sin ansökan om tillstånd hos regeringen och hemställt om att regeringen lämnar ärendet åter till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om upphävande av Mark- och
miljödomstolens deldom. Preem har också begärt att regeringen avskriver ärendet från vidare handläggning.

 

Har Du frågor avseende miljöfarlig verksamhet eller utsläppshandelssystemet?

Kontakta:

Pia Pehrson, advokat och partner på Foyen Advokatfirma
pia.pehrson@foyen.se

Mikael Jonasson, biträdande jurist på Foyen Advokatfirma
mikael.jonasson@foyen.se