Lagförslag om kortare instansordning vid prövningen av kommunala planer

Publicerat:19 oktober, 2015

Enligt ett lagförslag om ändringar i Plan- och bygglagen (2010:900) ska processen vid överklagande av detaljplaner och områdesbestämmelser effektiviseras. Idag överklagas kommunala planer först till länsstyrelserna och sedan till mark- och miljödomstolarna. För att snabba på antagandet av ovannämnda planer föreslår regeringen att samtliga planer överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna. Lagförslaget är för närvarande hos lagrådet för granskning

Genom förslaget hoppas regeringen förenkla för viktiga samhällsbyggnadsprojekt, till exempel bostadsbyggande. Frågan är dock om mark- och miljödomstolarna är en lämplig första instans för överklaganden i detaljplaneprövningen. Länsstyrelserna har en viktig lokalkännedom om de aktuella områdena och är vid prövningen dessutom insatta i planprojektet sedan tidigare. Då denna kunskap saknas hos domstolarna riskerar lagförslaget att leda till långa handläggningstider och försämrad rättssäkerhet i prövningsprocessen.

Har Du frågor som rör kommunala planer eller byggprojekt?

Kontakta

Pia Pehrson, Advokat och Partner
0733- 22 84 42, pia.pehrson@foyen.se

Caterina Carreman, Advokat
0737-19 51 18, caterina.carreman@foyen.se

Anna Bernhardsson, biträdande jurist
0737-19 51 46, anna.bernhardsson@foyen.se