Mark- och miljödomstolarna tar över prövningen i VA-mål

Publicerat:5 oktober, 2015

Enligt ett lagförslag om ny ordning för allmänna vattentjänster kommer statens VA-nämnd att upphöra vid årsskiftet 2016. Nämndens uppgifter ska istället övertas av mark- och miljödomstolarna. Detta innebär att mark- och miljödomstolarna blir överklagandeinstans för länsstyrelsens föreläggandebeslut enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolarna kommer även i övrigt att pröva mål som regleras i nyssnämnda lag till exempel tvister mellan fastighetsägare och kommuner beträffande fastighetsägarens rätt att ansluta till allmän VA-anläggning samt de avgifter som sak gälla för detta.

Den nya instansordningen motiveras av kostnadsskäl samt av att mark- och miljödomstolarna redan idag prövar frågor som ligger nära VA-lagstiftningen och därmed har nödvändig kompetens. Vatten- och avloppsfrågor har till exempel många beröringspunkter med både plan- och byggfrågor, fastighetslagstiftning och miljörätt. Det anses vara bra om dessa frågor kan prövas vid en och samma domstol.

Lagförslaget behandlar även frågor om målens handläggning i mark- och miljödomstolarna, domstolarnas sammansättning i aktuella mål samt fördelningen av rättegångskostnader (se prop. 2015/16:11).

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.

Har Du frågor om VA-mål eller avfall/miljöbrott?

Kontakta:
Pia Pehrson
0733- 22 84 42
pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman
0737-19 51 18
caterina.carreman@foyen.se